Библия Biblezoom Cloud / Иов 30 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 30:1 - А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих.
МБО30:1 - А теперь они надо мной смеются - те, кто младше меня, чьих отцов я бы погнушался поместить с моими пастушьими собаками.

LXX Септуагинта: νυνὶ Теперь δὲ же κατεγέλασάν осмеяли μου, меня, ἐλάχιστοι малейшие νῦν ныне νουθετοῦσίν вразумляют με меня ἐν в μέρει, части, ὧν (у) которых ἐξουδένουν я презирал πατέρας отцов αὐτῶν, их, οὓς которых οὐχ не ἡγησάμην счёл я εἶναι быть ἀξίους достойных κυνῶν псов τῶν - ἐμῶν моих νομάδων. пастухов.

Масоретский:
וְ and עַתָּ֤ה׀ now שָֽׂחֲק֣וּ laugh עָלַי֮ upon צְעִירִ֥ים little מִמֶּ֗נִּי from לְ to יָ֫מִ֥ים day אֲשֶׁר־ [relative] מָאַ֥סְתִּי retract אֲבֹותָ֑ם father לָ֝ to שִׁ֗ית put עִם־ with כַּלְבֵ֥י dog צֹאנִֽי׃ cattle

Синодальный: 30:2 - И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время.
МБО30:2 - И к чему мне сила их рук, если в них истощилась мощь?

LXX Септуагинта: καί И γε конечно ἰσχὺς могущество χειρῶν рук αὐτῶν их ἵνα для τί чего μοι; мне? ἐπ᾿ У αὐτοὺς них ἀπώλετο погибла συντέλεια зрелость

Масоретский:
גַּם־ even כֹּ֣חַ strength יְ֭דֵיהֶם hand לָ֣מָּה why לִּ֑י to עָ֝לֵ֗ימֹו upon אָ֣בַד perish כָּֽלַח׃ vigour

Синодальный: 30:3 - Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую;
МБО30:3 - Нищетой и голодом изнурены, бродят они в опаленной земле, в разоренном краю, во мраке.

LXX Септуагинта: ἐν в ἐνδείᾳ недостатке καὶ и λιμῷ голоде ἄγονος· бесплодный; οἱ - φεύγοντες бегущие ἄνυδρον (в место) безводное ἐχθὲς вчера συνοχὴν стеснения καὶ и ταλαιπωρίαν, страдания,

Масоретский:
בְּ in חֶ֥סֶר lack וּ and בְ in כָפָ֗ן hunger גַּ֫לְמ֥וּד barren הַֽ the עֹרְקִ֥ים gnaw צִיָּ֑ה dry country אֶ֝֗מֶשׁ yesterday evening שֹׁואָ֥ה trouble וּ and מְשֹׁאָֽה׃ desolation

Синодальный: 30:4 - щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника — хлеб их.
МБО30:4 - У кустов собирают соленые травы, и корни ракитника - их еда.

LXX Септуагинта: οἱ - περικλῶντες запирающие ἅλιμα ма́львы ἐπὶ у ἠχοῦντι, (места) эха, οἵτινες тем ἅλιμα ма́львы ἦν была αὐτῶν их τὰ - σῖτα, пища, ἄτιμοι бесславные δὲ же καὶ и πεφαυλισμένοι, презренные, ἐνδεεῖς (в) нужде παντὸς всякого ἀγαθοῦ, добра, οἳ которые καὶ и ῥίζας корни ξύλων деревьев ἐμασῶντο кусали ὑπὸ от λιμοῦ голода μεγάλου. великого.

Масоретский:
הַ the קֹּטְפִ֣ים pluck off מַלּ֣וּחַ salt-herb עֲלֵי־ upon שִׂ֑יחַ shrub וְ and שֹׁ֖רֶשׁ root רְתָמִ֣ים broom לַחְמָֽם׃ bread

Синодальный: 30:5 - Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров,
МБО30:5 - Гонят их из среды людей и, как вору, кричат им вслед.

