Библия Biblezoom Cloud / 2Паралипоменон 15 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст Библия онлайн читать и изучать


Синодальный: 15:1 - Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий,
МБО15:1 - [Реформы Асы]
Дух Божий сошел на Азарию, сына Одеда.

LXX Септуагинта: καὶ И Αζαριας Азария υἱὸς сын Ωδηδ, Одеда, ἐγένετο был ἐπ᾿ на αὐτὸν него πνεῦμα Дух κυρίου, Го́спода,

Масоретский:
וַ and עֲזַרְיָ֨הוּ֙ Azariahu בֶּן־ son עֹודֵ֔ד Oded הָיְתָ֥ה be עָלָ֖יו upon ר֥וּחַ wind אֱלֹהִֽים׃ god(s)

Синодальный: 15:2 - и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин: Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас.
МБО15:2 - Он вышел навстречу Асе и сказал ему: - Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с Ним. Если вы будете искать Его, то Он откроется вам, но если оставите Его, Он оставит вас.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐξῆλθεν вышел εἰς на ἀπάντησιν встречу Ασα Асы καὶ и παντὶ всему Ιουδα Иуде καὶ и Βενιαμιν Вениамина καὶ и εἶπεν сказал: ᾿Ακούσατέ Послушайте μου, меня, Ασα Аса καὶ и πᾶς весь Ιουδα Иуда καὶ и Βενιαμιν· Вениамин; κύριος Господь μεθ᾿ с ὑμῶν вами ἐν когда τῷ - εἶναι находиться ὑμᾶς вам μετ᾿ с αὐτοῦ, Ним, καὶ и ἐὰν если ἐκζητήσητε взыщете αὐτόν, Его, εὑρεθήσεται будет найден ὑμῖν, вам, καὶ а ἐὰν если ἐγκαταλίπητε оставите αὐτόν, Его, ἐγκαταλείψει он оставит ὑμᾶς. вас.

Масоретский:
וַ and יֵּצֵא֮ go out לִ to פְנֵ֣י face אָסָא֒ Asa וַ and יֹּ֣אמֶר say לֹ֔ו to שְׁמָע֕וּנִי hear אָסָ֖א Asa וְ and כָל־ whole יְהוּדָ֣ה Judah וּ and בִנְיָמִ֑ן Benjamin יְהוָ֤ה YHWH עִמָּכֶם֙ with בִּֽ in הְיֹֽותְכֶ֣ם be עִמֹּ֔ו with וְ and אִֽם־ if תִּדְרְשֻׁ֨הוּ֙ inquire יִמָּצֵ֣א find לָכֶ֔ם to וְ and אִם־ if תַּעַזְבֻ֖הוּ leave יַעֲזֹ֥ב leave אֶתְכֶֽם׃ ס [object marker]

Синодальный: 15:3 - Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона;
МБО15:3 - Долгое время Израиль оставался без истинного Бога, без священника, который бы учил, и без Закона.

LXX Септуагинта: καὶ И ἡμέραι дни πολλαὶ многие τῷ - Ισραηλ Израилю ἐν в οὐ не θεῷ Боге ἀληθινῷ Истинном καὶ и οὐχ не ἱερέως священника ὑποδεικνύοντος указывающего καὶ и ἐν в οὐ не νόμῳ· законе;

Масоретский:
וְ and יָמִ֥ים day רַבִּ֖ים much לְ to יִשְׂרָאֵ֑ל Israel לְ to לֹ֣א׀ not אֱלֹהֵ֣י god(s) אֱמֶ֗ת trustworthiness וּ and לְ to לֹ֛א not כֹּהֵ֥ן priest מֹורֶ֖ה teach וּ and לְ to לֹ֥א not תֹורָֽה׃ instruction

Синодальный: 15:4 - но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет Его, Он даст им найти Себя.
МБО15:4 - Но в беде они обратились к Господу, Богу Израиля, стали искать Его, и Он открылся им.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐπιστρέψει возвратится ἐπὶ к κύριον Господу θεὸν Богу Ισραηλ, Израиля, καὶ и εὑρεθήσεται откроется αὐτοῖς. им.

