Biblezoom Cloud / 2Паралипоменон 24 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 24:1 - Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Цивья из Вирсавии.
МБО24:1 - [Иоас - царь Иудеи]
Иоасу было семь лет, когда он стал царем, и правил он в Иерусалиме сорок лет. Его мать звали Цивья; она была родом из Вирсавии.

LXX Септуагинта: ῏Ων Будучи ἑπτὰ семи ἐτῶν лет Ιωας Иоасу ἐν во время τῷ - βασιλεῦσαι воцарения αὐτὸν его καὶ и τεσσαράκοντα сорок ἔτη лет ἐβασίλευσεν процарствовал ἐν в Ιερουσαλημ, Иерусалиме, καὶ и ὄνομα имя τῇ - μητρὶ матери αὐτοῦ его Σαβια Цивья ἐκ из Βηρσαβεε. Вирсавии.

Масоретский:
בֶּן־ son שֶׁ֤בַע seven שָׁנִים֙ year יֹאָ֣שׁ Joash בְּ in מָלְכֹ֔ו be king וְ and אַרְבָּעִ֣ים four שָׁנָ֔ה year מָלַ֖ךְ be king בִּֽ in ירוּשָׁלִָ֑ם Jerusalem וְ and שֵׁ֣ם name אִמֹּ֔ו mother צִבְיָ֖ה Zibiah מִ from בְּאֵ֥ר well שָֽׁבַע׃ Sheba

Синодальный: 24:2 - И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника.
МБО24:2 - Иоас делал то, что было правильно в глазах Господа, все время, пока был жив священник Иодай.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐποίησεν сделал Ιωας Иоас τὸ - εὐθὲς правое ἐνώπιον перед κυρίου Господом πάσας (во) все τὰς - ἡμέρας дни Ιωδαε Иодая τοῦ - ἱερέως. священника.

Масоретский:
וַ and יַּ֧עַשׂ make יֹואָ֛שׁ Joash הַ the יָּשָׁ֖ר right בְּ in עֵינֵ֣י eye יְהוָ֑ה YHWH כָּל־ whole יְמֵ֖י day יְהֹויָדָ֥ע Jehoiada הַ the כֹּהֵֽן׃ priest

Синодальный: 24:3 - И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей.
МБО24:3 - Иодай выбрал для него двух жен, и у него родились сыновья и дочери.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔλαβεν взял αὐτῷ ему Ιωδαε Иодай γυναῖκας жён δύο, две, καὶ и ἐγέννησεν он родил υἱοὺς сыновей καὶ и θυγατέρας. дочерей.

Масоретский:
וַ and יִּשָּׂא־ lift לֹ֥ו to יְהֹויָדָ֖ע Jehoiada נָשִׁ֣ים woman שְׁתָּ֑יִם two וַ and יֹּ֖ולֶד bear בָּנִ֥ים son וּ and בָנֹֽות׃ daughter

Синодальный: 24:4 - И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень,
МБО24:4 - [Иоас восстанавливает поврежденный храм]
Спустя некоторое время Иоас решил восстановить храм Господа.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο случилось μετὰ после ταῦτα этого καὶ и вот ἐγένετο было ἐπὶ на καρδίαν сердце Ιωας Иоаса ἐπισκευάσαι отремонтировать τὸν - οἶκον дом κυρίου. Го́спода.

Масоретский:
וַ and יְהִ֖י be אַחֲרֵי after כֵ֑ן thus הָיָה֙ be עִם־ with לֵ֣ב heart יֹואָ֔שׁ Joash לְ to חַדֵּ֖שׁ be new אֶת־ [object marker] בֵּ֥ית house יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 24:5 - и собрал он священников и левитов и сказал им: пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех Израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты.
МБО24:5 - Он собрал священников и левитов и сказал им: - Ходите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян деньги, которые должны ежегодно поступать на поддержание храма вашего Бога. Смотрите, не мешкайте. Но левиты не стали спешить.

LXX Септуагинта: καὶ И συνήγαγεν собрал τοὺς - ἱερεῖς священников καὶ и τοὺς - Λευίτας Левитов καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им: ᾿Εξέλθατε Выйдите εἰς в τὰς - πόλεις города́ Ιουδα Иуды καὶ и συναγάγετε соберите ἀπὸ от παντὸς всего Ισραηλ Израиля ἀργύριον серебро κατισχῦσαι (чтобы) укрепить τὸν - οἶκον дом κυρίου Го́спода ἐνιαυτὸν (из) года κατ᾿ в ἐνιαυτὸν год καὶ и σπεύσατε поспешите λαλῆσαι· возвестить; καὶ но οὐκ не ἔσπευσαν поспешили οἱ - Λευῖται. Левиты.

