Biblezoom Cloud / 4Царств 16 глава | Септуагинта LXX и Масоретский текст


Синодальный: 16:1 - В семнадцатый год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского.
МБО16:1 - [Ахаз - царь Иудеи]
На семнадцатом году правления Пекаха, сына Ремалии, в Иудее начал царствовать Ахаз, сын Иофама.

LXX Септуагинта: ᾿Εν Во время ἔτει года ἑπτακαιδεκάτῳ семнадцатого Φακεε Факея υἱοῦ сына Ρομελιου Ремалиина ἐβασίλευσεν воцарился Αχαζ Ахаз υἱὸς сын Ιωαθαμ Иоафама βασιλέως царя Ιουδα. Иудейского.

Масоретский:
בִּ in שְׁנַת֙ year שְׁבַֽע־ seven עֶשְׂרֵ֣ה -teen שָׁנָ֔ה year לְ to פֶ֖קַח Pekah בֶּן־ son רְמַלְיָ֑הוּ Remaliah מָלַ֛ךְ be king אָחָ֥ז Ahaz בֶּן־ son יֹותָ֖ם Jotham מֶ֥לֶךְ king יְהוּדָֽה׃ Judah

Синодальный: 16:2 - Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его,
МБО16:2 - Ахазу было двадцать лет, когда он стал царем, и правил он в Иерусалиме шестнадцать лет. В отличие от своего предка Давида, он не делал того, что было правильно в глазах Господа, его Бога.

LXX Септуагинта: υἱὸς Сын εἴκοσι двадцать ἐτῶν лет ἦν было Αχαζ Ахазу ἐν во время τῷ - βασιλεύειν воцарения αὐτὸν его καὶ и ἑκκαίδεκα шестнадцать ἔτη лет ἐβασίλευσεν процарствовал ἐν в Ιερουσαλημ. Иерусалиме. καὶ И οὐκ не ἐποίησεν сделал он τὸ - εὐθὲς правое ἐν в ὀφθαλμοῖς глазах κυρίου Го́спода θεοῦ Бога αὐτοῦ своего πιστῶς верно ὡς как Δαυιδ Давид - πατὴρ отец αὐτοῦ его

Масоретский:
בֶּן־ son עֶשְׂרִ֤ים twenty שָׁנָה֙ year אָחָ֣ז Ahaz בְּ in מָלְכֹ֔ו be king וְ and שֵׁשׁ־ six עֶשְׂרֵ֣ה -teen שָׁנָ֔ה year מָלַ֖ךְ be king בִּ in ירוּשָׁלִָ֑ם Jerusalem וְ and לֹא־ not עָשָׂ֣ה make הַ the יָּשָׁ֗ר right בְּ in עֵינֵ֛י eye יְהוָ֥ה YHWH אֱלֹהָ֖יו god(s) כְּ as דָוִ֥ד David אָבִֽיו׃ father

Синодальный: 16:3 - но ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,
МБО16:3 - Он ходил путями царей Израиля и даже принес сына в огненную жертву по омерзительному примеру народов, которых Господь прогнал перед израильтянами.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐπορεύθη пошёл ἐν по ὁδῷ пути Ιεροβοαμ Иеровоама υἱοῦ сына Ναβατ Наватова βασιλέως царя Ισραηλ Израиля καί и γε даже τὸν - υἱὸν сына αὐτοῦ своего διῆγεν проводил ἐν по πυρὶ огню κατὰ согласно τὰ - βδελύγματα мерзостям τῶν - ἐθνῶν, язычников, ὧν которых ἐξῆρεν удалил κύριος Господь ἀπὸ от προσώπου лица́ τῶν - υἱῶν сынов Ισραηλ, Израиля,

Масоретский:
וַ and יֵּ֕לֶךְ walk בְּ in דֶ֖רֶךְ way מַלְכֵ֣י king יִשְׂרָאֵ֑ל Israel וְ and גַ֤ם even אֶת־ [object marker] בְּנֹו֙ son הֶעֱבִ֣יר pass בָּ in the אֵ֔שׁ fire כְּ as תֹֽעֲבֹות֙ abomination הַ the גֹּויִ֔ם people אֲשֶׁ֨ר [relative] הֹורִ֤ישׁ trample down יְהוָה֙ YHWH אֹתָ֔ם [object marker] מִ from פְּנֵ֖י face בְּנֵ֥י son יִשְׂרָאֵֽל׃ Israel

