Biblezoom Cloud / Иов 31 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 31:1 - Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице.
МБО31:1 - [Иов отрицает свою вину перед Богом]
Договор заключил я с моими глазами, чтобы не помышлять мне о девушке.

LXX Септуагинта: διαθήκην Завет ἐθέμην положил я τοῖς - ὀφθαλμοῖς глазам μου моим καὶ и οὐ не συνήσω буду я размышлять ἐπὶ о παρθένον. девице.

Масоретский:
בְּ֭רִית covenant כָּרַ֣תִּי cut לְ to עֵינָ֑י eye וּ and מָ֥ה what אֶ֝תְבֹּונֵ֗ן understand עַל־ upon בְּתוּלָֽה׃ virgin

Синодальный: 31:2 - Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес?
МБО31:2 - Ведь что за удел мне от Бога свыше, и что за наследие от Всемогущего с небес?

LXX Септуагинта: καὶ И τί что ἐμέρισεν определил - θεὸς Бог ἀπάνωθεν сверху καὶ и κληρονομία наследство ἱκανοῦ достойного ἐξ от ὑψίστων; Всевышнего?

Масоретский:
וּ and מֶ֤ה׀ what חֵ֣לֶק share אֱלֹ֣והַּ god מִ from מָּ֑עַל top וְֽ and נַחֲלַ֥ת heritage שַׁ֝דַּ֗י Almighty מִ from מְּרֹמִֽים׃ high place

Синодальный: 31:3 - Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?
МБО31:3 - Не грешникам ли беда суждена и гибель - творящим зло?

LXX Септуагинта: οὐχὶ Разве не ἀπώλεια гибель τῷ - ἀδίκῳ неправедному καὶ и ἀπαλλοτρίωσις отчуждение τοῖς - ποιοῦσιν делающим ἀνομίαν; беззаконие?

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹא־ not אֵ֥יד calamity לְ to עַוָּ֑ל evildoer וְ֝ and נֵ֗כֶר misfortune לְ to פֹ֣עֲלֵי make אָֽוֶן׃ wickedness

Синодальный: 31:4 - Не видел ли Он путей моих, и не считал ли всех моих шагов?
МБО31:4 - Разве Он не видит мои пути, не считает каждый мой шаг?

LXX Септуагинта: οὐχὶ Разве не αὐτὸς Он ὄψεται увидит ὁδόν путь μου мой καὶ и πάντα всё τὰ - διαβήματά стопы μου мои ἐξαριθμήσεται; да исчислит?

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹא־ not ה֖וּא he יִרְאֶ֣ה see דְרָכָ֑י way וְֽ and כָל־ whole צְעָדַ֥י marching יִסְפֹּֽור׃ count

Синодальный: 31:5 - Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, —
МБО31:5 - Ходил ли я во лжи, и спешили ли ноги мои к обману?

LXX Септуагинта: εἰ Если δὲ же ἤμην я был πεπορευμένος прошедший μετὰ среди γελοιαστῶν, насмешников, εἰ если δὲ ведь καὶ также ἐσπούδασεν спешила - πούς нога μου моя εἰς к δόλον, хитрости,

Масоретский:
אִם־ if הָלַ֥כְתִּי walk עִם־ with שָׁ֑וְא vanity וַ and תַּ֖חַשׁ make haste עַל־ upon מִרְמָ֣ה deceit רַגְלִֽי׃ foot

Синодальный: 31:6 - пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность.
МБО31:6 - Пусть Бог меня взвесит на весах правды и тогда Он узнает, что я беспорочен!

LXX Септуагинта: ἱσταίη да взвесит Он με меня ἄρα тогда ἐν на ζυγῷ весах δικαίῳ, праведности, οἶδεν знает δὲ же - κύριος Господь τὴν - ἀκακίαν невинность μου. мою.