Масоретский:
וַ and יָּ֨שָׁב֙ return בַּ in the צַּר־ narrow לֹ֔ו to עַל־ upon יְהוָ֖ה YHWH אֱלֹהֵ֣י god(s) יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וַ and יְבַקְשֻׁ֖הוּ seek וַ and יִּמָּצֵ֥א find לָהֶֽם׃ to

Синодальный: 15:5 - В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель;
МБО15:5 - Никто в те дни не мог спокойно путешествовать, потому что во всех странах были смутные времена.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐν в ἐκείνῳ то τῷ - καιρῷ время οὐκ не ἔστιν есть εἰρήνη мир τῷ - ἐκπορευομένῳ выходящему καὶ и τῷ - εἰσπορευομένῳ, входящему, ὅτι потому что ἔκστασις ужас κυρίου Го́спода ἐπὶ на πάντας всех τοὺς - κατοικοῦντας населяющих τὰς - χώρας. страны.

Масоретский:
וּ and בָ in the עִתִּ֣ים time הָ the הֵ֔ם they אֵ֥ין [NEG] שָׁלֹ֖ום peace לַ to the יֹּוצֵ֣א go out וְ and לַ to the בָּ֑א come כִּ֚י that מְהוּמֹ֣ת discomfiture רַבֹּ֔ות much עַ֥ל upon כָּל־ whole יֹושְׁבֵ֖י sit הָ the אֲרָצֹֽות׃ earth

Синодальный: 15:6 - народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями.
МБО15:6 - Род уничтожал род, и город шел на город, потому что всевозможные беды от Бога повергали их в смятение.

LXX Септуагинта: καὶ И πολεμήσει будет воевать ἔθνος народ πρὸς с ἔθνος народом καὶ и πόλις город πρὸς с πόλιν, городом, ὅτι потому что - θεὸς Бог ἐξέστησεν привёл в замешательство αὐτοὺς их ἐν во πάσῃ всяком θλίψει. притеснении.

Масоретский:
וְ and כֻתְּת֥וּ crush גֹוי־ people בְּ in גֹ֖וי people וְ and עִ֣יר town בְּ in עִ֑יר town כִּֽי־ that אֱלֹהִ֥ים god(s) הֲמָמָ֖ם confuse בְּ in כָל־ whole צָרָֽה׃ distress

Синодальный: 15:7 - Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши.
МБО15:7 - А вы будьте тверды и не опускайте рук, потому что ваш труд будет вознагражден.

LXX Септуагинта: καὶ И ὑμεῖς вы ἰσχύσατε, возмужали, καὶ и μὴ пусть не ἐκλυέσθωσαν расслабятся αἱ - χεῖρες ру́ки ὑμῶν, ваши, ὅτι поскольку ἔστιν есть μισθὸς награда τῇ - ἐργασίᾳ труду ὑμῶν. вашему. - -

Масоретский:
וְ and אַתֶּ֣ם you חִזְק֔וּ be strong וְ and אַל־ not יִרְפּ֖וּ be slack יְדֵיכֶ֑ם hand כִּ֛י that יֵ֥שׁ existence שָׂכָ֖ר hire לִ to פְעֻלַּתְכֶֽם׃ ס work

Синодальный: 15:8 - Когда услышал Аса слова сии и пророчество [Азарии], сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним.
МБО15:8 - Услышав эти слова, пророчество Азарии, сына пророка Одеда, Аса собрался с духом. Он убрал ненавистных идолов из всех земель Иуды и Вениамина и из городов, которые он взял в нагорьях Ефрема. Он восстановил жертвенник Господа, который находился перед притвором Господнего храма.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐν во время τῷ - ἀκοῦσαι услышания τοὺς - λόγους слов τούτους этих καὶ и τὴν - προφητείαν пророчество Αδαδ Одеда τοῦ - προφήτου пророка καὶ и κατίσχυσεν укрепился он καὶ и ἐξέβαλεν сверг τὰ - βδελύγματα мерзости ἀπὸ из πάσης всей τῆς - γῆς земли Ιουδα Иуды καὶ и Βενιαμιν Вениамина καὶ и ἀπὸ из τῶν - πόλεων, городов, ὧν которыми κατέσχεν завладел ἐν в ὄρει горе́ Εφραιμ, Ефрема, καὶ и ἐνεκαίνισεν обновил τὸ - θυσιαστήριον жертвенник κυρίου, Го́спода, который ἦν был ἔμπροσθεν перед τοῦ - ναοῦ святилищем κυρίου. Го́спода.

