Biblezoom Cloud / Есфирь 7 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 7:1 - И пришел царь с Аманом пировать у Есфири царицы.
МБО7:1 - [Казнь Амана]
Царь с Аманом отправились пировать у царицы Есфири,

LXX Септуагинта: Εἰσῆλθεν Вошёл δὲ же - βασιλεὺς царь καὶ и Αμαν Аман συμπιεῖν пить τῇ - βασιλίσσῃ. (к) царице.

Масоретский:
וַ and יָּבֹ֤א come הַ the מֶּ֨לֶךְ֙ king וְ and הָמָ֔ן Haman לִ to שְׁתֹּ֖ות drink עִם־ with אֶסְתֵּ֥ר Esther הַ the מַּלְכָּֽה׃ queen

Синодальный: 7:2 - И сказал царь Есфири также и в этот второй день во время пира: какое желание твое, царица Есфирь? оно будет удовлетворено; и какая просьба твоя? хотя бы до полуцарства, она будет исполнена.
МБО7:2 - и когда они пили вино во второй день, царь спросил опять: - Царица Есфирь, чего ты хочешь? Все тебе будет. Какова твоя просьба? Даже полцарства - все получишь!

LXX Септуагинта: εἶπεν Сказал δὲ же - βασιλεὺς царь Εσθηρ Эсфирь τῇ - δευτέρᾳ второй ἡμέρᾳ день ἐν при τῷ - πότῳ винопитии: Τί Что́ ἐστιν, есть, Εσθηρ Эсфирь βασίλισσα, царица, καὶ и τί какое τὸ - αἴτημά прошение σου твоё καὶ и τί какое τὸ - ἀξίωμά намерение σου твоё καὶ и ἔστω пусть будет σοι тебе ἕως до τοῦ - ἡμίσους половины τῆς - βασιλείας царства μου. моего.

Масоретский:
וַ and יֹּאמֶר֩ say הַ the מֶּ֨לֶךְ king לְ to אֶסְתֵּ֜ר Esther גַּ֣ם even בַּ in the יֹּ֤ום day הַ the שֵּׁנִי֙ second בְּ in מִשְׁתֵּ֣ה drinking הַ the יַּ֔יִן wine מַה־ what שְּׁאֵלָתֵ֛ךְ request אֶסְתֵּ֥ר Esther הַ the מַּלְכָּ֖ה queen וְ and תִנָּ֣תֵֽן give לָ֑ךְ to וּ and מַה־ what בַּקָּשָׁתֵ֛ךְ request עַד־ unto חֲצִ֥י half הַ the מַּלְכ֖וּת kingship וְ and תֵעָֽשׂ׃ make

Синодальный: 7:3 - И отвечала царица Есфирь и сказала: если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой, по просьбе моей!
МБО7:3 - И царица Есфирь ответила: - О царь, если я нашла у тебя расположение и если это угодно царю, то даруй мне жизнь - вот чего я хочу. И пощади мой народ - вот моя просьба.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀποκριθεῖσα ответив εἶπεν она сказала: Εἰ Если εὗρον я нашла χάριν благосклонность ἐνώπιον перед τοῦ - βασιλέως, царём, δοθήτω будет дана - ψυχή душа́ μου моя τῷ - αἰτήματί (по) прошению μου моему καὶ и - λαός народ μου мой τῷ - ἀξιώματί (по) намерению μου· моему;

Масоретский:
וַ and תַּ֨עַן answer אֶסְתֵּ֤ר Esther הַ the מַּלְכָּה֙ queen וַ and תֹּאמַ֔ר say אִם־ if מָצָ֨אתִי find חֵ֤ן grace בְּ in עֵינֶ֨יךָ֙ eye הַ the מֶּ֔לֶךְ king וְ and אִם־ if עַל־ upon הַ the מֶּ֖לֶךְ king טֹ֑וב good תִּנָּֽתֶן־ give לִ֤י to נַפְשִׁי֙ soul בִּ in שְׁאֵ֣לָתִ֔י request וְ and עַמִּ֖י people בְּ in בַקָּשָׁתִֽי׃ request

Синодальный: 7:4 - Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя.
МБО7:4 - Ведь я и мой народ проданы на погибель, уничтожение и искоренение. Если бы нас всего лишь продали как рабов и рабынь, я бы смолчала, и не стала из-за этого беспокоить царя.

LXX Септуагинта: ἐπράθημεν проданы γὰρ ведь ἐγώ я τε - καὶ и - λαός народ μου мой εἰς на ἀπώλειαν погубление καὶ и διαρπαγὴν опустошение καὶ и δουλείαν, рабство, ἡμεῖς мы καὶ и τὰ - τέκνα дети ἡμῶν наши εἰς в παῖδας рабов καὶ и παιδίσκας, рабынь, καὶ и παρήκουσα· пренебрегаемы; οὐ не γὰρ ведь ἄξιος достоин - διάβολος клеветник τῆς - αὐλῆς двора τοῦ - βασιλέως. царя.