Масоретский:
יִשְׁקְלֵ֥נִי weigh בְ in מֹאזְנֵי־ balances צֶ֑דֶק justice וְ and יֵדַ֥ע know אֱ֝לֹ֗והַּ god תֻּמָּתִֽי׃ integrity

Синодальный: 31:7 - Если стопы мои уклонялись от пути и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим,
МБО31:7 - Если стопы мои от пути уклонялись, если сердце мое шло за моими глазами, и руки мои осквернялись,

LXX Септуагинта: εἰ Если ἐξέκλινεν уклонится - πούς нога μου моя ἐκ от τῆς - ὁδοῦ, пути, εἰ если δὲ ведь καὶ также τῷ - ὀφθαλμῷ глазу ἐπηκολούθησεν последовало - καρδία сердце μου, моё, εἰ если δὲ ведь καὶ также ταῖς - χερσίν руками μου моими ἡψάμην принимал δώρων, (от) взяток,

Масоретский:
אִ֥ם if תִּטֶּ֣ה extend אַשֻּׁרִי֮ step מִנִּ֪י from הַ֫ the דָּ֥רֶךְ way וְ and אַחַ֣ר after עֵ֭ינַי eye הָלַ֣ךְ walk לִבִּ֑י heart וּ֝ and בְ in כַפַּ֗י palm דָּ֣בַק cling, cleave to מֻאֽוּם׃ פ blemish

Синодальный: 31:8 - то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут.
МБО31:8 - пусть другие съедят то, что я посеял, и исторгнется с корнем мой урожай.

LXX Септуагинта: σπείραιμι да посею ἄρα тогда καὶ а ἄλλοι другие φάγοισαν, да съедят, ἄρριζος не имеющий корней δὲ также γενοίμην да стану я ἐπὶ на γῆς. земле.

Масоретский:
אֶ֭זְרְעָה sow וְ and אַחֵ֣ר other יֹאכֵ֑ל eat וְֽ and צֶאֱצָאַ֥י offspring יְשֹׁרָֽשׁוּ׃ root

Синодальный: 31:9 - Если сердце мое прельщалось женщиною и я строил ковы у дверей моего ближнего, —
МБО31:9 - Если сердце мое соблазнялось женщиной, если я выжидал ее у дверей ближнего,

LXX Септуагинта: εἰ Если ἐξηκολούθησεν следовало - καρδία сердце μου моё γυναικὶ жене ἀνδρὸς мужчины ἑτέρου, другого, εἰ если καὶ и ἐγκάθετος тайно ἐγενόμην стал ἐπὶ вблизи θύραις дверей αὐτῆς, её,

Масоретский:
אִם־ if נִפְתָּ֣ה seduce לִ֭בִּי heart עַל־ upon אִשָּׁ֑ה woman וְ and עַל־ upon פֶּ֖תַח opening רֵעִ֣י fellow אָרָֽבְתִּי׃ lie in ambush

Синодальный: 31:10 - пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею,
МБО31:10 - пусть жена моя мелет зерно другому, и чужие люди с ней спят.

LXX Септуагинта: ἀρέσαι да угождает ἄρα тогда καὶ и - γυνή жена μου моя ἑτέρῳ, другому, τὰ - δὲ а νήπιά младенцы μου мои ταπεινωθείη· да унижены;

Масоретский:
תִּטְחַ֣ן grind לְ to אַחֵ֣ר other אִשְׁתִּ֑י woman וְ֝ and עָלֶ֗יהָ upon יִכְרְע֥וּן kneel אֲחֵרִֽין׃ other

Синодальный: 31:11 - потому что это — преступление, это — беззаконие, подлежащее суду;
МБО31:11 - Ведь это гнусное преступление, грех, подлежащий суду.

LXX Септуагинта: θυμὸς ярость γὰρ ведь ὀργῆς гнева ἀκατάσχετος неудержимая τὸ - μιᾶναι осквернение ἀνδρὸς мужчины γυναῖκα· с женщиной;

Масоретский:
כִּי־ that הוא she זִמָּ֑ה loose conduct ו and היא he עָוֹ֥ן sin פְּלִילִֽים׃ judge

Синодальный: 31:12 - это — огонь, поядающий до истребления, который искоренил бы все добро мое.
МБО31:12 - Ведь это огонь, палящий до Погибели; который сжег бы мое добро.

LXX Септуагинта: πῦρ огонь γάρ ибо ἐστιν есть καιόμενον горящий ἐπὶ на πάντων все τῶν - μερῶν, стороны, οὗ который δ᾿ ведь ἂν куда бы ἐπέλθῃ, пришёл, ἐκ от ῥιζῶν корней ἀπώλεσεν. погубил.