Масоретский:
וְ and כִ as שְׁמֹ֨עַ hear אָסָ֜א Asa הַ the דְּבָרִ֣ים word הָ the אֵ֗לֶּה these וְ and הַ the נְּבוּאָה֮ prophecy עֹדֵ֣ד Oded הַ the נָּבִיא֒ prophet הִתְחַזַּ֗ק be strong וַ and יַּעֲבֵ֤ר pass הַ the שִּׁקּוּצִים֙ idol מִ from כָּל־ whole אֶ֤רֶץ earth יְהוּדָה֙ Judah וּ and בִנְיָמִ֔ן Benjamin וּ and מִן־ from הֶ֣ the עָרִ֔ים town אֲשֶׁ֥ר [relative] לָכַ֖ד seize מֵ from הַ֣ר mountain אֶפְרָ֑יִם Ephraim וַ and יְחַדֵּשׁ֙ be new אֶת־ [object marker] מִזְבַּ֣ח altar יְהוָ֔ה YHWH אֲשֶׁ֕ר [relative] לִ to פְנֵ֖י face אוּלָ֥ם porch יְהוָֽה׃ YHWH

Синодальный: 15:9 - И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манассии и Симеона; ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь, Бог его, с ним.
МБО15:9 - Затем он собрал всех из родов Иуды и Вениамина вместе с переселенцами из земель Ефрема, Манассии и Симеона, которые поселились у них. К нему перешло множество народа из Израиля, когда они увидели, что с ним Господь, его Бог.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐξεκκλησίασεν созвал τὸν - Ιουδαν Иуду καὶ и Βενιαμιν Вениамина καὶ и τοὺς - προσηλύτους пришельцев τοὺς - παροικοῦντας живущих μετ᾿ с αὐτοῦ ним ἀπὸ от Εφραιμ Ефрема καὶ и ἀπὸ от Μανασση Манассии καὶ и ἀπὸ от Συμεων, Симеона, ὅτι потому что προσετέθησαν были прибавлены πρὸς к αὐτὸν нему πολλοὶ многие τοῦ - Ισραηλ (из) Израиля ἐν когда τῷ - ἰδεῖν увидели αὐτοὺς они ὅτι что κύριος Господь - θεὸς Бог αὐτοῦ его μετ᾿ с αὐτοῦ. ним.

Масоретский:
וַ and יִּקְבֹּ֗ץ collect אֶת־ [object marker] כָּל־ whole יְהוּדָה֙ Judah וּ and בִנְיָמִ֔ן Benjamin וְ and הַ the גָּרִים֙ dwell עִמָּהֶ֔ם with מֵ from אֶפְרַ֥יִם Ephraim וּ and מְנַשֶּׁ֖ה Manasseh וּ and מִ from שִּׁמְעֹ֑ון Simeon כִּֽי־ that נָפְל֨וּ fall עָלָ֤יו upon מִ from יִּשְׂרָאֵל֙ Israel לָ to רֹ֔ב multitude בִּ in רְאֹתָ֕ם see כִּֽי־ that יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהָ֖יו god(s) עִמֹּֽו׃ פ with

Синодальный: 15:10 - И собрались в Иерусалим в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Асы;
МБО15:10 - Они собрались в Иерусалиме в третьем месяце пятнадцатого года правления Асы.

LXX Септуагинта: καὶ И συνήχθησαν были собраны εἰς в Ιερουσαλημ Иерусалиме ἐν в τῷ - μηνὶ месяце τῷ - τρίτῳ третьем ἐν в τῷ - πεντεκαιδεκάτῳ пятнадцатый ἔτει год τῆς - βασιλείας царствования Ασα. Асы.

Масоретский:
וַ and יִּקָּבְצ֥וּ collect יְרוּשָׁלִַ֖ם Jerusalem בַּ in the חֹ֣דֶשׁ month הַ the שְּׁלִישִׁ֑י third לִ to שְׁנַ֥ת year חֲמֵשׁ־ five עֶשְׂרֵ֖ה -teen לְ to מַלְכ֥וּת kingship אָסָֽא׃ Asa

Синодальный: 15:11 - и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч;
МБО15:11 - В то время они принесли в жертву Господу семьсот голов крупного скота и семь тысяч голов мелкого скота из добычи, которой они завладели.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔθυσεν заколол τῷ - κυρίῳ Господу ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ день ἀπὸ из τῶν - σκύλων, добыч, ὧν которых ἤνεγκαν, принесли, μόσχους тельцов ἑπτακοσίους семьсот καὶ и πρόβατα овец ἑπτακισχίλια. семь тысяч.

