Biblezoom Cloud / Иов 13 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 13:1 - Вот, все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя.
МБО13:1 - [Иов оспаривает свое дело перед Богом]
Глаза мои все это видели, слышали уши и понял ум.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ταῦτα это ἑώρακέν увидел μου мой - ὀφθαλμὸς глаз καὶ и ἀκήκοέν услышало μου моё τὸ - οὖς· ухо;

Масоретский:
הֶן־ behold כֹּ֖ל whole רָאֲתָ֣ה see עֵינִ֑י eye שָֽׁמְעָ֥ה hear אָ֝זְנִ֗י ear וַ and תָּ֥בֶן understand לָֽהּ׃ to

Синодальный: 13:2 - Сколько знаете вы, знаю и я: не ниже я вас.
МБО13:2 - Что знаете вы, то знаю и я; я не хуже вас.

LXX Септуагинта: καὶ и οἶδα я знаю ὅσα сколько καὶ и ὑμεῖς вы ἐπίστασθε, знаете, καὶ и οὐκ не ἀσυνετώτερός безрассуднее εἰμι я есть ὑμῶν. вас.

Масоретский:
כְּֽ֭ as דַעְתְּכֶם knowledge יָדַ֣עְתִּי know גַם־ even אָ֑נִי i לֹא־ not נֹפֵ֖ל fall אָנֹכִ֣י i מִכֶּֽם׃ from

Синодальный: 13:3 - Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом.
МБО13:3 - Но я бы хотел поговорить со Всемогущим, с Богом поспорить о моем деле.

LXX Септуагинта: οὐ Не μὴν тем δὲ ведь ἀλλ᾿ менее ἐγὼ я πρὸς к κύριον Господу λαλήσω, буду говорить, ἐλέγξω я обличу δὲ ведь ἐναντίον перед αὐτοῦ Ним ἐὰν если βούληται. пожелает.

Масоретский:
אוּלָ֗ם but אֲ֭נִי i אֶל־ to שַׁדַּ֣י Almighty אֲדַבֵּ֑ר speak וְ and הֹוכֵ֖חַ reprove אֶל־ to אֵ֣ל god אֶחְפָּֽץ׃ desire

Синодальный: 13:4 - А вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи.
МБО13:4 - А вы замарали меня ложью, все вы - бесполезные лекари.

LXX Септуагинта: ὑμεῖς Вы δέ ведь ἐστε есть ἰατροὶ врачи ἄδικοι неправедные καὶ и ἰαταὶ целители κακῶν злых πάντες. все.

Масоретский:
וְֽ and אוּלָ֗ם but אַתֶּ֥ם you טֹֽפְלֵי־ soil שָׁ֑קֶר lie רֹפְאֵ֖י heal אֱלִ֣ל god כֻּלְּכֶֽם׃ whole

Синодальный: 13:5 - О, если бы вы только молчали! это было бы вменено вам в мудрость.
МБО13:5 - О если бы вы все вместе замолчали! В этом была бы мудрость для вас.

LXX Септуагинта: εἴη О если было δὲ ведь ὑμῖν вам κωφεῦσαι, молчать, καὶ и ἀποβήσεται сойдёт ὑμῖν вам εἰς в σοφίαν. мудрость.

Масоретский:
מִֽי־ who יִ֭תֵּן give הַחֲרֵ֣שׁ be deaf תַּחֲרִישׁ֑וּן be deaf וּ and תְהִ֖י be לָכֶ֣ם to לְ to חָכְמָֽה׃ wisdom

Синодальный: 13:6 - Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражение уст моих.
МБО13:6 - Выслушайте же мои доводы, внимайте укорам моих уст.

LXX Септуагинта: ἀκούσατε Послушайте ἔλεγχον обличение στόματός уст μου, моих, κρίσιν суду δὲ же χειλέων губ μου моих προσέχετε. внимайте.