Масоретский:
וַ and יִּקְבֹּץ֮ collect אֶת־ [object marker] הַ the כֹּהֲנִ֣ים priest וְ and הַ the לְוִיִּם֒ Levite וַ and יֹּ֣אמֶר say לָהֶ֡ם to צְא֣וּ go out לְ to עָרֵ֪י town יְהוּדָ֟ה Judah וְ and קִבְצוּ֩ collect מִ from כָּל־ whole יִשְׂרָאֵ֨ל Israel כֶּ֜סֶף silver לְ to חַזֵּ֣ק׀ be strong אֶת־ [object marker] בֵּ֣ית house אֱלֹֽהֵיכֶ֗ם god(s) מִ from דֵּ֤י sufficiency שָׁנָה֙ year בְּ in שָׁנָ֔ה year וְ and אַתֶּ֖ם you תְּמַהֲר֣וּ hasten לַ to the דָּבָ֑ר word וְ and לֹ֥א not מִֽהֲר֖וּ hasten הַֽ the לְוִיִּֽם׃ Levite

Синодальный: 24:6 - И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием Израильтян для скинии собрания?
МБО24:6 - Тогда царь призвал первосвященника Иодая и сказал ему: - Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они приносили от Иудеи и Иерусалима налог, установленный слугой Господа Моисеем, и обществом Израиля для скинии свидетельства?

LXX Септуагинта: καὶ И ἐκάλεσεν вызвал - βασιλεὺς царь Ιωας Иоас τὸν - Ιωδαε Иодая τὸν - ἄρχοντα начальника καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Διὰ Из-за τί чего οὐκ не ἐπεσκέψω проверишь περὶ касательно τῶν - Λευιτῶν Левитов τοῦ - εἰσενέγκαι (чтобы) доставить ἀπὸ от Ιουδα Иуды καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалима τὸ - κεκριμένον определённое ὑπὸ - Μωυσῆ Моисеем ἀνθρώπου человеком τοῦ - θεοῦ, Бога, ὅτε когда ἐξεκκλησίασεν созвал τὸν - Ισραηλ Израиля εἰς в τὴν - σκηνὴν палатку τοῦ - μαρτυρίου; свидетельства?

Масоретский:
וַ and יִּקְרָ֣א call הַ the מֶּלֶךְ֮ king לִֽ to יהֹויָדָ֣ע Jehoiada הָ the רֹאשׁ֒ head וַ and יֹּ֣אמֶר say לֹ֗ו to מַדּ֨וּעַ֙ why לֹֽא־ not דָרַ֣שְׁתָּ inquire עַל־ upon הַ the לְוִיִּ֔ם Levite לְ to הָבִ֞יא come מִֽ from יהוּדָ֣ה Judah וּ and מִֽ from ירוּשָׁלִַ֗ם Jerusalem אֶת־ [object marker] מַשְׂאַת֙ lifting up מֹשֶׁ֣ה Moses עֶֽבֶד־ servant יְהוָ֔ה YHWH וְ and הַ the קָּהָ֖ל assembly לְ to יִשְׂרָאֵ֑ל Israel לְ to אֹ֖הֶל tent הָ the עֵדֽוּת׃ reminder

Синодальный: 24:7 - Ибо нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов.
МБО24:7 - (Сыновья нечестивой Афалии повредили Божий храм и даже использовали его священную утварь в служении Ваалам.)

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что Γοθολια Гофолия ἦν была - ἄνομος, беззаконная, καὶ и οἱ - υἱοὶ сыновья αὐτῆς её κατέσπασαν разрушили τὸν - οἶκον дом τοῦ - θεοῦ, Бога, καὶ и γὰρ даже τὰ - ἅγια посвящённое οἴκου до́ма κυρίου Го́спода ἐποίησαν сделали ταῖς - Βααλιμ. Ваалам.

Масоретский:
כִּ֤י that עֲתַלְיָ֨הוּ֙ Athaliah הַ the מִּרְשַׁ֔עַת wickedness בָּנֶ֥יהָ son פָרְצ֖וּ break אֶת־ [object marker] בֵּ֣ית house הָ the אֱלֹהִ֑ים god(s) וְ and גַם֙ even כָּל־ whole קָדְשֵׁ֣י holiness בֵית־ house יְהוָ֔ה YHWH עָשׂ֖וּ make לַ to the בְּעָלִֽים׃ lord, baal

Синодальный: 24:8 - И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне.
МБО24:8 - По повелению царя был изготовлен ящик, который поставили снаружи, у ворот Господнего храма.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶπεν сказал - βασιλεύς царь: Γενηθήτω Пусть будет γλωσσόκομον ящик καὶ и τεθήτω пусть будет поставлен ἐν у πύλῃ воро́т οἴκου до́ма κυρίου Го́спода ἔξω· вне;

Масоретский:
וַ and יֹּ֣אמֶר say הַ the מֶּ֔לֶךְ king וַֽ and יַּעֲשׂ֖וּ make אֲרֹ֣ון ark אֶחָ֑ד one וַֽ and יִּתְּנֻ֛הוּ give בְּ in שַׁ֥עַר gate בֵּית־ house יְהוָ֖ה YHWH חֽוּצָה׃ outside

Синодальный: 24:9 - И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на Израильтян в пустыне.
МБО24:9 - Затем по Иудее и Иерусалиму было объявлено, чтобы они приносили Господу дань, которую установил для израильтян в пустыне Божий слуга Моисей.