Масоретский:
וַ and יִּזְבְּח֤וּ slaughter לַ to יהוָה֙ YHWH בַּ in the יֹּ֣ום day הַ the ה֔וּא he מִן־ from הַ the שָּׁלָ֖ל plunder הֵבִ֑יאוּ come בָּקָר֙ cattle שְׁבַ֣ע seven מֵאֹ֔ות hundred וְ and צֹ֖אן cattle שִׁבְעַ֥ת seven אֲלָפִֽים׃ thousand

Синодальный: 15:12 - и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей;
МБО15:12 - Они вступили в завет, чтобы всем сердцем и всей душой искать Господа, Бога своих отцов.

LXX Септуагинта: καὶ И διῆλθεν прожил ἐν в διαθήκῃ договоре ζητῆσαι (чтобы) отыскать κύριον Го́спода θεὸν Бога τῶν - πατέρων отцов αὐτῶν своих ἐξ от ὅλης всего τῆς - καρδίας се́рдца καὶ и ἐξ от ὅλης всей τῆς - ψυχῆς· души́

Масоретский:
וַ and יָּבֹ֣אוּ come בַ in the בְּרִ֔ית covenant לִ to דְרֹ֕ושׁ inquire אֶת־ [object marker] יְהוָ֖ה YHWH אֱלֹהֵ֣י god(s) אֲבֹותֵיהֶ֑ם father בְּ in כָל־ whole לְבָבָ֖ם heart וּ and בְ in כָל־ whole נַפְשָֽׁם׃ soul

Синодальный: 15:13 - а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина.
МБО15:13 - Все, кто не искал Господа, Бога Израиля, должны были быть преданы смерти, будь то мужчина или женщина.

LXX Септуагинта: καὶ и πᾶς, всякий, ὃς кто ἐὰν если μὴ не ἐκζητήσῃ взыскал бы κύριον Го́спода θεὸν Бога Ισραηλ, Израиля, ἀποθανεῖται умрёт ἀπὸ от νεωτέρου младшего ἕως до πρεσβυτέρου, старшего, ἀπὸ от ἀνδρὸς мужчины ἕως до γυναικός. женщины.

Масоретский:
וְ and כֹ֨ל whole אֲשֶׁ֧ר [relative] לֹֽא־ not יִדְרֹ֛שׁ inquire לַ to יהוָ֥ה YHWH אֱלֹהֵֽי־ god(s) יִשְׂרָאֵ֖ל Israel יוּמָ֑ת die לְ to מִן־ from קָטֹן֙ small וְ and עַד־ unto גָּדֹ֔ול great לְ to מֵ from אִ֖ישׁ man וְ and עַד־ unto אִשָּֽׁה׃ woman

Синодальный: 15:14 - И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов.
МБО15:14 - Они громким голосом поклялись Господу под восклицания, под звуки труб и рогов.

LXX Септуагинта: καὶ И ὤμοσαν поклялись ἐν в τῷ - κυρίῳ Господе ἐν - φωνῇ голосом μεγάλῃ громким καὶ и ἐν в σάλπιγξιν трубы καὶ и ἐν в κερατίναις. роги.

Масоретский:
וַ and יִּשָּֽׁבְעוּ֙ swear לַ to יהוָ֔ה YHWH בְּ in קֹ֥ול sound גָּדֹ֖ול great וּ and בִ in תְרוּעָ֑ה shouting וּ and בַ in חֲצֹצְרֹ֖ות clarion וּ and בְ in שֹׁופָרֹֽות׃ horn

Синодальный: 15:15 - И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон.
МБО15:15 - Весь народ Иудеи радовался о клятве, потому что они дали ее от всего сердца. Они ревностно искали Бога, и Он открылся им. Господь даровал им мир со всех сторон.

LXX Септуагинта: καὶ И ηὐφράνθησαν возрадовались πᾶς все Ιουδα иудеи περὶ о τοῦ - ὅρκου, клятве, ὅτι потому что ἐξ от ὅλης всей τῆς - ψυχῆς души́ ὤμοσαν поклялись καὶ и ἐν от πάσῃ всего θελήσει желания ἐζήτησαν стали искать αὐτόν, Его, καὶ и εὑρέθη был найден αὐτοῖς ими καὶ и κατέπαυσεν дал успокоение αὐτοῖς им κύριος Господь κυκλόθεν. вокруг. - -

Масоретский:
וַ and יִּשְׂמְח֨וּ rejoice כָל־ whole יְהוּדָ֜ה Judah עַל־ upon הַ the שְּׁבוּעָ֗ה oath כִּ֤י that בְ in כָל־ whole לְבָבָם֙ heart נִשְׁבָּ֔עוּ swear וּ and בְ in כָל־ whole רְצֹונָ֣ם pleasure בִּקְשֻׁ֔הוּ seek וַ and יִּמָּצֵ֖א find לָהֶ֑ם to וַ and יָּ֧נַח settle יְהוָ֛ה YHWH לָהֶ֖ם to מִ from סָּבִֽיב׃ surrounding

Синодальный: 15:16 - И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И ниспроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона.
МБО15:16 - Еще царь Аса лишил мать своего отца, Мааху, положения царицы-матери, потому что она сделала ужасный столб Ашеры. Аса срубил столб, поломал его и сжег в долине Кедрон.