Масоретский:
שִׁמְעוּ־ hear נָ֥א yeah תֹוכַחְתִּ֑י rebuke וְ and רִבֹ֖ות case שְׂפָתַ֣י lip הַקְשִֽׁיבוּ׃ give attention

Синодальный: 13:7 - Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?
МБО13:7 - Неужели вы станете лгать ради Бога, и обманывать ради Него?

LXX Септуагинта: πότερον Разве οὐκ не ἔναντι перед κυρίου Господом λαλεῖτε, говорите, ἔναντι перед δὲ ведь αὐτοῦ Ним φθέγγεσθε произно́сите δόλον; хитрость?

Масоретский:
הַ֭ [interrogative] לְ to אֵל god תְּדַבְּר֣וּ speak עַוְלָ֑ה wickedness וְ֝ and לֹ֗ו to תְּֽדַבְּר֥וּ speak רְמִיָּֽה׃ deceit

Синодальный: 13:8 - Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться?
МБО13:8 - Будете ради Него пристрастными, и в суде станете Его выгораживать?

LXX Септуагинта: Разве ὑποστελεῖσθε; будете умалчивать? ὑμεῖς Вы δὲ же αὐτοὶ сами κριταὶ судьями γένεσθε. станьте.

Масоретский:
הֲ [interrogative] פָנָ֥יו face תִּשָּׂא֑וּן lift אִם־ if לָ to the אֵ֥ל god תְּרִיבֽוּן׃ contend

Синодальный: 13:9 - Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека?
МБО13:9 - Что с вами будет, если Он испытает вас? Обманете ли вы Его, как обманываете людей?

LXX Септуагинта: καλόν Хорошо γε, конечно, ἐὰν если ἐξιχνιάσῃ выследит ὑμᾶς· вас; εἰ разве γὰρ ведь τὰ - πάντα все ποιοῦντες делающие προστεθήσεσθε прило́житесь αὐτῷ, (к) Нему,

Масоретский:
הֲ֭ [interrogative] טֹוב good כִּֽי־ that יַחְקֹ֣ר explore אֶתְכֶ֑ם [object marker] אִם־ if כְּ as הָתֵ֥ל mock בֶּ֝ in אֱנֹ֗ושׁ man תְּהָתֵ֥לּוּ mock בֹֽו׃ in

Синодальный: 13:10 - Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите.
МБО13:10 - Он непременно осудит вас, если вы были втайне пристрастны.

LXX Септуагинта: οὐθὲν тем не ἧττον менее ἐλέγξει Он обличит ὑμᾶς· вас; εἰ если δὲ же καὶ и κρυφῇ тайно πρόσωπα внешне θαυμάσετε, будете восхищаться,

Масоретский:
הֹוכֵ֣חַ reprove יֹוכִ֣יחַ reprove אֶתְכֶ֑ם [object marker] אִם־ if בַּ֝ in the סֵּ֗תֶר hiding place פָּנִ֥ים face תִּשָּׂאֽוּן׃ lift

Синодальный: 13:11 - Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас?
МБО13:11 - Не страшит вас Его величие? Ужас перед Ним вас не объемлет?

LXX Септуагинта: πότερον разве οὐχὶ не δεινὰ страшно αὐτοῦ Его στροβήσει будет тревожить Он ὑμᾶς, вас, φόβος страх δὲ же παρ᾿ от αὐτοῦ Него ἐπιπεσεῖται падёт ὑμῖν; (на) вас?

Масоретский:
הֲ [interrogative] לֹ֣א not שְׂ֭אֵתֹו uprising תְּבַעֵ֣ת terrify אֶתְכֶ֑ם [object marker] וּ֝ and פַחְדֹּ֗ו trembling יִפֹּ֥ל fall עֲלֵיכֶֽם׃ upon

Синодальный: 13:12 - Напоминания ваши подобны пеплу; оплоты ваши — оплоты глиняные.
МБО13:12 - Изречения ваши - зола, и оплот ваш - оплот из глины.

LXX Септуагинта: ἀποβήσεται Удалится δὲ же ὑμῶν ваше τὸ - ἀγαυρίαμα хвастовство ἴσα наравне σποδῷ, пеплу, τὸ - δὲ ведь σῶμα тело πήλινον. глиняное.