LXX Септуагинта: καὶ и κηρυξάτωσαν пусть возвестят ἐν в Ιουδα Иуде καὶ и ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме εἰσενέγκαι (чтобы) принести κυρίῳ, Господу, καθὼς как εἶπεν сказал Μωϋσῆς Моисей παῖς слуга τοῦ - θεοῦ Бога ἐπὶ для τὸν - Ισραηλ Израиля ἐν в τῇ - ἐρήμῳ. пустыне.

Масоретский:
וַ and יִּתְּנוּ־ give קֹ֞ול sound בִּֽ in יהוּדָ֣ה Judah וּ and בִֽ in ירוּשָׁלִַ֗ם Jerusalem לְ to הָבִ֤יא come לַֽ to יהוָה֙ YHWH מַשְׂאַ֞ת lifting up מֹשֶׁ֧ה Moses עֶֽבֶד־ servant הָ the אֱלֹהִ֛ים god(s) עַל־ upon יִשְׂרָאֵ֖ל Israel בַּ in the מִּדְבָּֽר׃ desert

Синодальный: 24:10 - И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился.
МБО24:10 - Все приближенные и весь народ с радостью приносили деньги и бросали их в ящик, пока он не наполнился.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔδωκαν дали πάντες все ἄρχοντες начальники καὶ и πᾶς весь - λαὸς народ καὶ и εἰσέφερον вносили καὶ и ἐνέβαλλον бросали εἰς в τὸ - γλωσσόκομον, ящик для денег, ἕως до οὗ которого ἐπληρώθη. был наполнен.

Масоретский:
וַ and יִּשְׂמְח֥וּ rejoice כָל־ whole הַ the שָּׂרִ֖ים chief וְ and כָל־ whole הָ the עָ֑ם people וַ and יָּבִ֛יאוּ come וַ and יַּשְׁלִ֥יכוּ throw לָ to the אָרֹ֖ון ark עַד־ unto לְ to כַלֵּֽה׃ be complete

Синодальный: 24:11 - В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам чрез левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра.
МБО24:11 - Всякий раз, когда левиты приносили ящик к царским чиновникам и те видели, что в нем много денег, царский писарь и поверенный первосвященника приходили и опустошали ящик, и его снова относили на место. Они делали это постоянно и собрали много денег.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο было ὡς как εἰσέφερον вносили τὸ - γλωσσόκομον ящик для денег πρὸς к τοὺς - προστάτας руководителям τοῦ - βασιλέως царя διὰ через χειρὸς руку τῶν - Λευιτῶν Левитов καὶ и ὡς как εἶδον увидели ὅτι что ἐπλεόνασεν приумножилось τὸ - ἀργύριον, серебро, καὶ и ἦλθεν пришёл - γραμματεὺς книжник τοῦ - βασιλέως царя καὶ и - προστάτης руководитель τοῦ - ἱερέως священника τοῦ - μεγάλου великого καὶ и ἐξεκένωσαν очистили τὸ - γλωσσόκομον ящик для денег καὶ и κατέστησαν поставили εἰς на τὸν - τόπον место αὐτοῦ· его; οὕτως так ἐποίουν делали ἡμέραν день ἐξ изо ἡμέρας дня καὶ и συνήγαγον собрали ἀργύριον серебро πολύ. многочисленное.

Масоретский:
וַ and יְהִ֡י be בְּ in עֵת֩ time יָבִ֨יא come אֶת־ [object marker] הָֽ the אָרֹ֜ון ark אֶל־ to פְּקֻדַּ֣ת commission הַ the מֶּלֶךְ֮ king בְּ in יַ֣ד hand הַ the לְוִיִּם֒ Levite וְ and כִ as רְאֹותָ֞ם see כִּי־ that רַ֣ב much הַ the כֶּ֗סֶף silver וּ and בָ֨א come סֹופֵ֤ר scribe הַ the מֶּ֨לֶךְ֙ king וּ and פְקִיד֙ officer כֹּהֵ֣ן priest הָ the רֹ֔אשׁ head וִ and יעָ֨רוּ֙ pour out אֶת־ [object marker] הָ֣ the אָרֹ֔ון ark וְ and יִשָּׂאֻ֖הוּ lift וִֽ and ישִׁיבֻ֣הוּ return אֶל־ to מְקֹמֹ֑ו place כֹּ֤ה thus עָשׂוּ֙ make לְ to יֹ֣ום׀ day בְּ in יֹ֔ום day וַ and יַּֽאַסְפוּ־ gather כֶ֖סֶף silver לָ to רֹֽב׃ multitude