Синодальный: 16:4 - и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом.
МБО16:4 - Он приносил жертвы и возжигал благовония в святилища на возвышенностях, на вершинах холмов и под каждым тенистым деревом.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐθυσίαζεν совершал жертвоприношения καὶ и ἐθυμία приносил курения ἐν на τοῖς - ὑψηλοῖς высотах καὶ и ἐπὶ на τῶν - βουνῶν холмах καὶ и ὑποκάτω под παντὸς всяким ξύλου деревом ἀλσώδους. ветвистым. - -

Масоретский:
וַ and יְזַבֵּ֧חַ slaughter וַ and יְקַטֵּ֛ר smoke בַּ in the בָּמֹ֖ות high place וְ and עַל־ upon הַ the גְּבָעֹ֑ות hill וְ and תַ֖חַת under part כָּל־ whole עֵ֥ץ tree רַעֲנָֽן׃ luxuriant

Синодальный: 16:5 - Тогда пошел Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли.
МБО16:5 - [Ахаз просит защиты у ассирийцев]
Тогда Рецин, царь Сирии, и Пеках, сын Ремалии, пошли войной на Иерусалим и держали Ахаза в осаде, но не смогли его одолеть.

LXX Септуагинта: τότε Тогда ἀνέβη вышел Ραασσων Рецин βασιλεὺς царь Συρίας Сирии καὶ и Φακεε Факей υἱὸς сын Ρομελιου Ремалиин βασιλεὺς царь Ισραηλ Израиля εἰς на Ιερουσαλημ Иерусалим εἰς на πόλεμον войну καὶ и ἐπολιόρκουν осаждали ἐπὶ над Αχαζ Ахазом καὶ и οὐκ не ἐδύναντο могли πολεμεῖν. сражаться.

Масоретский:
אָ֣ז then יַעֲלֶ֣ה ascend רְצִ֣ין Rezin מֶֽלֶךְ־ king אֲ֠רָם Aram וּ and פֶ֨קַח Pekah בֶּן־ son רְמַלְיָ֧הוּ Remaliah מֶֽלֶךְ־ king יִשְׂרָאֵ֛ל Israel יְרוּשָׁלִַ֖ם Jerusalem לַ to the מִּלְחָמָ֑ה war וַ and יָּצֻ֨רוּ֙ bind עַל־ upon אָחָ֔ז Ahaz וְ and לֹ֥א not יָכְל֖וּ be able לְ to הִלָּחֵֽם׃ fight

Синодальный: 16:6 - В то время Рецин, царь Сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал Иудеев из Елафа; и Идумеяне вступили в Елаф, и живут там до сего дня.
МБО16:6 - В то время Рецин, царь Сирии, вернул Сирии Елаф, прогнав оттуда иудеев. В Елаф вселились сирийцы, которые и живут там до сегодняшнего дня.

LXX Септуагинта: ἐν Во τῷ - καιρῷ время ἐκείνῳ то ἐπέστρεψεν возвратил Ραασσων Рецин βασιλεὺς царь Συρίας Сирии τὴν - Αιλαθ Елаф τῇ - Συρίᾳ Сирии καὶ и ἐξέβαλεν изгнал τοὺς - Ιουδαίους Иудеев ἐξ из Αιλαθ, Елафа, καὶ и Ιδουμαῖοι Идумеи ἦλθον пришли εἰς в Αιλαθ Елаф καὶ и κατῴκησαν поселились ἐκεῖ там ἕως до τῆς - ἡμέρας дней ταύτης. этих.

Масоретский:
בָּ in the עֵ֣ת time הַ the הִ֗יא she הֵ֠שִׁיב return רְצִ֨ין Rezin מֶֽלֶךְ־ king אֲרָ֤ם Aram אֶת־ [object marker] אֵילַת֙ Elath לַֽ to אֲרָ֔ם Aram וַ and יְנַשֵּׁ֥ל draw off אֶת־ [object marker] הַ the יְהוּדִ֖ים Jewish מֵֽ from אֵילֹ֑ות Elath ו and ארמים Edomite בָּ֣אוּ come אֵילַ֔ת Elath וַ and יֵּ֣שְׁבוּ sit שָׁ֔ם there עַ֖ד unto הַ the יֹּ֥ום day הַ the זֶּֽה׃ פ this

Синодальный: 16:7 - И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю Ассирийскому, сказать: раб твой и сын твой я; приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня.
МБО16:7 - Ахаз отправил послов сказать Феглаффелласару, царю Ассирии: - Я твой слуга и вассал. Приди и защити меня от царя Сирии и от царя Израиля, которые напали на меня.