LXX Септуагинта: οἱ - περικλῶντες запирающие ἅλιμα ма́львы ἐπὶ у ἠχοῦντι, (места) эха, οἵτινες тем ἅλιμα ма́львы ἦν была αὐτῶν их τὰ - σῖτα, пища, ἄτιμοι бесславные δὲ же καὶ и πεφαυλισμένοι, презренные, ἐνδεεῖς (в) нужде παντὸς всякого ἀγαθοῦ, добра, οἳ которые καὶ и ῥίζας корни ξύλων деревьев ἐμασῶντο кусали ὑπὸ от λιμοῦ голода μεγάλου. великого.

Масоретский:
מִן־ from גֵּ֥ו community יְגֹרָ֑שׁוּ drive out יָרִ֥יעוּ shout עָ֝לֵ֗ימֹו upon כַּ as the גַּנָּֽב׃ thief

Синодальный: 30:6 - чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов.
МБО30:6 - Им велят селиться в оврагах долин, среди скал и в расщелинах земли.

LXX Септуагинта: ὧν (у) которых οἱ - οἶκοι дома́ αὐτῶν их ἦσαν были τρῶγλαι ущелья πετρῶν· скал;

Масоретский:
בַּ in עֲר֣וּץ slope נְחָלִ֣ים wadi לִ to שְׁכֹּ֑ן dwell חֹרֵ֖י hole עָפָ֣ר dust וְ and כֵפִֽים׃ rock

Синодальный: 30:7 - Ревут между кустами, жмутся под терном.
МБО30:7 - Воют они среди зарослей и жмутся друг к другу под терном.

LXX Септуагинта: ἀνὰ по μέσον среди εὐήχων мелодичных βοήσονται; будут кричать; οἳ которые ὑπὸ под φρύγανα хворостами ἄγρια дикими διῃτῶντο, обитали,

Масоретский:
בֵּין־ interval שִׂיחִ֥ים shrub יִנְהָ֑קוּ cry תַּ֖חַת under part חָר֣וּל chickling יְסֻפָּֽחוּ׃ attach

Синодальный: 30:8 - Люди отверженные, люди без имени, отребье земли!
МБО30:8 - Отверженный, безымянный сброд, изгнанный из страны.

LXX Септуагинта: ἀφρόνων неразумных υἱοὶ сыны καὶ и ἀτίμων бесславных ὄνομα именем καὶ и κλέος слава ἐσβεσμένον погасших ἀπὸ от γῆς. земли.

Масоретский:
בְּֽנֵי־ son נָ֭בָל stupid גַּם־ even בְּנֵ֣י son בְלִי־ destruction שֵׁ֑ם name נִ֝כְּא֗וּ scourge מִן־ from הָ the אָֽרֶץ׃ earth

Синодальный: 30:9 - Их-то сделался я ныне песнью и пищею разговора их.
МБО30:9 - А теперь они песней меня язвят, посмешищем для них я стал.

LXX Септуагинта: νυνὶ Теперь δὲ же κιθάρα кифара ἐγώ я εἰμι есть αὐτῶν, им, καὶ и ἐμὲ меня θρύλημα (на) бормотание ἔχουσιν· имеют;

Масоретский:
וְ֭ and עַתָּה now נְגִינָתָ֣ם music הָיִ֑יתִי be וָ and אֱהִ֖י be לָהֶ֣ם to לְ to מִלָּֽה׃ word

Синодальный: 30:10 - Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицем моим.
МБО30:10 - Гнушаются мной, избегают меня и в лицо мне плевать не стыдятся.

LXX Септуагинта: ἐβδελύξαντο гнушаются δέ же με меня ἀποστάντες отступившие μακράν, далеко, ἀπὸ перед δὲ ведь προσώπου лицом μου моим οὐκ не ἐφείσαντο пощадили πτύελον. слюну.