Масоретский:
זִֽ֭כְרֹנֵיכֶם remembrance מִשְׁלֵי־ proverb אֵ֑פֶר dust לְ to גַבֵּי־ curve חֹ֝֗מֶר clay גַּבֵּיכֶֽם׃ curve

Синодальный: 13:13 - Замолчите предо мною, и я буду говорить, что бы ни постигло меня.
МБО13:13 - Замолчите, и я буду говорить; а потом пусть будет со мной, что будет.

LXX Септуагинта: κωφεύσατε, Замолчите, ἵνα когда λαλήσω буду говорить καὶ и ἀναπαύσωμαι отдохнул бы θυμοῦ (от) мужества

Масоретский:
הַחֲרִ֣ישׁוּ be deaf מִ֭מֶּנִּי from וַ and אֲדַבְּרָה־ speak אָ֑נִי i וְ and יַעֲבֹ֖ר pass עָלַ֣י upon מָֽה׃ what

Синодальный: 13:14 - Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою?
МБО13:14 - Я подвергну себя опасности, и жизнью своею рискну.

LXX Септуагинта: ἀναλαβὼν взяв τὰς - σάρκας плоть μου мою τοῖς - ὀδοῦσιν, зубами, ψυχὴν душу δέ ведь μου мою θήσω положу ἐν в χειρί. руке.

Масоретский:
עַל־ upon מָ֤ה׀ what אֶשָּׂ֣א lift בְשָׂרִ֣י flesh בְ in שִׁנָּ֑י tooth וְ֝ and נַפְשִׁ֗י soul אָשִׂ֥ים put בְּ in כַפִּֽי׃ palm

Синодальный: 13:15 - Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его!
МБО13:15 - Он убивает меня, но я буду надеяться на Него; перед Его лицом я защищу свой путь!

LXX Септуагинта: ἐάν Если με меня χειρώσηται одолеет - δυνάστης, повелитель, ἐπεὶ после того как καὶ и ἦρκται, на́чал, или μὴν подлинно λαλήσω я произнёс бы καὶ и ἐλέγξω обличил ἐναντίον перед αὐτοῦ· Ним;

Масоретский:
הֵ֣ן behold יִ֭קְטְלֵנִי kill לא to אֲיַחֵ֑ל wait, to hope אַךְ־ only דְּ֝רָכַ֗י way אֶל־ to פָּנָ֥יו face אֹוכִֽיחַ׃ reprove

Синодальный: 13:16 - И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лице Его!
МБО13:16 - И это будет моим спасением, ведь безбожник предстать перед Ним не осмелится!

LXX Септуагинта: καὶ и τοῦτό это μοι мне ἀποβήσεται произойдёт εἰς во σωτηρίαν, спасение, οὐ не γὰρ ведь ἐναντίον перед αὐτοῦ Ним δόλος хитрость εἰσελεύσεται. предстанет.

Масоретский:
גַּם־ even הוּא־ he לִ֥י to לִֽ to ישׁוּעָ֑ה salvation כִּי־ that לֹ֥א not לְ֝ to פָנָ֗יו face חָנֵ֥ף alienated יָבֹֽוא׃ come

Синодальный: 13:17 - Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими.
МБО13:17 - Внимайте моим словам; пусть дойдет моя речь до ваших ушей.

LXX Септуагинта: ἀκούσατε Послушайте ἀκούσατε послушайте τὰ - ῥήματά слова́ μου· мои; ἀναγγελῶ я сообщу γὰρ ведь ὑμῶν вам ἀκουόντων. слушающим.

Масоретский:
שִׁמְע֣וּ hear שָׁ֭מֹועַ hear מִלָּתִ֑י word וְ֝ and אַֽחֲוָתִ֗י [uncertain] בְּ in אָזְנֵיכֶֽם׃ ear

Синодальный: 13:18 - Вот, я завел судебное дело: знаю, что буду прав.
МБО13:18 - Вот, я завел судебное дело и знаю, что буду оправдан.