LXX Септуагинта: καὶ И ἀπέστειλεν послал Αχαζ Ахаз ἀγγέλους посланников πρὸς к Θαγλαθφελλασαρ Феглаффелласару βασιλέα царю ᾿Ασσυρίων Ассириян λέγων говоря: Δοῦλός Раб σου твой καὶ и υἱός сын σου твой ἐγώ, я, ἀνάβηθι поднимись καὶ и σῶσόν спаси με меня ἐκ от χειρὸς руки βασιλέως царя Συρίας Сирии καὶ и ἐκ от χειρὸς руки βασιλέως царя Ισραηλ Израиля τῶν - ἐπανισταμένων восставших ἐπ᾿ на ἐμέ. меня.

Масоретский:
וַ and יִּשְׁלַ֨ח send אָחָ֜ז Ahaz מַלְאָכִ֗ים messenger אֶל־ to תִּ֠גְלַת פְּלֶ֤סֶר Tiglath-Pileser מֶֽלֶךְ־ king אַשּׁוּר֙ Asshur לֵ to אמֹ֔ר say עַבְדְּךָ֥ servant וּ and בִנְךָ֖ son אָ֑נִי i עֲלֵ֨ה ascend וְ and הֹושִׁעֵ֜נִי help מִ from כַּ֣ף palm מֶֽלֶךְ־ king אֲרָ֗ם Aram וּ and מִ from כַּף֙ palm מֶ֣לֶךְ king יִשְׂרָאֵ֔ל Israel הַ the קֹּומִ֖ים arise עָלָֽי׃ upon

Синодальный: 16:8 - И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар.
МБО16:8 - Ахаз взял золото и серебро, сколько нашлось в храме Господа и в сокровищницах царского дворца, и послал их в дар царю Ассирии.

LXX Септуагинта: καὶ И ἔλαβεν взял Αχαζ Ахаз τὸ - ἀργύριον серебро καὶ и τὸ - χρυσίον золото τὸ - εὑρεθὲν найденное ἐν в θησαυροῖς сокровищах οἴκου до́ма κυρίου Го́спода καὶ и οἴκου до́ма τοῦ - βασιλέως царя καὶ и ἀπέστειλεν послал τῷ - βασιλεῖ царю δῶρα. дары.

Масоретский:
וַ and יִּקַּ֨ח take אָחָ֜ז Ahaz אֶת־ [object marker] הַ the כֶּ֣סֶף silver וְ and אֶת־ [object marker] הַ the זָּהָ֗ב gold הַ the נִּמְצָא֙ find בֵּ֣ית house יְהוָ֔ה YHWH וּ and בְ in אֹֽצְרֹ֖ות supply בֵּ֣ית house הַ the מֶּ֑לֶךְ king וַ and יִּשְׁלַ֥ח send לְ to מֶֽלֶךְ־ king אַשּׁ֖וּר Asshur שֹֽׁחַד׃ present

Синодальный: 16:9 - И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил.
МБО16:9 - Царь Ассирии исполнил его просьбу, напав на Дамаск и взяв его. Он увел его жителей в плен в Кир, а Рецина предал смерти.

LXX Септуагинта: καὶ И ἤκουσεν послушал αὐτοῦ его βασιλεὺς царь ᾿Ασσυρίων, Ассириян, καὶ и ἀνέβη поднялся βασιλεὺς царь ᾿Ασσυρίων Ассириян εἰς на Δαμασκὸν Дамаск καὶ и συνέλαβεν захватил αὐτὴν его καὶ и ἀπῴκισεν переселил αὐτὴν его καὶ а τὸν - Ραασσων Рецина ἐθανάτωσεν. умертвил. - -