Масоретский:
תִּֽ֭עֲבוּנִי be abhorrent רָ֣חֲקוּ be far מֶ֑נִּי from וּ֝ and מִ from פָּנַ֗י face לֹא־ not חָ֥שְׂכוּ withhold רֹֽק׃ spittle

Синодальный: 30:11 - Так как Он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицем моим.
МБО30:11 - Бог сделал меня слабым и беспомощным, и они распоясались предо мной.

LXX Септуагинта: ἀνοίξας Открыв γὰρ ведь φαρέτραν колчан αὐτοῦ Свой ἐκάκωσέν изнурил με, меня, καὶ и вот χαλινὸν узду τοῦ - προσώπου лица μου моего ἐξαπέστειλαν. отпустили они.

Масоретский:
כִּֽי־ that יתרו sinew פִ֭תַּח open וַ and יְעַנֵּ֑נִי be lowly וְ֝ and רֶ֗סֶן bridle מִ from פָּנַ֥י face שִׁלֵּֽחוּ׃ send

Синодальный: 30:12 - С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне.
МБО30:12 - Эти отродья нападают на меня с правого боку, в бегство меня обращают и на погибель мне готовят осаду.

LXX Септуагинта: ἐπὶ На δεξιῶν правых βλαστοῦ отпрыска ἐπανέστησαν, восстали, πόδα ногу αὐτῶν их ἐξέτειναν простёрли καὶ и ὡδοποίησαν проложили ἐπ᾿ на ἐμὲ меня τρίβους пути ἀπωλείας гибели αὐτῶν. их.

Масоретский:
עַל־ upon יָמִין֮ right-hand side פִּרְחַ֪ח [uncertain] יָ֫ק֥וּמוּ arise רַגְלַ֥י foot שִׁלֵּ֑חוּ send וַ and יָּסֹ֥לּוּ build עָ֝לַ֗י upon אָרְחֹ֥ות path אֵידָֽם׃ calamity

Синодальный: 30:13 - А мою стезю испортили: всё успели сделать к моей погибели, не имея помощника.
МБО30:13 - Заступают мне путь, все творят на беду мне - и никто им не помогает.

LXX Септуагинта: ἐξετρίβησαν Стёрли τρίβοι пути μου, мои, ἐξέδυσεν снял Он γάρ ибо μου моё τὴν - στολήν· одеяние;

Масоретский:
נָתְס֗וּ tear נְֽתִיבָ֫תִ֥י path לְ to הַוָּתִ֥י destruction יֹעִ֑ילוּ profit לֹ֖א not עֹזֵ֣ר help לָֽמֹו׃ to

Синодальный: 30:14 - Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом; с шумом бросились на меня.
МБО30:14 - Как сквозь брешь на меня идут, все круша, на меня бросаются.

LXX Септуагинта: βέλεσιν стрелами αὐτοῦ Его κατηκόντισέν поразил με, меня, κέχρηταί поступил Он μοι (надо) мною ὡς как βούλεται, желает, ἐν в ὀδύναις мучениях πέφυρμαι. я смешался.

Масоретский:
כְּ as פֶ֣רֶץ breach רָחָ֣ב wide יֶאֱתָ֑יוּ come תַּ֥חַת under part שֹׁ֝אָ֗ה trouble הִתְגַּלְגָּֽלוּ׃ roll

Синодальный: 30:15 - Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако.
МБО30:15 - Ужасы ринулись на меня: моя слава развеяна, точно ветром, и уплыло, как облако, благоденствие.

LXX Септуагинта: ἐπιστρέφονται Возвращаются δέ же μου (ко) мне αἱ - ὀδύναι, боли, ᾤχετό исчезла μου моя - ἐλπὶς надежда ὥσπερ как πνεῦμα дуновение καὶ и ὥσπερ как νέφος облако - σωτηρία спасение μου. моё.