Синодальный: 24:12 - И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня.
МБО24:12 - Царь и Иодай отдали их людям, которые исполняли работу по храму Господа. Они наняли каменщиков и плотников, чтобы обновить храм Господа, и мастеров по работе с железом и бронзой, чтобы восстановить храм.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔδωκεν дал αὐτὸ его - βασιλεὺς царь καὶ и Ιωδαε Иодай - ἱερεὺς священник τοῖς - ποιοῦσιν делающим τὰ - ἔργα дела́ εἰς для τὴν - ἐργασίαν постройки οἴκου до́ма κυρίου, Го́спода, καὶ и ἐμισθοῦντο нанимали λατόμους каменотёсов καὶ и τέκτονας плотников ἐπισκευάσαι отремонтировать τὸν - οἶκον дом κυρίου Го́спода καὶ и χαλκεῖς кузнецы σιδήρου железа καὶ и χαλκοῦ меди ἐπισκευάσαι отремонтировать τὸν - οἶκον дом κυρίου. Го́спода.

Масоретский:
וַ and יִּתְּנֵ֨הוּ give הַ the מֶּ֜לֶךְ king וִֽ and יהֹויָדָ֗ע Jehoiada אֶל־ to עֹושֵׂה֙ make מְלֶ֨אכֶת֙ work עֲבֹודַ֣ת work בֵּית־ house יְהוָ֔ה YHWH וַ and יִּֽהְי֤וּ be שֹׂכְרִים֙ hire חֹצְבִ֣ים hew וְ and חָרָשִׁ֔ים artisan לְ to חַדֵּ֖שׁ be new בֵּ֣ית house יְהוָ֑ה YHWH וְ֠ and גַם even לְ to חָרָשֵׁ֤י artisan בַרְזֶל֙ iron וּ and נְחֹ֔שֶׁת bronze לְ to חַזֵּ֖ק be strong אֶת־ [object marker] בֵּ֥ית house יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 24:13 - И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его.
МБО24:13 - Рабочие трудились усердно, и работа спорилась у них в руках. Они восстановили Божий храм по его первоначальному замыслу и укрепили его.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐποίουν делали οἱ - ποιοῦντες делающие τὰ - ἔργα, работы, καὶ и ἀνέβη совершилась μῆκος продолжительность τῶν - ἔργων работ ἐν - χερσὶν руками αὐτῶν, их, καὶ и ἀνέστησαν восстановили τὸν - οἶκον дом κυρίου Го́спода ἐπὶ в τὴν - στάσιν состояние αὐτοῦ его καὶ и ἐνίσχυσαν. укрепили.

Масоретский:
וַֽ and יַּעֲשׂוּ֙ make עֹשֵׂ֣י make הַ the מְּלָאכָ֔ה work וַ and תַּ֧עַל ascend אֲרוּכָ֛ה healing לַ to the מְּלָאכָ֖ה work בְּ in יָדָ֑ם hand וַֽ and יַּעֲמִ֜ידוּ stand אֶת־ [object marker] בֵּ֧ית house הָֽ the אֱלֹהִ֛ים god(s) עַל־ upon מַתְכֻּנְתֹּ֖ו proportion וַֽ and יְאַמְּצֻֽהוּ׃ be strong

Синодальный: 24:14 - И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая.
МБО24:14 - Завершив работу, они принесли оставшиеся деньги царю и Иодаю, и на них была изготовлена утварь для храма Господа: утварь для службы и для всесожжений, а еще блюда и другие вещи из золота и серебра. Пока Иодай был жив, в храме Господа постоянно совершались всесожжения.

LXX Септуагинта: καὶ И ὡς как συνετέλεσαν, закончили, ἤνεγκαν принесли πρὸς к τὸν - βασιλέα царю καὶ и πρὸς к Ιωδαε Иодаю τὸ - κατάλοιπον остальное τοῦ - ἀργυρίου, (от) серебра, καὶ и ἐποίησαν сделали σκεύη сосуды εἰς для οἶκον до́ма κυρίου, Го́спода, σκεύη сосуды λειτουργικὰ служебные ὁλοκαυτωμάτων всесожжений καὶ и θυίσκας кадильницы χρυσᾶς золотые καὶ и ἀργυρᾶς. серебряные. καὶ И ἀνήνεγκαν вознесли ὁλοκαυτώσεις всесожжения ἐν в οἴκῳ доме κυρίου Го́спода διὰ вплоть до παντὸς всего (времени) πάσας (во) все τὰς - ἡμέρας дни Ιωδαε. Иодая.