Масоретский:
כִּ֤י that אֵ֣שׁ fire הִ֭יא she עַד־ unto אֲבַדֹּ֣ון destruction תֹּאכֵ֑ל eat וּֽ and בְ in כָל־ whole תְּב֖וּאָתִ֣י yield תְשָׁרֵֽשׁ׃ root

Синодальный: 31:13 - Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною,
МБО31:13 - Если лишал я слугу суда или служанку, что в тяжбе со мной,

LXX Септуагинта: εἰ Если δὲ же καὶ и ἐφαύλισα я презрел κρίμα суд θεράποντός слуги́ μου моего или θεραπαίνης служанки κρινομένων судящих αὐτῶν (от) них πρός ко με, мне,

Масоретский:
אִם־ if אֶמְאַ֗ס retract מִשְׁפַּ֣ט justice עַ֭בְדִּי servant וַ and אֲמָתִ֑י handmaid בְּ֝ in רִבָ֗ם law-case עִמָּדִֽי׃ company

Синодальный: 31:14 - то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему?
МБО31:14 - что стал бы я делать, когда Бог восстанет на суд? Что я сказал бы, будучи призван к ответу?

LXX Септуагинта: τί что γὰρ ведь ποιήσω, сделаю, ἐὰν если ἔτασίν испытание μου моё ποιήσηται сделал бы - κύριος; Господь? ἐὰν Если δὲ же καὶ и ἐπισκοπήν, посещение, τίνα который ἀπόκρισιν ответ ποιήσομαι; сделаю?

Масоретский:
וּ and מָ֣ה what אֶֽ֭עֱשֶׂה make כִּֽי־ that יָק֣וּם arise אֵ֑ל god וְ and כִֽי־ that יִ֝פְקֹ֗ד miss מָ֣ה what אֲשִׁיבֶֽנּוּ׃ return

Синодальный: 31:15 - Не Он ли, Который создал меня во чреве, создал и его и равно образовал нас в утробе?
МБО31:15 - Разве не Он, создавший меня в утробе, создал и их? Не один ли Творец во чреве нас сотворил?

LXX Септуагинта: πότερον Разве οὐχ не ὡς как καὶ и ἐγὼ я ἐγενόμην стал ἐν в γαστρί, утробе, καὶ и ἐκεῖνοι те γεγόνασιν; сделались? γεγόναμεν Мы сделались δὲ же ἐν в τῇ - αὐτῇ её κοιλίᾳ. утробе.

Масоретский:
הֲֽ֝ [interrogative] לֹא־ not בַ֭ in the בֶּטֶן belly עֹשֵׂ֣נִי make עָשָׂ֑הוּ make וַ֝ and יְכֻנֶ֗נּוּ be firm בָּ in the רֶ֥חֶם womb אֶחָֽד׃ one

Синодальный: 31:16 - Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы?
МБО31:16 - Если я бедным отказывал в просьбах, и печалил глаза вдовы,

LXX Септуагинта: ἀδύνατοι Бедные δὲ же χρείαν, нужду, ἥν которую ποτ где εἶχον, имели, οὐκ не ἀπέτυχον, терпели неудачу, χήρας вдов δὲ же τὸν - ὀφθαλμὸν глаз οὐκ не ἐξέτηξα. томил я.

Масоретский:
אִם־ if אֶ֭מְנַע withhold מֵ from חֵ֣פֶץ pleasure דַּלִּ֑ים poor וְ and עֵינֵ֖י eye אַלְמָנָ֣ה widow אֲכַלֶּֽה׃ be complete

Синодальный: 31:17 - Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота?
МБО31:17 - если один я съедал свой хлеб, с сиротою им не делясь -

LXX Септуагинта: εἰ Разве δὲ ведь καὶ также τὸν - ψωμόν кусок пищи μου мой ἔφαγον съел я μόνος один καὶ и οὐχὶ разве не ὀρφανῷ сироте μετέδωκα· уделил я;

Масоретский:
וְ and אֹכַ֣ל eat פִּתִּ֣י bit לְ to בַדִּ֑י linen, part, stave וְ and לֹא־ not אָכַ֖ל eat יָתֹ֣ום orphan מִמֶּֽנָּה׃ from

Синодальный: 31:18 - Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову.
МБО31:18 - я с юности растил его, как отец, и от чрева матери заботился о вдове -

LXX Септуагинта: ὅτι потому ἐκ от νεότητός юности μου моей ἐξέτρεφον вскармливал ὡς будто πατὴρ отец καὶ и ἐκ от γαστρὸς утробы μητρός матери μου моей ὡδήγησα· вёл;