Масоретский:
וַ and יִּשְׁמַ֤ע hear אֵלָיו֙ to מֶ֣לֶךְ king אַשּׁ֔וּר Asshur וַ and יַּעַל֩ ascend מֶ֨לֶךְ king אַשּׁ֤וּר Asshur אֶל־ to דַּמֶּ֨שֶׂק֙ Damascus וַֽ and יִּתְפְּשֶׂ֔הָ seize וַ and יַּגְלֶ֖הָ uncover קִ֑ירָה Kir וְ and אֶת־ [object marker] רְצִ֖ין Rezin הֵמִֽית׃ die

Синодальный: 16:10 - И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его.
МБО16:10 - [Ахаз перестраивает храм]
Тогда царь Ахаз отправился в Дамаск, чтобы встретиться с Феглаффелласаром, царем Ассирии. Он увидел в Дамаске жертвенник и послал священнику Урии изображение жертвенника и подробные указания, как его соорудить.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐπορεύθη пошёл βασιλεὺς царь Αχαζ Ахаз εἰς на ἀπαντὴν встречу τῷ - Θαγλαθφελλασαρ Феглаффелласару βασιλεῖ царю ᾿Ασσυρίων Ассириян εἰς в Δαμασκόν. Дамаск. καὶ И εἶδεν увидел τὸ - θυσιαστήριον жертвенник ἐν в Δαμασκῷ, Дамаске, καὶ и ἀπέστειλεν послал - βασιλεὺς царь Αχαζ Ахаз πρὸς к Ουριαν Урии τὸν - ἱερέα священнику τὸ - ὁμοίωμα изображение τοῦ - θυσιαστηρίου жертвенника καὶ и τὸν - ῥυθμὸν размер αὐτοῦ его εἰς для πᾶσαν всего ποίησιν сооружения αὐτοῦ· его;

Масоретский:
וַ and יֵּ֣לֶךְ walk הַ the מֶּ֣לֶךְ king אָחָ֡ז Ahaz לִ֠ to קְרַאת encounter תִּגְלַ֨ת פִּלְאֶ֤סֶר Tiglath-Pileser מֶֽלֶךְ־ king אַשּׁוּר֙ Asshur דּוּמֶּ֔שֶׂק Damascus וַ and יַּ֥רְא see אֶת־ [object marker] הַ the מִּזְבֵּ֖חַ altar אֲשֶׁ֣ר [relative] בְּ in דַמָּ֑שֶׂק Damascus וַ and יִּשְׁלַח֩ send הַ the מֶּ֨לֶךְ king אָחָ֜ז Ahaz אֶל־ to אוּרִיָּ֣ה Uriah הַ the כֹּהֵ֗ן priest אֶת־ [object marker] דְּמ֧וּת likeness הַ the מִּזְבֵּ֛חַ altar וְ and אֶת־ [object marker] תַּבְנִיתֹ֖ו model לְ to כָֽל־ whole מַעֲשֵֽׂהוּ׃ deed

Синодальный: 16:11 - И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска.
МБО16:11 - Священник Урия построил жертвенник по всем указаниям, что прислал из Дамаска царь Ахаз, и завершил его прежде, чем царь Ахаз вернулся.

LXX Септуагинта: καὶ и ᾠκοδόμησεν построил Ουριας Урия - ἱερεὺς священник τὸ - θυσιαστήριον жертвенник κατὰ согласно πάντα, всему, ὅσα сколько ἀπέστειλεν прислал - βασιλεὺς царь Αχαζ Ахаз ἐκ из Δαμασκοῦ. Дамаска.

Масоретский:
וַ and יִּ֛בֶן build אוּרִיָּ֥ה Uriah הַ the כֹּהֵ֖ן priest אֶת־ [object marker] הַ the מִּזְבֵּ֑חַ altar כְּ as כֹ֣ל whole אֲשֶׁר־ [relative] שָׁלַח֩ send הַ the מֶּ֨לֶךְ king אָחָ֜ז Ahaz מִ from דַּמֶּ֗שֶׂק Damascus כֵּ֤ן thus עָשָׂה֙ make אוּרִיָּ֣ה Uriah הַ the כֹּהֵ֔ן priest עַד־ unto בֹּ֥וא come הַ the מֶּֽלֶךְ־ king אָחָ֖ז Ahaz מִ from דַּמָּֽשֶׂק׃ Damascus

Синодальный: 16:12 - И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву;
МБО16:12 - Вернувшись из Дамаска и осмотрев жертвенник, царь приблизился к нему и совершил на нем приношения.