Масоретский:
וּֽ and כְ as כַלֹּותָ֡ם be complete הֵבִ֣יאוּ come לִ to פְנֵי֩ face הַ the מֶּ֨לֶךְ king וִֽ and יהֹויָדָ֜ע Jehoiada אֶת־ [object marker] שְׁאָ֣ר rest הַ the כֶּ֗סֶף silver וַ and יַּעֲשֵׂ֨הוּ make כֵלִ֤ים tool לְ to בֵית־ house יְהוָה֙ YHWH כְּלֵ֣י tool שָׁרֵ֔ת cultic service וְ and הַעֲלֹ֣ות ascend וְ and כַפֹּ֔ות palm וּ and כְלֵ֥י tool זָהָ֖ב gold וָ and כָ֑סֶף silver וַ֠ and יִּֽהְיוּ be מַעֲלִ֨ים ascend עֹלֹ֤ות burnt-offering בְּ in בֵית־ house יְהוָה֙ YHWH תָּמִ֔יד continuity כֹּ֖ל whole יְמֵ֥י day יְהֹויָדָֽע׃ פ Jehoiada

Синодальный: 24:15 - И состарился Иодай и, насытившись днями жизни, умер: сто тридцать лет было ему, когда он умер.
МБО24:15 - Иодай состарился и насытился жизнью. Он умер в возрасте ста тридцати лет.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγήρασεν состарился Ιωδαε Иодай πλήρης исполненный ἡμερῶν дней καὶ и ἐτελεύτησεν умер ὢν будучи ἑκατὸν сто καὶ и τριάκοντα тридцати ἐτῶν лет ἐν во время τῷ - τελευτᾶν умирать αὐτόν· ему;

Масоретский:
וַ and יִּזְקַ֧ן be old יְהֹויָדָ֛ע Jehoiada וַ and יִּשְׂבַּ֥ע be sated יָמִ֖ים day וַ and יָּמֹ֑ת die בֶּן־ son מֵאָ֧ה hundred וּ and שְׁלֹשִׁ֛ים three שָׁנָ֖ה year בְּ in מֹותֹֽו׃ death

Синодальный: 24:16 - И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома Его.
МБО24:16 - Его похоронили с царями в Городе Давида, ради добра, которое он сделал в Израиле для Бога и для Его храма.

LXX Септуагинта: καὶ и ἔθαψαν похоронили αὐτὸν его ἐν в πόλει городе Δαυιδ Давида μετὰ вместе с τῶν - βασιλέων, царями, ὅτι потому что ἐποίησεν сделал ἀγαθωσύνην доброе μετὰ среди Ισραηλ Израиля καὶ и μετὰ среди τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и τοῦ - οἴκου до́ма αὐτοῦ. Его.

Масоретский:
וַ and יִּקְבְּרֻ֥הוּ bury בְ in עִיר־ town דָּוִ֖יד David עִם־ with הַ the מְּלָכִ֑ים king כִּֽי־ that עָשָׂ֤ה make טֹובָה֙ what is good בְּ in יִשְׂרָאֵ֔ל Israel וְ and עִ֥ם with הָ the אֱלֹהִ֖ים god(s) וּ and בֵיתֹֽו׃ ס house

Синодальный: 24:17 - Но по смерти Иодая пришли князья Иудейские и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их.
МБО24:17 - [Иоас отворачивается от Господа]
После смерти Иодая вожди Иудеи явились на поклон к царю, и он стал прислушиваться к их советам.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο случилось μετὰ после τὴν - τελευτὴν смерти Ιωδαε Иодая εἰσῆλθον вошли οἱ - ἄρχοντες начальники Ιουδα Иуды καὶ и προσεκύνησαν поклонились τὸν - βασιλέα· царю; τότε тогда ἐπήκουσεν внял αὐτοῖς им - βασιλεύς. царь.

Масоретский:
וְ and אַֽחֲרֵ֥י after מֹות֙ death יְהֹ֣ויָדָ֔ע Jehoiada בָּ֚אוּ come שָׂרֵ֣י chief יְהוּדָ֔ה Judah וַ and יִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ bow down לַ to the מֶּ֑לֶךְ king אָ֛ז then שָׁמַ֥ע hear הַ the מֶּ֖לֶךְ king אֲלֵיהֶֽם׃ to

Синодальный: 24:18 - И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам, — и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их.
МБО24:18 - Они оставили храм Господа, Бога своих предков, и стали служить столбам Ашеры и идолам. За их вину на Иудею и Иерусалим обрушился Божий гнев.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγκατέλιπον оставили τὸν - κύριον Го́спода θεὸν Бога τῶν - πατέρων отцов αὐτῶν их καὶ и ἐδούλευον служили ταῖς - ᾿Αστάρταις Астартам καὶ и τοῖς - εἰδώλοις· идолам; καὶ и ἐγένετο был ὀργὴ гнев ἐπὶ на Ιουδαν Иуду καὶ и ἐπὶ на Ιερουσαλημ Иерусалим ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день ταύτῃ. этот.