Масоретский:
כִּ֣י that מִ֭ from נְּעוּרַי youth גְּדֵלַ֣נִי be strong כְ as אָ֑ב father וּ and מִ from בֶּ֖טֶן belly אִמִּ֣י mother אַנְחֶֽנָּה׃ lead

Синодальный: 31:19 - Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, —
МБО31:19 - если я видел гибнувшего нагим и нищего без одежды,

LXX Септуагинта: εἰ разве δὲ ведь καὶ также ὑπερεῖδον презрел γυμνὸν раздетого ἀπολλύμενον потерянного καὶ и οὐκ не ἠμφίασα, окутал,

Масоретский:
אִם־ if אֶרְאֶ֣ה see אֹ֖ובֵד perish מִ from בְּלִ֣י destruction לְב֑וּשׁ clothing וְ and אֵ֥ין [NEG] כְּ֝ס֗וּת covering לָ to the אֶבְיֹֽון׃ poor

Синодальный: 31:20 - не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих?
МБО31:20 - и сердце его не благословляло меня, за то, что согрел я его шерстью моих овец,

LXX Септуагинта: ἀδύνατοι бедные δὲ же εἰ разве μὴ не εὐλόγησάν благословили με, меня, ἀπὸ от δὲ ведь κουρᾶς стрижки ἀμνῶν ягнят μου моих ἐθερμάνθησαν были согреты οἱ - ὦμοι плечи αὐτῶν, их,

Масоретский:
אִם־ if לֹ֣א not בֵרֲכ֣וּנִי bless חלצו loins וּ and מִ from גֵּ֥ז grass כְּ֝בָשַׂי young ram יִתְחַמָּֽם׃ be hot

Синодальный: 31:21 - Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот,
МБО31:21 - если поднимал я руку на сироту, зная, что есть у меня влияние в суде,

LXX Септуагинта: εἰ если ἐπῆρα поднял я ὀρφανῷ (на) сироту χεῖρα руку πεποιθὼς полагаясь ὅτι что πολλή большая μοι меня βοήθεια помощь περίεστιν, окружает,

Масоретский:
אִם־ if הֲנִיפֹ֣ותִי swing עַל־ upon יָתֹ֣ום orphan יָדִ֑י hand כִּֽי־ that אֶרְאֶ֥ה see בַ֝ in the שַּׁ֗עַר gate עֶזְרָתִֽי׃ help

Синодальный: 31:22 - то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя,
МБО31:22 - пусть рука моя отпадет от плеча, и переломится в суставе.

LXX Септуагинта: ἀποσταίη да снимет с себя ἄρα тогда - ὦμός плечо μου моё ἀπὸ от τῆς - κλειδός, ключицы, - δὲ а βραχίων рука μου моя ἀπὸ от τοῦ - ἀγκῶνός локтя μου моего συντριβείη. сокрушится.

Масоретский:
כְּ֭תֵפִי shoulder מִ from שִּׁכְמָ֣ה shoulder תִפֹּ֑ול fall וְ֝ and אֶזְרֹעִ֗י arm מִ from קָּנָ֥ה reed תִשָּׁבֵֽר׃ break

Синодальный: 31:23 - ибо страшно для меня наказание от Бога: пред величием Его не устоял бы я.
МБО31:23 - Я боялся бед от Бога и, страшась Его величия, я не смог бы такого сделать.

LXX Септуагинта: φόβος Страх γὰρ ведь κυρίου Го́спода συνέσχεν сохраняет με, меня, καὶ и ἀπὸ от τοῦ - λήμματος основы αὐτοῦ Его οὐχ не ὑποίσω. перенесу я.