Масоретский:
הָהְפַּ֥ךְ turn עָלַ֗י upon בַּלָּ֫הֹ֥ות terror תִּרְדֹּ֣ף pursue כָּ֭ as the רוּחַ wind נְדִבָתִ֑י willingness וּ֝ and כְ as עָ֗ב cloud עָבְרָ֥ה pass יְשֻׁעָתִֽי׃ salvation

Синодальный: 30:16 - И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня.
МБО30:16 - [Дни скорби Иова]
И теперь угасает во мне моя жизнь; обступили меня дни скорби.

LXX Септуагинта: καὶ И νῦν ныне ἐπ᾿ во ἐμὲ мне ἐκχυθήσεται прольётся - ψυχή душа μου, моя, ἔχουσιν де́ржатся δέ же με меня ἡμέραι дни ὀδυνῶν· болей;

Масоретский:
וְ and עַתָּ֗ה now עָ֭לַי upon תִּשְׁתַּפֵּ֣ךְ pour נַפְשִׁ֑י soul יֹ֭אחֲז֣וּנִי seize יְמֵי־ day עֹֽנִי׃ poverty

Синодальный: 30:17 - Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя.
МБО30:17 - Ночью ноют кости мои; боль меня гложет, не зная покоя.

LXX Септуагинта: νυκτὶ ночью δέ же μου (у) меня τὰ - ὀστᾶ кости συγκέκαυται, воспламенены, τὰ - δὲ а νεῦρά сухожилия μου мои διαλέλυται. распадаются.

Масоретский:
לַ֗יְלָה night עֲ֭צָמַי bone נִקַּ֣ר bore out מֵ from עָלָ֑י upon וְ֝ and עֹרְקַ֗י gnaw לֹ֣א not יִשְׁכָּבֽוּן׃ lie down

Синодальный: 30:18 - С великим трудом снимается с меня одежда моя; края хитона моего жмут меня.
МБО30:18 - Бог хватает одежду мою неистово; Он давит меня, как воротник рубахи.

LXX Септуагинта: ἐν Во πολλῇ многом ἰσχύι могуществе ἐπελάβετό схватил μου мою τῆς - στολῆς, одежду, ὥσπερ как τὸ - περιστόμιον отверстие τοῦ - χιτῶνός верхней одежды μου моей περιέσχεν окружил με. меня.

Масоретский:
בְּ in רָב־ multitude כֹּ֖חַ strength יִתְחַפֵּ֣שׂ search לְבוּשִׁ֑י clothing כְּ as פִ֖י mouth כֻתָּנְתִּ֣י tunic יַֽאַזְרֵֽנִי׃ put on

Синодальный: 30:19 - Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел.
МБО30:19 - В грязь поверг Он меня, словно прах, и пеплом я стал.

LXX Септуагинта: ἥγησαι Счёл Ты δέ же με меня ἴσα наравне πηλῷ, глине, ἐν в γῇ земле καὶ и σποδῷ пепле μου моя - μερίς· участь;

Масоретский:
הֹרָ֥נִי cast לַ to the חֹ֑מֶר clay וָ֝ and אֶתְמַשֵּׁ֗ל say proverb כֶּ as the עָפָ֥ר dust וָ and אֵֽפֶר׃ dust

Синодальный: 30:20 - Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, — стою, а Ты только смотришь на меня.
МБО30:20 - Я зову Тебя, Боже, но нет ответа; встаю, но Ты на меня не смотришь.

LXX Септуагинта: κέκραγα я крикнул δὲ же πρὸς к σὲ Тебе καὶ и οὐκ не εἰσακούεις внимаешь μου, мне, ἔστησαν они встали καὶ и κατενόησάν умозаключали με· (против) меня;

Масоретский:
אֲשַׁוַּ֣ע cry אֵ֭לֶיךָ to וְ and לֹ֣א not תַעֲנֵ֑נִי answer עָ֝מַ֗דְתִּי stand וַ and תִּתְבֹּ֥נֶן understand בִּֽי׃ in

Синодальный: 30:21 - Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня.
МБО30:21 - Ты безжалостным стал ко мне; мощью руки Твоей гонишь меня.

