Biblezoom Cloud / Иов 18 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 18:1 - И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал:
МБО18:1 - [Вторая речь Вилдада - Вилдад ругает Иова за его речи]
Тогда ответил Вилдад из Савхы:

LXX Септуагинта: ‛Υπολαβὼν Выслушав δὲ же Βαλδαδ Валдад - Σαυχίτης Савхейский λέγει говорит

Масоретский:
וַ֭ and יַּעַן answer בִּלְדַּ֥ד Bildad הַ the שֻּׁחִ֗י Shuhite וַ and יֹּאמַֽר׃ say

Синодальный: 18:2 - когда же положите вы конец таким речам? обдумайте, и потом будем говорить.
МБО18:2 - - Когда ты положишь конец речам? Подумай, потом будем говорить.

LXX Септуагинта: Μέχρι До τίνος которого (времени) οὐ не παύσῃ; прекратишь? ἐπίσχες, Имею, ἵνα что καὶ и αὐτοὶ сами λαλήσωμεν. скажем.

Масоретский:
עַד־ unto אָ֤נָה׀ whither תְּשִׂימ֣וּן put קִנְצֵ֣י [uncertain] לְ to מִלִּ֑ין word תָּ֝בִ֗ינוּ understand וְ and אַחַ֥ר after נְדַבֵּֽר׃ speak

Синодальный: 18:3 - Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших?
МБО18:3 - Почему мы считаемся за скотов? Почему в глазах твоих мы глупцы?

LXX Септуагинта: διὰ По τί чему ὥσπερ как τετράποδα четвероногие σεσιωπήκαμεν замолчали мы ἐναντίον перед σου; тобой?

Масоретский:
מַ֭דּוּעַ why נֶחְשַׁ֣בְנוּ account כַ as the בְּהֵמָ֑ה cattle נִ֝טְמִ֗ינוּ be unclean בְּ in עֵינֵיכֶֽם׃ eye

Синодальный: 18:4 - О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неужели для тебя опустеть земле, и скале сдвинуться с места своего?
МБО18:4 - О ты, кто в гневе себя терзает, опустеть ли ради тебя земле? Скалам ли с мест своих сдвинуться?

LXX Септуагинта: κέχρηταί Занял σοι тобой ὀργή. гнев. τί Что γάρ; же (именно)? ἐὰν Если бы σὺ ты ἀποθάνῃς, умер, ἀοίκητος безлюдный - ὑπ᾿ под οὐρανόν; небом? Или καταστραφήσεται будут разрушены ὄρη го́ры ἐκ от θεμελίων; оснований?

Масоретский:
טֹֽרֵ֥ף tear נַפְשֹׁ֗ו soul בְּ in אַ֫פֹּ֥ו nose הַ֭ [interrogative] לְמַעַנְךָ because of תֵּעָ֣זַב leave אָ֑רֶץ earth וְ and יֶעְתַּק־ advance צ֝֗וּר rock מִ from מְּקֹמֹֽו׃ place

Синодальный: 18:5 - Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его.
МБО18:5 - [Наказание нечестивого Богом]
Истинно, свет у нечестивого погаснет, даже искры не останется.

LXX Септуагинта: καὶ И φῶς свет ἀσεβῶν нечестивых σβεσθήσεται, будет погашен, καὶ и οὐκ не ἀποβήσεται удалится αὐτῶν их - φλόξ· пламя;

Масоретский:
גַּ֤ם even אֹ֣ור light רְשָׁעִ֣ים guilty יִדְעָ֑ךְ be extinguished וְ and לֹֽא־ not יִ֝גַּ֗הּ shine שְׁבִ֣יב spark אִשֹּֽׁו׃ fire

Синодальный: 18:6 - Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним.
МБО18:6 - Померкнет огонь у него в шатре, и угаснет над ним светильник.

LXX Септуагинта: τὸ - φῶς свет αὐτοῦ его σκότος тьма ἐν в διαίτῃ, жилище, - δὲ а λύχνος светильник ἐπ᾿ на αὐτῷ нём σβεσθήσεται. будет погашен.

Масоретский:
אֹ֖ור light חָשַׁ֣ךְ be dark בְּ in אָהֳלֹ֑ו tent וְ֝ and נֵרֹ֗ו lamp עָלָ֥יו upon יִדְעָֽךְ׃ be extinguished

Синодальный: 18:7 - Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысл его,
МБО18:7 - Сократится мощь его шагов, и падет он жертвой своих же замыслов.

LXX Септуагинта: θηρεύσαισαν Да уловят ἐλάχιστοι наималейшие τὰ - ὑπάρχοντα имущества αὐτοῦ, его, σφάλαι да введёт в заблуждение δὲ ведь αὐτοῦ его - βουλή. совет.

Масоретский:
יֵֽ֭צְרוּ wrap, be narrow צַעֲדֵ֣י marching אֹונֹ֑ו wickedness וְֽ and תַשְׁלִיכֵ֥הוּ throw עֲצָתֹֽו׃ counsel

Синодальный: 18:8 - ибо он попадет в сеть своими ногами и по тенетам ходить будет.
МБО18:8 - Он своими ногами наступит в тенета, будет ходить по сетям ловца.