Масоретский:
כִּ֤י that פַ֣חַד trembling אֵ֭לַי to אֵ֣יד calamity אֵ֑ל god וּ֝ and מִ from שְּׂאֵתֹ֗ו uprising לֹ֣א not אוּכָֽל׃ be able

Синодальный: 31:24 - Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу: ты — надежда моя?
МБО31:24 - Если бы я на золото понадеялся, и сказал бы сокровищу: «Ты опора моя»,

LXX Септуагинта: εἰ Если ἔταξα определил χρυσίον золото ἰσχύν силу μου, моей, εἰ если δὲ же καὶ и λίθῳ камню πολυτελεῖ многоценному ἐπεποίθησα, доверял,

Масоретский:
אִם־ if שַׂ֣מְתִּי put זָהָ֣ב gold כִּסְלִ֑י imperturbability וְ֝ and לַ to the כֶּ֗תֶם gold אָמַ֥רְתִּי say מִבְטַחִֽי׃ trust

Синодальный: 31:25 - Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много?
МБО31:25 - если бы ликовал, что богатство мое несметно, и что много собрала моя рука,

LXX Септуагинта: εἰ если δὲ же καὶ и εὐφράνθην я порадовался πολλοῦ большого πλούτου богатства μοι мне γενομένου, сделавшегося, εἰ если δὲ же καὶ и ἐπ᾿ на ἀναριθμήτοις неисчислимые ἐθέμην положил я χεῖρά руку μου, мою,

Масоретский:
אִם־ if אֶ֭שְׂמַח rejoice כִּי־ that רַ֣ב much חֵילִ֑י power וְ and כִֽי־ that כַ֝בִּ֗יר great מָצְאָ֥ה find יָדִֽי׃ hand

Синодальный: 31:26 - Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует,
МБО31:26 - если глядя на солнце в его сиянии или на луну в ее сверкающем шествии,

LXX Септуагинта: или οὐχ не ὁρῶ вижу μὲν ведь ἥλιον солнца τὸν - ἐπιφαύσκοντα восходящего ἐκλείποντα, (и) уходящего, σελήνην луну δὲ же φθίνουσαν; проходящую? οὐ Не γὰρ ведь ἐπ᾿ к αὐτοῖς ним ἐστιν. есть.

Масоретский:
אִם־ if אֶרְאֶ֣ה see אֹ֖ור light כִּ֣י that יָהֵ֑ל light וְ֝ and יָרֵ֗חַ moon יָקָ֥ר rare הֹלֵֽךְ׃ walk

Синодальный: 31:27 - прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?
МБО31:27 - я сердцем прельщался втайне, и слал им воздушный поцелуй,

LXX Септуагинта: καὶ И εἰ если ἠπατήθη было обмануто λάθρᾳ тайно - καρδία сердце μου, моё, εἰ если δὲ же καὶ и χεῖρά руку μου мою ἐπιθεὶς возложив ἐπὶ на στόματί уста μου мои ἐφίλησα, полюбил я,

Масоретский:
וַ and יִּ֣פְתְּ seduce בַּ in the סֵּ֣תֶר hiding place לִבִּ֑י heart וַ and תִּשַּׁ֖ק kiss יָדִ֣י hand לְ to פִֽי׃ mouth

Синодальный: 31:28 - Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего.
МБО31:28 - то и эти грехи подлежат суду, ведь я изменил бы Всевышнему Богу.

LXX Септуагинта: καὶ и τοῦτό это μοι мне ἄρα тогда ἀνομία беззаконие - μεγίστη величайшее λογισθείη, пусть будет засчитано, ὅτι потому что ἐψευσάμην я солгал бы ἐναντίον перед лицом κυρίου Го́спода τοῦ - ὑψίστου. Всевышнего.

Масоретский:
גַּם־ even ה֖וּא he עָוֹ֣ן sin פְּלִילִ֑י calling for judgment כִּֽי־ that כִחַ֖שְׁתִּי grow lean לָ to the אֵ֣ל god מִ from מָּֽעַל׃ top

Синодальный: 31:29 - Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?
МБО31:29 - Если рад я был гибели моего врага, ликовал, когда он попадал в беду -

LXX Септуагинта: εἰ Если δὲ же καὶ и ἐπιχαρὴς радостный ἐγενόμην стал πτώματι падению ἐχθρῶν врагов μου моих καὶ и εἶπεν сказало - καρδία сердце μου моё Εὖγε, Хорошо,

Масоретский:
אִם־ if אֶ֭שְׂמַח rejoice בְּ in פִ֣יד decay מְשַׂנְאִ֑י hate וְ֝ and הִתְעֹרַ֗רְתִּי be awake כִּֽי־ that מְצָ֥אֹו find רָֽע׃ evil

Синодальный: 31:30 - Не позволял я устам моим грешить проклятием души его.
МБО31:30 - но я не давал согрешить устам, призывая проклятие на его жизнь,

LXX Септуагинта: ἀκούσαι да услышит ἄρα тогда τὸ - οὖς ухо μου моё τὴν - κατάραν проклятие μου, меня, θρυληθείην да беспрестранно повторяем δὲ же ἄρα тогда ὑπὸ от λαοῦ народа μου моего κακούμενος. притесняемый.