LXX Септуагинта: ἐπέβης Поразил Ты δέ ведь μοι меня ἀνελεημόνως, немилостиво, χειρὶ рукой κραταιᾷ сильной με меня ἐμαστίγωσας· бичевал;

Масоретский:
תֵּהָפֵ֣ךְ turn לְ to אַכְזָ֣ר cruel לִ֑י to בְּ in עֹ֖צֶם might יָדְךָ֣ hand תִשְׂטְמֵֽנִי׃ bear grudge

Синодальный: 30:22 - Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру и сокрушаешь меня.
МБО30:22 - Ты подхватил, помчал меня в вихре; Ты швыряешь меня прямо в рокочущую бурю.

LXX Септуагинта: ἔταξας поместил δέ же με меня ἐν в ὀδύναις мучениях καὶ и ἀπέρριψάς Ты отбросил με меня ἀπὸ от σωτηρίας. спасения.

Масоретский:
תִּשָּׂאֵ֣נִי lift אֶל־ to ר֖וּחַ wind תַּרְכִּיבֵ֑נִי ride וּ֝ and תְמֹגְגֵ֗נִי faint תשׁוה effect

Синодальный: 30:23 - Так, я знаю, что Ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих.
МБО30:23 - Я знаю: Ты к смерти меня ведешь, в дом, уготованный всем живущим.

LXX Септуагинта: οἶδα Знаю γὰρ ведь ὅτι так как θάνατός смерть με меня ἐκτρίψει; поглотит; οἰκία дом γὰρ ведь παντὶ всякому θνητῷ смертному γῆ. земля.

Масоретский:
כִּֽי־ that יָ֭דַעְתִּי know מָ֣וֶת death תְּשִׁיבֵ֑נִי return וּ and בֵ֖ית house מֹועֵ֣ד appointment לְ to כָל־ whole חָֽי׃ alive

Синодальный: 30:24 - Верно, Он не прострет руки Своей на дом костей: будут ли они кричать при своем разрушении?
МБО30:24 - О, никто не поднимет руку на бедняка, когда он призывает на помощь в своем несчастье!

LXX Септуагинта: εἰ Если γὰρ ведь ὄφελον следует δυναίμην я мог бы ἐμαυτὸν меня самого χειρώσασθαι, одолеть, или δεηθείς прося γε конечно ἑτέρου, другого, καὶ и ποιήσει сотворит μοι мне τοῦτο. это.

Масоретский:
אַ֣ךְ only לֹא־ not בְ֭ in עִי heap יִשְׁלַח־ send יָ֑ד hand אִם־ if בְּ֝ in פִידֹ֗ו decay לָהֶ֥ן to שֽׁוּעַ׃ [uncertain]

Синодальный: 30:25 - Не плакал ли я о том, кто был в горе? не скорбела ли душа моя о бедных?
МБО30:25 - Не плакал ли я о тех, кто в беде? Разве о бедных душа моя не скорбела?

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же ἐπὶ обо παντὶ всяком ἀδυνάτῳ немощном ἔκλαυσα, сетовал, ἐστέναξα я вопил δὲ ведь ἰδὼν увидев ἄνδρα мужа ἐν в ἀνάγκαις. нуждах.

Масоретский:
אִם־ if לֹ֣א not בָ֭כִיתִי weep לִ to קְשֵׁה־ hard יֹ֑ום day עָֽגְמָ֥ה be grieved נַ֝פְשִׁ֗י soul לָ to the אֶבְיֹֽון׃ poor

Синодальный: 30:26 - Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, пришла тьма.
МБО30:26 - Но когда я добра ждал, пришла беда; уповал я на свет, но настала тьма.