Масоретский:
וַ and יַּֽעַזְב֗וּ leave אֶת־ [object marker] בֵּ֤ית house יְהוָה֙ YHWH אֱלֹהֵ֣י god(s) אֲבֹותֵיהֶ֔ם father וַ and יַּֽעַבְד֥וּ work, serve אֶת־ [object marker] הָ the אֲשֵׁרִ֖ים asherah וְ and אֶת־ [object marker] הָֽ the עֲצַבִּ֑ים image וַֽ and יְהִי־ be קֶ֗צֶף anger עַל־ upon יְהוּדָה֙ Judah וִ and יר֣וּשָׁלִַ֔ם Jerusalem בְּ in אַשְׁמָתָ֖ם guiltiness זֹֽאת׃ this

Синодальный: 24:19 - И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали.
МБО24:19 - Хотя Господь посылал к народу пророков, чтобы обратить их к Себе, и хотя пророки свидетельствовали против них, те их не слушали.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀπέστειλεν послал πρὸς к αὐτοὺς ним προφήτας пророков ἐπιστρέψαι вернуться πρὸς к κύριον, Господу, καὶ но οὐκ не ἤκουσαν· послушали они; καὶ и διεμαρτύραντο засвидетельствовали αὐτοῖς, им, καὶ но οὐκ не ἤκουσαν. послушали.

Масоретский:
וַ and יִּשְׁלַ֤ח send בָּהֶם֙ in נְבִאִ֔ים prophet לַ to הֲשִׁיבָ֖ם return אֶל־ to יְהוָ֑ה YHWH וַ and יָּעִ֥ידוּ warn, to witness בָ֖ם in וְ and לֹ֥א not הֶאֱזִֽינוּ׃ ס listen

Синодальный: 24:20 - И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: так говорит Господь: для чего вы преступаете повеления Господни? не будет успеха вам; и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас.
МБО24:20 - Тогда Дух Божий сошел на Захарию, сына священника Иодая. Он встал перед народом и сказал: - Так говорит Бог: «Почему вы нарушаете повеления Господа? Не будет вам успеха. Раз вы оставили Господа, то и Он вас оставит».

LXX Септуагинта: καὶ И πνεῦμα Дух θεοῦ Бога ἐνέδυσεν облёк τὸν - Αζαριαν Азарию τὸν - τοῦ - Ιωδαε Иодаева τὸν - ἱερέα, священника, καὶ и ἀνέστη поднялся он ἐπάνω выше τοῦ - λαοῦ народа καὶ и εἶπεν сказал: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь: Τί Что παραπορεύεσθε переступаете τὰς - ἐντολὰς заповеди κυρίου; Го́спода? καὶ И οὐκ не εὐοδωθήσεσθε, будете благоденствовать, ὅτι потому что ἐγκατελίπετε вы оставили τὸν - κύριον, Го́спода, καὶ и ἐγκαταλείψει Он оставит ὑμᾶς. вас.

Масоретский:
וְ and ר֣וּחַ wind אֱלֹהִ֗ים god(s) לָֽבְשָׁה֙ cloth אֶת־ [object marker] זְכַרְיָה֙ Zechariah בֶּן־ son יְהֹויָדָ֣ע Jehoiada הַ the כֹּהֵ֔ן priest וַֽ and יַּעֲמֹ֖ד stand מֵ from עַ֣ל upon לָ to the עָ֑ם people וַ and יֹּ֨אמֶר say לָהֶ֜ם to כֹּ֣ה׀ thus אָמַ֣ר say הָ the אֱלֹהִ֗ים god(s) לָמָה֩ why אַתֶּ֨ם you עֹבְרִ֜ים pass אֶת־ [object marker] מִצְוֹ֤ת commandment יְהוָה֙ YHWH וְ and לֹ֣א not תַצְלִ֔יחוּ be strong כִּֽי־ that עֲזַבְתֶּ֥ם leave אֶת־ [object marker] יְהוָ֖ה YHWH וַ and יַּֽעֲזֹ֥ב leave אֶתְכֶֽם׃ [object marker]

Синодальный: 24:21 - И сговорились против него, и побили его камнями, по приказанию царя [Иоаса], на дворе дома Господня.
МБО24:21 - Но они составили против него заговор и, по приказу царя, его забили камнями до смерти во дворе Господнего храма.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπέθεντο напали αὐτῷ (на) него καὶ и ἐλιθοβόλησαν побили камнями αὐτὸν его δι᾿ по ἐντολῆς приказанию Ιωας Иоаса τοῦ - βασιλέως царя ἐν во αὐλῇ дворе οἴκου до́ма κυρίου. Го́спода.

Масоретский:
וַ and יִּקְשְׁר֣וּ tie עָלָ֔יו upon וַ and יִּרְגְּמֻ֥הוּ stone אֶ֖בֶן stone בְּ in מִצְוַ֣ת commandment הַ the מֶּ֑לֶךְ king בַּ in חֲצַ֖ר court בֵּ֥ית house יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 24:22 - И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он умирая говорил: да видит Господь и да взыщет!
МБО24:22 - Царь Иоас не вспомнил о милости, оказанной ему отцом Захарии Иодаем, и убил его сына, который сказал умирая: - Пусть Господь увидит и взыщет.