Масоретский:
וְ and לֹא־ not נָתַ֣תִּי give לַ to חֲטֹ֣א miss חִכִּ֑י palate לִ to שְׁאֹ֖ל ask בְּ in אָלָ֣ה curse נַפְשֹֽׁו׃ soul

Синодальный: 31:31 - Не говорили ли люди шатра моего: о, если бы мы от мяс его не насытились?
МБО31:31 - если в шатре моем не говорили: «Кто угощеньем его не сыт?» -

LXX Септуагинта: εἰ Если δὲ же καὶ и πολλάκις часто εἶπον сказали αἱ - θεράπαιναί служанки μου мои Τίς Кто ἂν бы δῴη дал бы ἡμῖν нам τῶν (от) σαρκῶν плоти αὐτοῦ его πλησθῆναι; насытиться? λίαν Очень μου меня χρηστοῦ хорошего ὄντος· будучи;

Масоретский:
אִם־ if לֹ֣א not אָ֭מְרוּ say מְתֵ֣י man אָהֳלִ֑י tent מִֽי־ who יִתֵּ֥ן give מִ֝ from בְּשָׂרֹ֗ו flesh לֹ֣א not נִשְׂבָּֽע׃ be sated

Синодальный: 31:32 - Странник не ночевал на улице; двери мои я отворял прохожему.
МБО31:32 - но и странник не ночевал на улице, ведь мои двери отворялись прохожему -

LXX Септуагинта: ἔξω вне δὲ же οὐκ не ηὐλίζετο располагался ξένος, чужеземец, - δὲ а θύρα дверь μου мою παντὶ всякому ἐλθόντι пришедшему ἀνέῳκτο. была открыта.

Масоретский:
בַּ֭ in the חוּץ outside לֹא־ not יָלִ֣ין lodge גֵּ֑ר sojourner דְּ֝לָתַ֗י door לָ to the אֹ֥רַח path אֶפְתָּֽח׃ open

Синодальный: 31:33 - Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои,
МБО31:33 - если я скрывал мой грех, как Адам, в сердце своем хороня вину,

LXX Септуагинта: εἰ Если δὲ же καὶ и ἁμαρτὼν согрешивший ἀκουσίως невольно ἔκρυψα спрятал τὴν - ἁμαρτίαν грех μου, мой,

Масоретский:
אִם־ if כִּסִּ֣יתִי cover כְ as אָדָ֣ם Adam פְּשָׁעָ֑י rebellion לִ to טְמֹ֖ון hide בְּ in חֻבִּ֣י pocket עֲוֹֽנִי׃ sin

Синодальный: 31:34 - то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери.
МБО31:34 - из-за страха перед толпой, из-за боязни перед сородичами, я бы молчал и сидел взаперти.

LXX Септуагинта: οὐ разве не γὰρ ведь διετράπην поколебался πολυοχλίαν скопление людей πλήθους множества τοῦ - μὴ чтобы не ἐξαγορεῦσαι объявить ἐνώπιον перед αὐτῶν, ними, εἰ если δὲ ведь καὶ также εἴασα я допустил ἀδύνατον немощного ἐξελθεῖν выйти θύραν (за) дверь μου мою κόλπῳ (с) пазухой κενῷ, пустой,

Масоретский:
כִּ֤י that אֶֽעֱרֹ֨וץ׀ tremble הָ֘מֹ֤ון commotion רַבָּ֗ה much וּ and בוּז־ contempt מִשְׁפָּחֹ֥ות clan יְחִתֵּ֑נִי be terrified וָ֝ and אֶדֹּ֗ם rest לֹא־ not אֵ֥צֵא go out פָֽתַח׃ opening

Синодальный: 31:35 - О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись.
МБО31:35 - (О если бы кто-нибудь меня выслушал! Вот подпись моя. Пусть Всемогущий ответит. Пусть мой обвинитель запишет свое обвинение.