LXX Септуагинта: ἐγὼ Я δὲ же ἐπέχων ожидая ἀγαθοῖς, добрым, ἰδοὺ вот συνήντησάν встретились μοι мне μᾶλλον более ἡμέραι дней κακῶν. злых.

Масоретский:
כִּ֤י that טֹ֣וב good קִ֭וִּיתִי wait for וַ and יָּ֣בֹא come רָ֑ע evil וַֽ and אֲיַחֲלָ֥ה wait, to hope לְ֝ to אֹ֗ור light וַ and יָּ֥בֹא come אֹֽפֶל׃ darkness

Синодальный: 30:27 - Мои внутренности кипят и не перестают; встретили меня дни печали.
МБО30:27 - Сердце тревогой объято, покоя не ведает; для меня настали дни скорби.

LXX Септуагинта: - κοιλία Живот μου мой ἐξέζεσεν вскипел καὶ и οὐ не σιωπήσεται, должен молчать, προέφθασάν опередили με меня ἡμέραι дни πτωχείας. бедности.

Масоретский:
מֵעַ֖י bowels רֻתְּח֥וּ boil וְ and לֹא־ not דָ֗מּוּ rest קִדְּמֻ֥נִי be in front יְמֵי־ day עֹֽנִי׃ poverty

Синодальный: 30:28 - Я хожу почернелый, но не от солнца; встаю в собрании и кричу.
МБО30:28 - Хожу почерневший, но не от солнца; встаю в собрании и взываю о помощи.

LXX Септуагинта: στένων Вопя πεπόρευμαι пошёл ἄνευ без φιμοῦ, намордника, ἕστηκα стою́ δὲ же ἐν среди ἐκκλησίᾳ собрания κεκραγώς. крича.

Масоретский:
קֹדֵ֣ר be dark הִ֭לַּכְתִּי walk בְּ in לֹ֣א not חַמָּ֑ה heat קַ֖מְתִּי arise בַ in the קָּהָ֣ל assembly אֲשַׁוֵּֽעַ׃ cry

Синодальный: 30:29 - Я стал братом шакалам и другом страусам.
МБО30:29 - Я стал братом шакалам и другом совам.

LXX Септуагинта: ἀδελφὸς Брат γέγονα я сделался σειρήνων, сиренам, ἑταῖρος товарищ δὲ же στρουθῶν. страусов.

Масоретский:
אָ֭ח brother הָיִ֣יתִי be לְ to תַנִּ֑ים jackal וְ֝ and רֵ֗עַ fellow לִ to בְנֹ֥ות daughter יַעֲנָֽה׃ [uncertain]

Синодальный: 30:30 - Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара.
МБО30:30 - Кожа моя чернеет и шелушится; в лихорадке тело горит.

LXX Септуагинта: τὸ - δὲ А δέρμα кожа μου моя ἐσκότωται помрачена μεγάλως, сильно, τὰ - δὲ а также ὀστᾶ кости μου мои ἀπὸ от καύματος. зноя.

Масоретский:
עֹ֖ורִי skin שָׁחַ֣ר be black מֵ from עָלָ֑י upon וְ and עַצְמִי־ bone חָ֝֗רָה be hot מִנִּי־ from חֹֽרֶב׃ dryness

Синодальный: 30:31 - И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя — голосом плачевным.
МБО30:31 - На плач настроена моя арфа и флейта моя - на напев печальный.

LXX Септуагинта: ἀπέβη Исполнилось δὲ же εἰς в πάθος страдание μου моё - κιθάρα, китара, - δὲ а ψαλμός песня μου моя εἰς в κλαυθμὸν плач ἐμοί. мне.

Масоретский:
וַ and יְהִ֣י be לְ֭ to אֵבֶל mourning rites כִּנֹּרִ֑י cither וְ֝ and עֻגָבִ֗י flute לְ to קֹ֣ול sound בֹּכִֽים׃ weep

Открыть окно