LXX Септуагинта: ἐμβέβληται Повержена δὲ ведь - ποὺς нога αὐτοῦ его ἐν в παγίδι· западню; ἐν в δικτύῳ сети ἑλιχθείη. да будет извиваться.

Масоретский:
כִּֽי־ that שֻׁלַּ֣ח send בְּ in רֶ֣שֶׁת net בְּ in רַגְלָ֑יו foot וְ and עַל־ upon שְׂ֝בָכָ֗ה net יִתְהַלָּֽךְ׃ walk

Синодальный: 18:9 - Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его.
МБО18:9 - Поймает его за пяту петля, крепко схватит его ловушка.

LXX Септуагинта: ἔλθοισαν Да придут δὲ же ἐπ᾿ на αὐτὸν него παγίδες· сети; κατισχύσει получат перевес ἐπ᾿ на αὐτὸν него διψῶντας. жаждущие.

Масоретский:
יֹאחֵ֣ז seize בְּ in עָקֵ֣ב heel פָּ֑ח bird-trap יַחֲזֵ֖ק be strong עָלָ֣יו upon צַמִּֽים׃ [uncertain]

Синодальный: 18:10 - Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге.
МБО18:10 - Силки для него раскинуты по земле, и ждет на пути западня.

LXX Септуагинта: κέκρυπται Скрыта ἐν в τῇ - γῇ земле σχοινίον веревка αὐτοῦ его καὶ и - σύλλημψις задержание αὐτοῦ его ἐπὶ на τρίβων. тропах.

Масоретский:
טָמ֣וּן hide בָּ in the אָ֣רֶץ earth חַבְלֹ֑ו cord וּ֝ and מַלְכֻּדְתֹּ֗ו snare עֲלֵ֣י upon נָתִֽיב׃ path

Синодальный: 18:11 - Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда.
МБО18:11 - Страшат его ужасы отовсюду, заставляя метаться из стороны в сторону.

LXX Септуагинта: κύκλῳ Кругом ὀλέσαισαν да будут истреблять αὐτὸν его ὀδύναι, боли, πολλοὶ многие δὲ ведь περὶ вокруг πόδας ног αὐτοῦ его ἔλθοισαν да придут ἐν в λιμῷ голоде στενῷ. тесном.

Масоретский:
סָ֭בִיב surrounding בִּֽעֲתֻ֣הוּ terrify בַלָּהֹ֑ות terror וֶ and הֱפִיצֻ֥הוּ disperse לְ to רַגְלָֽיו׃ foot

Синодальный: 18:12 - Истощится от голода сила его, и гибель готова, сбоку у него.
МБО18:12 - Истощается сила его от голода, и беда на страже, когда он споткнется.

LXX Септуагинта: κύκλῳ Кругом ὀλέσαισαν да будут истреблять αὐτὸν его ὀδύναι, боли, πολλοὶ многие δὲ ведь περὶ вокруг πόδας ног αὐτοῦ его ἔλθοισαν да придут ἐν в λιμῷ голоде στενῷ. тесном.

Масоретский:
יְהִי־ be רָעֵ֥ב hungry אֹנֹ֑ו wickedness וְ֝ and אֵ֗יד calamity נָכֹ֥ון be firm לְ to צַלְעֹֽו׃ stumbling

Синодальный: 18:13 - Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти.
МБО18:13 - Съест его кожу болезнь, съест первенец смерти члены его.

LXX Септуагинта: βρωθείησαν Да будут пожраны αὐτοῦ его κλῶνες отпрыски ποδῶν, ног, κατέδεται пожрёт δὲ ведь τὰ - ὡραῖα возмужалых αὐτοῦ его θάνατος. смерть.

Масоретский:
יֹ֭אכַל eat בַּדֵּ֣י linen, part, stave עֹורֹ֑ו skin יֹאכַ֥ל eat בַּ֝דָּ֗יו linen, part, stave בְּכֹ֣ור first-born מָֽוֶת׃ death

Синодальный: 18:14 - Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов.
МБО18:14 - Исторгнут его из шатра надежды, и это приведут к царю ужасов.

LXX Септуагинта: ἐκραγείη Да будет исторгнуто δὲ ведь ἐκ из διαίτης жилища αὐτοῦ его ἴασις, исцеление, σχοίη да сдержит δὲ ведь αὐτὸν его ἀνάγκη страдание αἰτίᾳ обвинением βασιλικῇ. царским.

Масоретский:
יִנָּתֵ֣ק pull off מֵ֭ from אָהֳלֹו tent מִבְטַחֹ֑ו trust וְ֝ and תַצְעִדֵ֗הוּ march לְ to מֶ֣לֶךְ king בַּלָּהֹֽות׃ terror

Синодальный: 18:15 - Поселятся в шатре его, потому что он уже не его; жилище его посыпано будет серою.
МБО18:15 - В шатре его поселится пламя; горящая сера изольется на его жилище.