LXX Септуагинта: τίς кто δῴη дал бы ἀκούοντά слышащего μου; меня? χεῖρα Руку δὲ же κυρίου Го́спода εἰ если μὴ не ἐδεδοίκειν, страшился, συγγραφὴν расписку δέ, ведь, ἣν которую εἶχον имел κατά против τινος, какого-то,

Масоретский:
מִ֤י who יִתֶּן־ give לִ֨י׀ to שֹׁ֘מֵ֤עַֽ hear לִ֗י to הֶן־ behold תָּ֭וִי mark שַׁדַּ֣י Almighty יַעֲנֵ֑נִי answer וְ and סֵ֥פֶר letter כָּ֝תַ֗ב write אִ֣ישׁ man רִיבִֽי׃ law-case

Синодальный: 31:36 - Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец;
МБО31:36 - О, я носил бы его на плече, надевал его, как венец.

LXX Септуагинта: ἐπ᾿ на ὤμοις плечах ἂν бы περιθέμενος надевая στέφανον венок ἀνεγίνωσκον, я читал бы (её),

Масоретский:
אִם־ if לֹ֣א not עַל־ upon שִׁ֭כְמִי shoulder אֶשָּׂאֶ֑נּוּ lift אֶֽעֶנְדֶ֖נּוּ bind עֲטָרֹ֣ות wreath לִֽי׃ to

Синодальный: 31:37 - объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем.
МБО31:37 - Каждый свой шаг я открыл бы Ему, и, как князь, приблизился бы к Нему.)

LXX Септуагинта: ἐπ᾿ на ὤμοις плечах ἂν бы περιθέμενος надевая στέφανον венок ἀνεγίνωσκον, я читал бы (её),

Масоретский:
מִסְפַּ֣ר number צְ֭עָדַי marching אַגִּידֶ֑נּוּ report כְּמֹו־ like נָ֝גִ֗יד chief אֲקָרֲבֶֽנּוּ׃ approach

Синодальный: 31:38 - Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее;
МБО31:38 - Если взывала против меня земля, и жаловались ее борозды,

LXX Септуагинта: εἰ если ἐπ᾿ на ἐμοί меня ποτε когда-то - γῆ земля ἐστέναξεν, возопила, εἰ если δὲ ведь καὶ и οἱ - αὔλακες борозды αὐτῆς её ἔκλαυσαν оплакали ὁμοθυμαδόν, единодушно,

Масоретский:
אִם־ if עָ֭לַי upon אַדְמָתִ֣י soil תִזְעָ֑ק cry וְ֝ and יַ֗חַד gathering תְּלָמֶ֥יהָ furrow יִבְכָּיֽוּן׃ weep

Синодальный: 31:39 - если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев,
МБО31:39 - потому что я ел ее плод, не платя, и душу хозяев ее крушил,

LXX Септуагинта: εἰ если δὲ же καὶ и τὴν - ἰσχὺν могущество αὐτῆς её ἔφαγον съел я μόνος один ἄνευ без τιμῆς, цены, εἰ если δὲ же καὶ и ψυχὴν душу κυρίου Го́спода τῆς - γῆς земли ἐκβαλὼν лишив ἐλύπησα, опечалил,

Масоретский:
אִם־ if כֹּ֖חָהּ strength אָכַ֣לְתִּי eat בְלִי־ destruction כָ֑סֶף silver וְ and נֶ֖פֶשׁ soul בְּעָלֶ֣יהָ lord, baal הִפָּֽחְתִּי׃ blow

Синодальный: 31:40 - то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились.
МБО31:40 - то пусть растет вместо хлеба терн и сорные травы взамен ячменя. Закончились слова Иова.

LXX Септуагинта: ἀντὶ взамен πυροῦ пшеницы ἄρα тогда ἐξέλθοι выйдет μοι мне κνίδη, крапива, ἀντὶ взамен δὲ ведь κριθῆς ячменя βάτος. терновник. Καὶ И вот ἐπαύσατο прекратил Ιωβ Иов ῥήμασιν. слова.

Масоретский:
תַּ֤חַת under part חִטָּ֨ה׀ wheat יֵ֥צֵא go out חֹ֗וחַ thorn וְ and תַֽחַת־ under part שְׂעֹרָ֥ה barley בָאְשָׁ֑ה [malodorous plant] תַּ֝֗מּוּ be complete דִּבְרֵ֥י word אִיֹּֽוב׃ פ Job

Открыть окно