Масоретский:
כִּ֤י that נִמְכַּ֨רְנוּ֙ sell אֲנִ֣י i וְ and עַמִּ֔י people לְ to הַשְׁמִ֖יד destroy לַ to הֲרֹ֣וג kill וּ and לְ to אַבֵּ֑ד perish וְ֠ and אִלּוּ if לַ to עֲבָדִ֨ים servant וְ and לִ to שְׁפָחֹ֤ות maidservant נִמְכַּ֨רְנוּ֙ sell הֶחֱרַ֔שְׁתִּי be deaf כִּ֣י that אֵ֥ין [NEG] הַ the צָּ֛ר adversary שֹׁוֶ֖ה be like בְּ in נֵ֥זֶק damage הַ the מֶּֽלֶךְ׃ ס king

Синодальный: 7:5 - И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Есфири: кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?
МБО7:5 - Царь Ксеркс спросил царицу Есфирь: - Кто же он? Кто осмелился такое сделать?

LXX Септуагинта: εἶπεν Сказал δὲ же - βασιλεύς царь: Τίς Кто οὗτος, этот, ὅστις который ἐτόλμησεν осмелился ποιῆσαι сделать τὸ - πρᾶγμα дело τοῦτο это?

Масоретский:
וַ and יֹּ֨אמֶר֙ say הַ the מֶּ֣לֶךְ king אֲחַשְׁוֵרֹ֔ושׁ Ahasuerus וַ and יֹּ֖אמֶר say לְ to אֶסְתֵּ֣ר Esther הַ the מַּלְכָּ֑ה queen מִ֣י who ה֥וּא he זֶה֙ this וְ and אֵֽי־ where זֶ֣ה this ה֔וּא he אֲשֶׁר־ [relative] מְלָאֹ֥ו be full לִבֹּ֖ו heart לַ to עֲשֹׂ֥ות make כֵּֽן׃ thus

Синодальный: 7:6 - И сказала Есфирь: враг и неприятель — этот злобный Аман! И Аман затрепетал пред царем и царицею.
МБО7:6 - Есфирь сказала: - Противник и враг - этот подлый Аман. Аман задрожал от страха перед царем и царицей.

LXX Септуагинта: εἶπεν Сказала δὲ же Εσθηρ Эсфирь: ῎Ανθρωπος Человек ἐχθρὸς враг Αμαν Аман - πονηρὸς злой οὗτος. этот. Αμαν Аман δὲ же ἐταράχθη встревожился ἀπὸ перед τοῦ - βασιλέως царём καὶ и τῆς - βασιλίσσης. царицей.

Масоретский:
וַ and תֹּ֣אמֶר־ say אֶסְתֵּ֔ר Esther אִ֚ישׁ man צַ֣ר adversary וְ and אֹויֵ֔ב be hostile הָמָ֥ן Haman הָ the רָ֖ע evil הַ the זֶּ֑ה this וְ and הָמָ֣ן Haman נִבְעַ֔ת terrify מִ from לִּ to פְנֵ֥י face הַ the מֶּ֖לֶךְ king וְ and הַ the מַּלְכָּֽה׃ queen

Синодальный: 7:7 - И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце; Аман же остался умолять о жизни своей царицу Есфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя.
МБО7:7 - Царь в гневе поднялся с места, оставил вино и вышел во дворцовый сад. Аман, понимая, что царь уже решил его судьбу, остался, чтобы умолять царицу Есфирь даровать ему жизнь.

LXX Септуагинта: - δὲ И βασιλεὺς царь ἐξανέστη встал ἐκ от τοῦ - συμποσίου пира εἰς в τὸν - κῆπον· сад; - δὲ но Αμαν Аман παρῃτεῖτο просил τὴν - βασίλισσαν, царицу, ἑώρα видел γὰρ ведь ἑαυτὸν себя ἐν в κακοῖς бедах ὄντα. пребывающего.

Масоретский:
וְ and הַ the מֶּ֜לֶךְ king קָ֤ם arise בַּ in חֲמָתֹו֙ heat מִ from מִּשְׁתֵּ֣ה drinking הַ the יַּ֔יִן wine אֶל־ to גִּנַּ֖ת garden הַ the בִּיתָ֑ן palace וְ and הָמָ֣ן Haman עָמַ֗ד stand לְ to בַקֵּ֤שׁ seek עַל־ upon נַפְשֹׁו֙ soul מֵֽ from אֶסְתֵּ֣ר Esther הַ the מַּלְכָּ֔ה queen כִּ֣י that רָאָ֔ה see כִּֽי־ that כָלְתָ֥ה be complete אֵלָ֛יו to הָ the רָעָ֖ה evil מֵ from אֵ֥ת together with הַ the מֶּֽלֶךְ׃ king

Синодальный: 7:8 - Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь. И сказал царь: даже и насиловать царицу хочет в доме у меня! Слово вышло из уст царя, — и накрыли лице Аману.
МБО7:8 - В тот момент, когда царь вернулся из дворцового сада в пиршественный зал, Аман как раз приник к ложу, где возлежала царица Есфирь. Царь вскричал: - Да что же это такое, он еще вздумал изнасиловать царицу прямо в моем дворце?! Едва лишь слово слетело с уст царя, Аману накрыли лицо.