LXX Септуагинта: καὶ И οὐκ не ἐμνήσθη вспомнил Ιωας Иоас τοῦ - ἐλέους, милости, οὗ которой ἐποίησεν сделал μετ᾿ с αὐτοῦ ним Ιωδαε Иодай - πατὴρ отец αὐτοῦ, его, καὶ и ἐθανάτωσεν умертвил τὸν - υἱὸν сына αὐτοῦ. его. καὶ И ὡς как ἀπέθνῃσκεν, он умирал, εἶπεν сказал: ῎Ιδοι Да видит κύριος Господь καὶ и κρινάτω. пусть судит.

Масоретский:
וְ and לֹא־ not זָכַ֞ר remember יֹואָ֣שׁ Joash הַ the מֶּ֗לֶךְ king הַ the חֶ֨סֶד֙ loyalty אֲשֶׁ֨ר [relative] עָשָׂ֜ה make יְהֹויָדָ֤ע Jehoiada אָבִיו֙ father עִמֹּ֔ו with וַֽ and יַּהֲרֹ֖ג kill אֶת־ [object marker] בְּנֹ֑ו son וּ and כְ as מֹותֹ֣ו death אָמַ֔ר say יֵ֥רֶא see יְהוָ֖ה YHWH וְ and יִדְרֹֽשׁ׃ פ inquire

Синодальный: 24:23 - И по истечении года выступило против него войско Сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск.
МБО24:23 - В конце года на Иоаса двинулось войско Сирии. Оно вторглось в Иудею и в Иерусалим и перебило всех правителей народа. Сирийцы отослали всю добычу своему царю в Дамаск.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐγένετο случилось μετὰ после τὴν - συντέλειαν окончания τοῦ - ἐνιαυτοῦ года ἀνέβη поднялось ἐπ᾿ на αὐτὸν него δύναμις войско Συρίας Сирии καὶ и ἦλθεν пришло ἐπὶ на Ιουδαν Иуду καὶ и ἐπὶ на Ιερουσαλημ Иерусалим καὶ и κατέφθειραν погубили πάντας всех τοὺς - ἄρχοντας начальников τοῦ - λαοῦ народа ἐν в τῷ - λαῷ народе καὶ и πάντα всю τὰ - σκῦλα добычу αὐτῶν их ἀπέστειλαν послали τῷ - βασιλεῖ царю Δαμασκοῦ. Дамаска.

Масоретский:
וַ and יְהִ֣י׀ be לִ to תְקוּפַ֣ת turning point הַ the שָּׁנָ֗ה year עָלָ֣ה ascend עָלָיו֮ upon חֵ֣יל power אֲרָם֒ Aram וַ and יָּבֹ֗אוּ come אֶל־ to יְהוּדָה֙ Judah וִ and יר֣וּשָׁלִַ֔ם Jerusalem וַ and יַּשְׁחִ֛יתוּ destroy אֶת־ [object marker] כָּל־ whole שָׂרֵ֥י chief הָ the עָ֖ם people מֵ from עָ֑ם people וְ and כָל־ whole שְׁלָלָ֥ם plunder שִׁלְּח֖וּ send לְ to מֶ֥לֶךְ king דַּרְמָֽשֶׂק׃ Damascus

Синодальный: 24:24 - Хотя в небольшом числе людей приходило войско Сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд,
МБО24:24 - Хотя сирийское войско было немногочисленным, Господь отдал в их руки гораздо более сильное войско. Так как они оставили Господа, Бога своих отцов, над Иоасом свершился приговор.

LXX Септуагинта: ὅτι Потому что ἐν в ὀλίγοις немногих ἀνδράσιν мужах παρεγένετο прибыло δύναμις войско Συρίας, Сирии, καὶ и - θεὸς Бог παρέδωκεν передал εἰς в τὰς - χεῖρας ру́ки αὐτῶν их δύναμιν войско πολλὴν многочисленное σφόδρα, очень, ὅτι потому что ἐγκατέλιπον оставили κύριον Го́спода θεὸν Бога τῶν - πατέρων отцов αὐτῶν· их; καὶ и μετὰ с Ιωας Иоасом ἐποίησεν совершил κρίματα. суды.

Масоретский:
כִּי֩ that בְ in מִצְעַ֨ר little אֲנָשִׁ֜ים man בָּ֣אוּ׀ come חֵ֣יל power אֲרָ֗ם Aram וַֽ and יהוָה֙ YHWH נָתַ֨ן give בְּ in יָדָ֥ם hand חַ֨יִל֙ power לָ to רֹ֣ב multitude מְאֹ֔ד might כִּ֣י that עָֽזְב֔וּ leave אֶת־ [object marker] יְהוָ֖ה YHWH אֱלֹהֵ֣י god(s) אֲבֹותֵיהֶ֑ם father וְ and אֶת־ together with יֹואָ֖שׁ Joash עָשׂ֥וּ make שְׁפָטִֽים׃ judgment

Синодальный: 24:25 - и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его, за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах.
МБО24:25 - Уходя, сирийцы оставили Иоаса сильно израненным. Его приближенные составили против него заговор за убийство сына священника Иодая и убили его в постели. Он умер и был похоронен в Городе Давида, но не в царских гробницах.