LXX Септуагинта: ἰδοὺ Вот ἐγὼ я ἐγγύς близко εἰμι есть τοῦ - κρίματός суда μου, моего, οἶδα знаю ἐγὼ я ὅτι что δίκαιος праведный ἀναφανοῦμαι. явлюсь.

Масоретский:
הִנֵּה־ behold נָ֭א yeah עָרַ֣כְתִּי arrange מִשְׁפָּ֑ט justice יָ֝דַ֗עְתִּי know כִּֽי־ that אֲנִ֥י i אֶצְדָּֽק׃ be just

Синодальный: 13:19 - Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух.
МБО13:19 - Возьмется ли кто оспаривать меня? Если да, то я замолчу и умру.

LXX Септуагинта: τίς Кто γάρ ибо ἐστιν есть - κριθησόμενός судящийся μοι; со мной? ὅτι Что νῦν ныне κωφεύσω я буду молчать καὶ и ἐκλείψω. умру.

Масоретский:
מִי־ who ה֭וּא he יָרִ֣יב contend עִמָּדִ֑י company כִּֽי־ that עַתָּ֖ה now אַחֲרִ֣ישׁ be deaf וְ and אֶגְוָֽע׃ expire

Синодальный: 13:20 - Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица Твоего:
МБО13:20 - Лишь о двух вещах я, Боже, молю, и не стану я больше прятаться от Тебя -

LXX Септуагинта: δυεῖν Двух δέ же μοι мне χρήσῃ· возвести; τότε тогда ἀπὸ от τοῦ - προσώπου лица σου Твоего οὐ не κρυβήσομαι· буду скрываться;

Масоретский:
אַךְ־ only שְׁ֭תַּיִם two אַל־ not תַּ֣עַשׂ make עִמָּדִ֑י company אָ֥ז then מִ֝ from פָּנֶ֗יךָ face לֹ֣א not אֶסָּתֵֽר׃ hide

Синодальный: 13:21 - удали от меня руку Твою, и ужас Твой да не потрясает меня.
МБО13:21 - удали от меня Свою руку и не страши меня ужасами Твоими.

LXX Септуагинта: τὴν - χεῖρα руку ἀπ᾿ от ἐμοῦ меня ἀπέχου, удержи Ты, καὶ и - φόβος ужас σου Твой μή не με меня καταπλησσέτω. пусть смущает.

Масоретский:
כַּ֭פְּךָ palm מֵ from עָלַ֣י upon הַרְחַ֑ק be far וְ֝ and אֵ֥מָתְךָ֗ fright אַֽל־ not תְּבַעֲתַֽנִּי׃ terrify

Синодальный: 13:22 - Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне.
МБО13:22 - Тогда призови меня, и я откликнусь, или позволь мне говорить, а Сам отвечай.

LXX Септуагинта: εἶτα Затем καλέσεις, призовёшь, ἐγὼ я δέ ведь σοι Тебя ὑπακούσομαι· услышу; или λαλήσεις, скажешь, ἐγὼ я δέ же σοι Тебе δώσω дам ἀνταπόκρισιν. ответ.

Масоретский:
וּ֭ and קְרָא call וְ and אָנֹכִ֣י i אֶֽעֱנֶ֑ה answer אֹֽו־ or אֲ֝דַבֵּ֗ר speak וַ and הֲשִׁיבֵֽנִי׃ return

Синодальный: 13:23 - Сколько у меня пороков и грехов? покажи мне беззаконие мое и грех мой.
МБО13:23 - Сколько за мной злодейств и грехов? Покажи мне проступки мои и грех.

LXX Септуагинта: πόσαι Сколько εἰσὶν они есть αἱ - ἁμαρτίαι грехи μου мои καὶ и αἱ - ἀνομίαι беззакония μου; мои? δίδαξόν Научи με меня τίνες какие εἰσίν. есть.