LXX Септуагинта: ἐπέστρεψεν Возвратился δὲ же - βασιλεὺς царь ἐκ из τοῦ - κήπου, сада, Αμαν Аман δὲ же ἐπιπεπτώκει припал ἐπὶ на τὴν - κλίνην ложе ἀξιῶν просивший τὴν - βασίλισσαν· царицу; εἶπεν сказал δὲ же - βασιλεύς царь: ῞Ωστε Так что καὶ и τὴν - γυναῖκα жену βιάζῃ насилует ἐν в τῇ - οἰκίᾳ доме μου моём Αμαν Аман δὲ же ἀκούσας услышавший διετράπη изменился τῷ - προσώπῳ. лицом.

Масоретский:
וְ and הַ the מֶּ֡לֶךְ king שָׁב֩ return מִ from גִּנַּ֨ת garden הַ the בִּיתָ֜ן palace אֶל־ to בֵּ֣ית׀ house מִשְׁתֵּ֣ה drinking הַ the יַּ֗יִן wine וְ and הָמָן֙ Haman נֹפֵ֔ל fall עַל־ upon הַ the מִּטָּה֙ couch אֲשֶׁ֣ר [relative] אֶסְתֵּ֣ר Esther עָלֶ֔יהָ upon וַ and יֹּ֣אמֶר say הַ the מֶּ֔לֶךְ king הֲ֠ [interrogative] גַם even לִ to כְבֹּ֧ושׁ subdue אֶת־ [object marker] הַ the מַּלְכָּ֛ה queen עִמִּ֖י with בַּ in the בָּ֑יִת house הַ the דָּבָ֗ר word יָצָא֙ go out מִ from פִּ֣י mouth הַ the מֶּ֔לֶךְ king וּ and פְנֵ֥י face הָמָ֖ן Haman חָפֽוּ׃ ס cover

Синодальный: 7:9 - И сказал Харбона, один из евнухов при царе: вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в пятьдесят локтей. И сказал царь: повесьте его на нем.
МБО7:9 - И Харбона, один из евнухов, прислуживавших царю, сказал: - Вот и виселица высотой в пятьдесят локтей стоит у Аманова дома; он приготовил ее для Мардохея, чье слово спасло царя. Царь сказал: - Вот и повесьте его на ней!

LXX Септуагинта: εἶπεν Сказал δὲ же Βουγαθαν Вугафан εἷς один τῶν (из) εὐνούχων евнухов πρὸς к τὸν - βασιλέα царю: ᾿Ιδοὺ Вот καὶ и ξύλον дерево ἡτοίμασεν приговорил Αμαν Аман Μαρδοχαίῳ Мардохею τῷ - λαλήσαντι сказавшему περὶ относительно τοῦ - βασιλέως, царя, καὶ и ὤρθωται воздвигнуто ἐν в τοῖς - Αμαν Амана (владениях) ξύλον дерево πηχῶν локтей πεντήκοντα. пятьдесят. εἶπεν Сказал δὲ же - βασιλεύς царь: Σταυρωθήτω пусть будет распят ἐπ᾿ на αὐτοῦ. нём.

Масоретский:
וַ and יֹּ֣אמֶר say חַ֠רְבֹונָה Harbona אֶחָ֨ד one מִן־ from הַ the סָּרִיסִ֜ים official לִ to פְנֵ֣י face הַ the מֶּ֗לֶךְ king גַּ֣ם even הִנֵּה־ behold הָ the עֵ֣ץ tree אֲשֶׁר־ [relative] עָשָׂ֪ה make הָמָ֟ן Haman לְֽ to מָרְדֳּכַ֞י Mordecai אֲשֶׁ֧ר [relative] דִּבֶּר־ speak טֹ֣וב good עַל־ upon הַ the מֶּ֗לֶךְ king עֹמֵד֙ stand בְּ in בֵ֣ית house הָמָ֔ן Haman גָּבֹ֖הַּ high חֲמִשִּׁ֣ים five אַמָּ֑ה cubit וַ and יֹּ֥אמֶר say הַ the מֶּ֖לֶךְ king תְּלֻ֥הוּ hang עָלָֽיו׃ upon

Синодальный: 7:10 - И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих.
МБО7:10 - И Амана повесили на виселице, которую он приготовил для Мардохея, и ярость царя улеглась.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐκρεμάσθη был повешен Αμαν Аман ἐπὶ на τοῦ - ξύλου, дереве, которое ἡτοίμασεν приговорил Μαρδοχαίῳ. Мардохею. καὶ И τότε тогда - βασιλεὺς царь ἐκόπασεν утих τοῦ - θυμοῦ. яростью.

Масоретский:
וַ and יִּתְלוּ֙ hang אֶת־ [object marker] הָמָ֔ן Haman עַל־ upon הָ the עֵ֖ץ tree אֲשֶׁר־ [relative] הֵכִ֣ין be firm לְ to מָרְדֳּכָ֑י Mordecai וַ and חֲמַ֥ת heat הַ the מֶּ֖לֶךְ king שָׁכָֽכָה׃ פ go down

Открыть окно