LXX Септуагинта: καὶ И εἶδεν увидел - βασιλεὺς царь τὸ - θυσιαστήριον жертвенник καὶ и ἀνέβη поднялся ἐπ᾿ на αὐτὸ него

Масоретский:
וַ and יָּבֹ֤א come הַ the מֶּ֨לֶךְ֙ king מִ from דַּמֶּ֔שֶׂק Damascus וַ and יַּ֥רְא see הַ the מֶּ֖לֶךְ king אֶת־ [object marker] הַ the מִּזְבֵּ֑חַ altar וַ and יִּקְרַ֥ב approach הַ the מֶּ֛לֶךְ king עַל־ upon הַ the מִּזְבֵּ֖חַ altar וַ and יַּ֥עַל ascend עָלָֽיו׃ upon

Синодальный: 16:13 - и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник.
МБО16:13 - Он сжег всесожжения и хлебные приношения, совершил жертвенные возлияния и окропил жертвенник кровью жертв примирения.

LXX Септуагинта: καὶ и ἐθυμίασεν воскурил τὴν - ὁλοκαύτωσιν всесожжение αὐτοῦ своё καὶ и τὴν - θυσίαν жертву αὐτοῦ свою καὶ и τὴν - σπονδὴν возлияние αὐτοῦ своё καὶ и προσέχεεν пролил τὸ - αἷμα кровь τῶν - εἰρηνικῶν мирных τῶν - αὐτοῦ своих ἐπὶ на τὸ - θυσιαστήριον. жертвеннике.

Масоретский:
וַ and יַּקְטֵ֤ר smoke אֶת־ [object marker] עֹֽלָתֹו֙ burnt-offering וְ and אֶת־ [object marker] מִנְחָתֹ֔ו present וַ and יַּסֵּ֖ךְ pour אֶת־ [object marker] נִסְכֹּ֑ו libation וַ and יִּזְרֹ֛ק toss אֶת־ [object marker] דַּֽם־ blood הַ the שְּׁלָמִ֥ים final offer אֲשֶׁר־ [relative] לֹ֖ו to עַל־ upon הַ the מִּזְבֵּֽחַ׃ altar

Синодальный: 16:14 - А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север.
МБО16:14 - Бронзовый жертвенник, который стоял перед Господом, он передвинул с места перед храмом - между новым жертвенником и храмом Господа - и поставил его с северной стороны нового жертвенника.

LXX Септуагинта: καὶ А τὸ - θυσιαστήριον жертвенник τὸ - χαλκοῦν медный τὸ который ἀπέναντι перед κυρίου Господом καὶ тогда προσήγαγεν передвинул он ἀπὸ от προσώπου лица τοῦ - οἴκου до́ма κυρίου Го́спода ἀπὸ от τοῦ находящегося ἀνὰ - μέσον между τοῦ - θυσιαστηρίου жертвенником καὶ и ἀπὸ от τοῦ находящегося ἀνὰ - μέσον между τοῦ - οἴκου до́мом κυρίου Го́спода καὶ и ἔδωκεν поставил αὐτὸ его ἐπὶ - μηρὸν сбоку τοῦ - θυσιαστηρίου жертвенника κατὰ на βορρᾶν. север.

Масоретский:
וְ and אֵ֨ת [object marker] הַ the מִּזְבַּ֣ח altar הַ the נְּחֹשֶׁת֮ bronze אֲשֶׁ֣ר [relative] לִ to פְנֵ֣י face יְהוָה֒ YHWH וַ and יַּקְרֵ֗ב approach מֵ from אֵת֙ together with פְּנֵ֣י face הַ the בַּ֔יִת house מִ from בֵּין֙ interval הַ the מִּזְבֵּ֔חַ altar וּ and מִ from בֵּ֖ין interval בֵּ֣ית house יְהוָ֑ה YHWH וַ and יִּתֵּ֥ן give אֹתֹ֛ו [object marker] עַל־ upon יֶ֥רֶךְ upper thigh הַ the מִּזְבֵּ֖חַ altar צָפֹֽונָה׃ north