LXX Септуагинта: καὶ И μετὰ после τὸ - ἀπελθεῖν уйти αὐτοὺς им ἀπ᾿ от αὐτοῦ него ἐν во время τῷ - ἐγκαταλιπεῖν оставления αὐτὸν его ἐν в μαλακίαις болезнях μεγάλαις больших καὶ и ἐπέθεντο напали αὐτῷ (на) него οἱ - παῖδες рабы αὐτοῦ его ἐν в αἵμασιν крови́ υἱοῦ сына Ιωδαε Иодая τοῦ - ἱερέως священника καὶ и ἐθανάτωσαν умертвили αὐτὸν его ἐπὶ на τῆς - κλίνης кровати αὐτοῦ, его, καὶ и ἀπέθανεν· он умер; καὶ и ἔθαψαν похоронили αὐτὸν его ἐν в πόλει городе Δαυιδ Давида καὶ но οὐκ не ἔθαψαν похоронили αὐτὸν его ἐν в τῷ - τάφῳ гробницу τῶν - βασιλέων. царей.

Масоретский:
וּ and בְ in לֶכְתָּ֣ם walk מִמֶּ֗נּוּ from כִּֽי־ that עָזְב֣וּ leave אֹתֹו֮ [object marker] ב in מחליים diseases רַבִּים֒ much הִתְקַשְּׁר֨וּ tie עָלָ֜יו upon עֲבָדָ֗יו servant בִּ in דְמֵי֙ blood בְּנֵי֙ son יְהֹויָדָ֣ע Jehoiada הַ the כֹּהֵ֔ן priest וַ and יַּֽהַרְגֻ֥הוּ kill עַל־ upon מִטָּתֹ֖ו couch וַ and יָּמֹ֑ת die וַֽ and יִּקְבְּרֻ֨הוּ֙ bury בְּ in עִ֣יר town דָּוִ֔יד David וְ and לֹ֥א not קְבָרֻ֖הוּ bury בְּ in קִבְרֹ֥ות grave הַ the מְּלָכִֽים׃ ס king

Синодальный: 24:26 - Заговорщиками же против него были: Завад, сын Шимеафы Аммонитянки, и Иегозавад, сын Шимрифы Моавитянки.
МБО24:26 - В заговоре против него состояли Завад, сын аммонитянки Шимеаты, и Иегозавад, сын моавитянки Шимрифы.

LXX Септуагинта: καὶ И οἱ - ἐπιθέμενοι напавшие ἐπ᾿ на αὐτὸν него Ζαβεδ Завад - τοῦ - Σαμαθ Самафов - Αμμανίτης Аммонитянин καὶ и Ιωζαβεδ Иегозавад - τοῦ - Σομαρωθ Сомарофа - Μωαβίτης Моавитянин

Масоретский:
וְ and אֵ֖לֶּה these הַ the מִּתְקַשְּׁרִ֣ים tie עָלָ֑יו upon זָבָ֗ד Zabad בֶּן־ son שִׁמְעָת֙ Shimeath הָֽ the עַמֹּונִ֔ית Ammonite וִ and יהֹ֣וזָבָ֔ד Jehozabad בֶּן־ son שִׁמְרִ֖ית Shimrith הַ the מֹּואָבִֽית׃ Moabite

Синодальный: 24:27 - О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него.
МБО24:27 - Рассказ о его сыновьях, многочисленные пророчества против него и рассказ о восстановлении храма записаны в «Толкованиях к Книге царей». Амасия, его сын, стал царем вместо него.

LXX Септуагинта: καὶ и οἱ - υἱοὶ сыновья αὐτοῦ его πάντες, все, καὶ и προσῆλθον подошли αὐτῷ (к) нему οἱ - πέντε. пятеро. καὶ И τὰ - λοιπὰ остальное ἰδοὺ вот γεγραμμένα написанное ἐπὶ в τὴν - γραφὴν записи τῶν - βασιλέων· царей; καὶ и ἐβασίλευσεν воцарился Αμασιας Амасия υἱὸς сын αὐτοῦ его ἀντ вместо αὐτοῦ. него.

Масоретский:
וּ and בָנָ֞יו son ורב be many הַ the מַּשָּׂ֣א utterance עָלָ֗יו upon וִ and יסֹוד֙ found בֵּ֣ית house הָ the אֱלֹהִ֔ים god(s) הִנָּ֣ם behold כְּתוּבִ֔ים write עַל־ upon מִדְרַ֖שׁ exposition סֵ֣פֶר letter הַ the מְּלָכִ֑ים king וַ and יִּמְלֹ֛ךְ be king אֲמַצְיָ֥הוּ Amaziah בְנֹ֖ו son תַּחְתָּֽיו׃ פ under part

Открыть окно