LXX Септуагинта: καὶ И τὴν - Μααχα Мааху τὴν - μητέρα мать αὐτοῦ свою μετέστησεν удалил τοῦ - μὴ чтобы не εἶναι быть τῇ - ᾿Αστάρτῃ Астарте λειτουργοῦσαν служащей καὶ и κατέκοψεν разбил τὸ - εἴδωλον идола καὶ и κατέκαυσεν сжёг ἐν в χειμάρρῳ потоке Κεδρων. Кедрон.

Масоретский:
וְ and גַֽם־ even מַעֲכָ֞ה Maacah אֵ֣ם׀ mother אָסָ֣א Asa הַ the מֶּ֗לֶךְ king הֱסִירָהּ֙ turn aside מִ from גְּבִירָ֔ה mistress אֲשֶׁר־ [relative] עָשְׂתָ֥ה make לַ to אֲשֵׁרָ֖ה asherah מִפְלָ֑צֶת idol וַ and יִּכְרֹ֤ת cut אָסָא֙ Asa אֶת־ [object marker] מִפְלַצְתָּ֔הּ idol וַ and יָּ֕דֶק crush וַ and יִּשְׂרֹ֖ף burn בְּ in נַ֥חַל wadi קִדְרֹֽון׃ Kidron

Синодальный: 15:17 - Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его.
МБО15:17 - Хотя он не убрал из Израиля святилищ на возвышенностях, сердце Асы было всецело предано Господу всю его жизнь.

LXX Септуагинта: πλὴν Однако τὰ - ὑψηλὰ высоты οὐκ не ἀπέστησαν, удалили, ἔτι ещё ὑπῆρχεν пребывали ἐν в τῷ - Ισραηλ· Израиле; ἀλλ᾿ но более καρδία сердце Ασα Асы ἐγένετο было πλήρης преисполнено πάσας во все τὰς - ἡμέρας дни αὐτοῦ. его.

Масоретский:
וְ and הַ֨ the בָּמֹ֔ות high place לֹא־ not סָ֖רוּ turn aside מִ from יִּשְׂרָאֵ֑ל Israel רַ֧ק only לְבַב־ heart אָסָ֛א Asa הָיָ֥ה be שָׁלֵ֖ם complete כָּל־ whole יָמָֽיו׃ day

Синодальный: 15:18 - И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды.
МБО15:18 - Он принес в Божий храм серебро, золото и утварь, которые посвятили он сам и его отец.

LXX Септуагинта: καὶ И εἰσήνεγκεν внёс τὰ - ἅγια святое Δαυιδ Давида τοῦ - πατρὸς отца αὐτοῦ своего καὶ и τὰ - ἅγια святое οἴκου до́ма κυρίου Го́спода τοῦ - θεοῦ, Бога, ἀργύριον серебро καὶ и χρυσίον золото καὶ и σκεύη. сосуды.

Масоретский:
וַ and יָּבֵ֞א come אֶת־ [object marker] קָדְשֵׁ֥י holiness אָבִ֛יו father וְ and קָֽדָשָׁ֖יו holiness בֵּ֣ית house הָ the אֱלֹהִ֑ים god(s) כֶּ֥סֶף silver וְ and זָהָ֖ב gold וְ and כֵלִֽים׃ tool

Синодальный: 15:19 - И не было войны до тридцать пятого года царствования Асы.
МБО15:19 - До тридцать пятого года правления Асы не было войны.

LXX Септуагинта: καὶ И πόλεμος войны οὐκ не ἦν было μετ᾿ с αὐτοῦ ним ἕως до τοῦ - πέμπτου пятого καὶ и τριακοστοῦ тридцатого ἔτους года τῆς - βασιλείας царствования Ασα. Асы.

Масоретский:
וּ and מִלְחָמָ֖ה war לֹ֣א not הָיָ֑תָה be עַ֛ד unto שְׁנַת־ year שְׁלֹשִׁ֥ים three וְ and חָמֵ֖שׁ five לְ to מַלְכ֥וּת kingship אָסָֽא׃ ס Asa

Открыть окно