Масоретский:
כַּ as מָּ֣ה what לִ֭י to עֲוֹנֹ֣ות sin וְ and חַטָּאֹ֑ות sin פִּֽשְׁעִ֥י rebellion וְ֝ and חַטָּאתִ֗י sin הֹדִיעֵֽנִי׃ know

Синодальный: 13:24 - Для чего скрываешь лице Твое и считаешь меня врагом Тебе?
МБО13:24 - За что Ты скрываешь Свое лицо и считаешь меня врагом?

LXX Септуагинта: διὰ По τί чему ἀπ᾿ от ἐμοῦ меня κρύπτῃ, скрываешь Ты, ἥγησαι счёл Ты δέ ведь με меня ὑπεναντίον против σοι; Тебя?

Масоретский:
לָֽמָּה־ why פָנֶ֥יךָ face תַסְתִּ֑יר hide וְ and תַחְשְׁבֵ֖נִי account לְ to אֹויֵ֣ב be hostile לָֽךְ׃ to

Синодальный: 13:25 - Не сорванный ли листок Ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь?
МБО13:25 - Станешь ли Ты пугать лист опавший? Пустишься ли за сухою соломинкой в погоню?

LXX Септуагинта: Или ὡς будто φύλλον лист κινούμενον движущийся ὑπὸ от ἀνέμου ветра εὐλαβηθήσῃ будешь подстерегать или ὡς будто χόρτῳ траве φερομένῳ носимой ὑπὸ от πνεύματος Духа ἀντίκεισαί противостоишь μοι; мне?

Масоретский:
הֶ [interrogative] עָלֶ֣ה leafage נִדָּ֣ף scatter תַּעֲרֹ֑וץ tremble וְ and אֶת־ [object marker] קַ֖שׁ stubble יָבֵ֣שׁ dry תִּרְדֹּֽף׃ pursue

Синодальный: 13:26 - Ибо Ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей,
МБО13:26 - Ты записываешь горькое против меня и грехи моей юности мне вменяешь.

LXX Септуагинта: ὅτι Что κατέγραψας Ты начертал κατ᾿ по ἐμοῦ мне κακά, бедствия, περιέθηκας приписал δέ ведь μοι мне νεότητος юности ἁμαρτίας, грехи,

Масоретский:
כִּֽי־ that תִכְתֹּ֣ב write עָלַ֣י upon מְרֹרֹ֑ות bitter וְ֝ and תֹורִישֵׁ֗נִי trample down עֲוֹנֹ֥ות sin נְעוּרָֽי׃ youth

Синодальный: 13:27 - и ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все стези мои, — гонишься по следам ног моих.
МБО13:27 - Ноги мои Ты заковал в колодки; следишь за всеми моими путями; по следам моих ног идешь.

LXX Септуагинта: ἔθου Ты положил δέ ведь μου мне τὸν - πόδα ногу ἐν в κωλύματι, помеху, ἐφύλαξας сохранил Ты δέ ведь μου мои πάντα все τὰ - ἔργα, дела́, εἰς в δὲ ведь ῥίζας корни τῶν - ποδῶν ног μου моих ἀφίκου· достиг Ты;

Масоретский:
וְ and תָ֘שֵׂ֤ם apply paste בַּ in the סַּ֨ד׀ stock רַגְלַ֗י foot וְ and תִשְׁמֹ֥ור keep כָּל־ whole אָרְחֹותָ֑י path עַל־ upon שָׁרְשֵׁ֥י root רַ֝גְלַ֗י foot תִּתְחַקֶּֽה׃ carve

Синодальный: 13:28 - А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью.
МБО13:28 - И распадается человек, как гниль, как изъеденная молью одежда.

LXX Септуагинта: который παλαιοῦται стареет ἴσα словно ἀσκῷ содранной коже или ὥσπερ как ἱμάτιον одежда σητόβρωτον. моль.

Масоретский:
וְ֭ and הוּא he כְּ as רָקָ֣ב rottenness יִבְלֶ֑ה be worn out כְּ֝ as בֶ֗גֶד garment אֲכָ֣לֹו eat עָֽשׁ׃ moth

Открыть окно