LXX Септуагинта: κατασκηνώσει Поселится ἐν в τῇ - σκηνῇ шатре αὐτοῦ своём ἐν среди νυκτὶ ночи́ αὐτοῦ, его, κατασπαρήσονται будут засыпаны τὰ - εὐπρεπῆ красоты αὐτοῦ его θείῳ. серой.

Масоретский:
תִּשְׁכֹּ֣ון dwell בְּ֭ in אָהֳלֹו tent מִ from בְּלִי־ destruction לֹ֑ו to יְזֹרֶ֖ה scatter עַל־ upon נָוֵ֣הוּ pasture גָפְרִֽית׃ sulphur

Синодальный: 18:16 - Снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его.
МБО18:16 - Корни его засохнут внизу, а ветви его наверху увянут.

LXX Септуагинта: ὑποκάτωθεν Снизу αἱ - ῥίζαι корни αὐτοῦ его ξηρανθήσονται, высушены будут, καὶ и ἐπάνωθεν вверху ἐπιπεσεῖται падёт θερισμὸς жатва αὐτοῦ. его.

Масоретский:
מִ֭ from תַּחַת under part שָֽׁרָשָׁ֣יו root יִבָ֑שׁוּ be dry וּ֝ and מִ from מַּ֗עַל top יִמַּ֥ל wither קְצִירֹֽו׃ bough

Синодальный: 18:17 - Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади.
МБО18:17 - Память о нем исчезнет с земли, и не будут о нем вспоминать на улицах.

LXX Септуагинта: τὸ - μνημόσυνον Память αὐτοῦ его ἀπόλοιτο да пропадёт ἐκ из γῆς, земли́, καὶ и ὑπάρχει пребывает ὄνομα имя αὐτῷ его ἐπὶ на πρόσωπον лице ἐξωτέρω. внешнем.

Масоретский:
זִֽכְרֹו־ mention אָ֭בַד perish מִנִּי־ from אָ֑רֶץ earth וְ and לֹא־ not שֵׁ֥ם name לֹ֝֗ו to עַל־ upon פְּנֵי־ face חֽוּץ׃ outside

Синодальный: 18:18 - Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли.
МБО18:18 - Изгонят его из света во мрак, из мира живых прогонят.

LXX Септуагинта: ἀπώσειεν Да оттолкнёт αὐτὸν его ἐκ из φωτὸς света εἰς во σκότος. тьму.

Масоретский:
יֶ֭הְדְּפֻהוּ push מֵ from אֹ֣ור light אֶל־ to חֹ֑שֶׁךְ darkness וּֽ and מִ from תֵּבֵ֥ל world יְנִדֻּֽהוּ׃ flee

Синодальный: 18:19 - Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его.
МБО18:19 - Ни детей, ни внуков не останется после него в народе; никого не останется после него там, где он жил когда-то.

LXX Септуагинта: οὐκ Не ἔσται будет ἐπίγνωστος известный ἐν в λαῷ народе αὐτοῦ, своём, οὐδὲ и не σεσῳσμένος спасённый ἐν в τῇ - ὑπ᾿ под οὐρανὸν небом - οἶκος дом αὐτοῦ, его, ἀλλ᾿ но ἐν в τοῖς этих αὐτοῦ его ζήσονται будут жить ἕτεροι. другие.

Масоретский:
לֹ֘א not נִ֤ין offspring לֹ֣ו to וְ and לֹא־ not נֶ֣כֶד progeny בְּ in עַמֹּ֑ו people וְ and אֵ֥ין [NEG] שָׂ֝רִ֗יד survivor בִּ in מְגוּרָֽיו׃ neighbourhood

Синодальный: 18:20 - О дне его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом.
МБО18:20 - На западе ужаснутся его судьбе, и на востоке будут объяты страхом.

LXX Септуагинта: ἐπ᾿ По αὐτῷ нему ἐστέναξαν издали стоны ἔσχατοι, последние, πρώτους первых δὲ ведь ἔσχεν овладело θαῦμα. удивление.

Масоретский:
עַל־ upon יֹ֖ומֹו day נָשַׁ֣מּוּ be desolate אַחֲרֹנִ֑ים at the back וְ֝ and קַדְמֹנִ֗ים eastern אָ֣חֲזוּ seize שָֽׂעַר׃ bristling

Синодальный: 18:21 - Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога.
МБО18:21 - Да, таков беззаконного дом, место того, кто не знает Бога.

LXX Септуагинта: οὗτοί Эти εἰσιν есть οἶκοι дома́ ἀδίκων, неправедных, οὗτος это δὲ же - τόπος место τῶν - μὴ не εἰδότων познавших τὸν - κύριον. Го́спода.

Масоретский:
אַךְ־ only אֵ֭לֶּה these מִשְׁכְּנֹ֣ות dwelling-place עַוָּ֑ל evildoer וְ֝ and זֶ֗ה this מְקֹ֣ום place לֹא־ not יָדַֽע־ know אֵֽל׃ ס god

Открыть окно