Синодальный: 16:15 - И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью всесожжений и всякою кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения.
МБО16:15 - Затем царь Ахаз приказал священнику Урии: - На большом новом жертвеннике приноси утренние всесожжения и вечерние хлебные приношения, царские всесожжения и его хлебные приношения, всесожжения всего народа страны и их хлебные приношения с жертвенными возлияниями. Кропи жертвенник всей кровью всесожжений и жертв. Но бронзовым жертвенником я буду пользоваться для того, чтобы узнать Божью волю.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐνετείλατο приказал - βασιλεὺς царь Αχαζ Ахаз τῷ - Ουρια Урии τῷ - ἱερεῖ священнику λέγων говоря: ᾿Επὶ На τὸ - θυσιαστήριον жертвенник τὸ - μέγα большой πρόσφερε приноси τὴν - ὁλοκαύτωσιν всесожжение τὴν - πρωινὴν утреннее καὶ и τὴν - θυσίαν жертву τὴν - ἑσπερινὴν вечернюю καὶ и τὴν - ὁλοκαύτωσιν всесожжение τοῦ - βασιλέως царя καὶ и τὴν - θυσίαν жертву αὐτοῦ его καὶ и τὴν - ὁλοκαύτωσιν всесожжение παντὸς всего τοῦ - λαοῦ народа καὶ и τὴν - θυσίαν жертву αὐτῶν их καὶ и τὴν - σπονδὴν возлияние αὐτῶν их καὶ и πᾶν всю αἷμα кровь ὁλοκαυτώσεως всесожжения καὶ и πᾶν всю αἷμα кровь θυσίας жертвы ἐπ᾿ на αὐτὸ него προσχεεῖς· будешь проливать; καὶ а τὸ - θυσιαστήριον жертвенник τὸ - χαλκοῦν медный ἔσται будет μοι (у) меня εἰς до τὸ - πρωί. раннего утра́.

Масоретский:
ו and יצוהו command הַ the מֶּֽלֶךְ־ king אָ֠חָז Ahaz אֶת־ [object marker] אוּרִיָּ֨ה Uriah הַ the כֹּהֵ֜ן priest לֵ to אמֹ֗ר say עַ֣ל upon הַ the מִּזְבֵּ֣חַ altar הַ the גָּדֹ֡ול great הַקְטֵ֣ר smoke אֶת־ [object marker] עֹֽלַת־ burnt-offering הַ the בֹּקֶר֩ morning וְ and אֶת־ [object marker] מִנְחַ֨ת present הָ the עֶ֜רֶב evening וְֽ and אֶת־ [object marker] עֹלַ֧ת burnt-offering הַ the מֶּ֣לֶךְ king וְ and אֶת־ [object marker] מִנְחָתֹ֗ו present וְ֠ and אֵת [object marker] עֹלַ֞ת burnt-offering כָּל־ whole עַ֤ם people הָ the אָ֨רֶץ֙ earth וּ and מִנְחָתָ֣ם present וְ and נִסְכֵּיהֶ֔ם libation וְ and כָל־ whole דַּ֥ם blood עֹלָ֛ה burnt-offering וְ and כָל־ whole דַּם־ blood זֶ֖בַח sacrifice עָלָ֣יו upon תִּזְרֹ֑ק toss וּ and מִזְבַּ֧ח altar הַ the נְּחֹ֛שֶׁת bronze יִֽהְיֶה־ be לִּ֖י to לְ to בַקֵּֽר׃ attend to

Синодальный: 16:16 - И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз.
МБО16:16 - И священник Урия сделал все точно так, как приказал царь Ахаз.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐποίησεν сделал Ουριας Урия - ἱερεὺς священник κατὰ согласно πάντα, всему, ὅσα сколько ἐνετείλατο приказал αὐτῷ ему - βασιλεὺς царь Αχαζ. Ахаз.

Масоретский:
וַ and יַּ֖עַשׂ make אוּרִיָּ֣ה Uriah הַ the כֹּהֵ֑ן priest כְּ as כֹ֥ל whole אֲשֶׁר־ [relative] צִוָּ֖ה command הַ the מֶּ֥לֶךְ king אָחָֽז׃ Ahaz

Синодальный: 16:17 - И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных волов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол.
МБО16:17 - Царь Ахаз отломил ободки у передвижных подставок и снял с них умывальники. Он снял море с бронзовых волов, которые его поддерживали, и поставил его на каменное основание.

LXX Септуагинта: καὶ И συνέκοψεν разрушил - βασιλεὺς царь Αχαζ Ахаз τὰ - συγκλείσματα ободки τῶν - μεχωνωθ подставок καὶ и μετῆρεν снял ἀπ᾿ с αὐτῶν них τὸν - λουτῆρα умывальник καὶ и τὴν - θάλασσαν море καθεῖλεν снял ἀπὸ с τῶν - βοῶν быков τῶν - χαλκῶν медных τῶν которые ὑποκάτω под αὐτῆς ним καὶ и ἔδωκεν поставил αὐτὴν его ἐπὶ на βάσιν подставку λιθίνην. каменную.

Масоретский:
וַ and יְקַצֵּץ֩ cut הַ the מֶּ֨לֶךְ king אָחָ֜ז Ahaz אֶת־ [object marker] הַ the מִּסְגְּרֹ֣ות bulwark הַ the מְּכֹנֹ֗ות place וַ and יָּ֤סַר turn aside מֵֽ from עֲלֵיהֶם֙ upon ואת־ [object marker] הַ the כִּיֹּ֔ר basin וְ and אֶת־ [object marker] הַ the יָּ֣ם sea הֹורִ֔ד descend מֵ from עַ֛ל upon הַ the בָּקָ֥ר cattle הַ the נְּחֹ֖שֶׁת bronze אֲשֶׁ֣ר [relative] תַּחְתֶּ֑יהָ under part וַ and יִּתֵּ֣ן give אֹתֹ֔ו [object marker] עַ֖ל upon מַרְצֶ֥פֶת pavement אֲבָנִֽים׃ stone

Синодальный: 16:18 - И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню, ради царя Ассирийского.
МБО16:18 - Крытый субботний проход, который был построен во дворце, и внешний царский вход он убрал от храма Господа ради царя Ассирии.

LXX Септуагинта: καὶ И τὸν - θεμέλιον основание τῆς - καθέδρας сиденья ᾠκοδόμησεν устроил ἐν в οἴκῳ доме κυρίου Го́спода καὶ и τὴν - εἴσοδον вход τοῦ - βασιλέως царя τὴν который ἔξω снаружи ἐπέστρεψεν обратил ἐν в οἴκῳ дом κυρίου Го́спода ἀπὸ от προσώπου лица βασιλέως царя ᾿Ασσυρίων. Ассириян. - -

Масоретский:
וְ and אֶת־ [object marker] מיסך [uncertain] הַ the שַּׁבָּ֜ת sabbath אֲשֶׁר־ [relative] בָּנ֣וּ build בַ in the בַּ֗יִת house וְ and אֶת־ [object marker] מְבֹ֤וא entrance הַ the מֶּ֨לֶךְ֙ king הַֽ the חִיצֹ֔ונָה external הֵסֵ֖ב turn בֵּ֣ית house יְהוָ֑ה YHWH מִ from פְּנֵ֖י face מֶ֥לֶךְ king אַשּֽׁוּר׃ Asshur

Синодальный: 16:19 - Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских.
МБО16:19 - [Смерть Ахаза]
Что же до прочих событий правления Ахаза и того, что он сделал, то разве они не записаны в «Книге летописей царей Иудеи»?

LXX Септуагинта: καὶ И τὰ - λοιπὰ остальное τῶν - λόγων (из) повествований Αχαζ, Ахаза, ὅσα сколько ἐποίησεν, он сделал, οὐχὶ разве не ταῦτα это γεγραμμένα написанное ἐπὶ в βιβλίῳ книге λόγων повествований τῶν - ἡμερῶν времён τοῖς - βασιλεῦσιν (для) царей Ιουδα; Иуды?

Масоретский:
וְ and יֶ֛תֶר remainder דִּבְרֵ֥י word אָחָ֖ז Ahaz אֲשֶׁ֣ר [relative] עָשָׂ֑ה make הֲ [interrogative] לֹא־ not הֵ֣ם they כְּתוּבִ֗ים write עַל־ upon סֵ֛פֶר letter דִּבְרֵ֥י word הַ the יָּמִ֖ים day לְ to מַלְכֵ֥י king יְהוּדָֽה׃ Judah

Синодальный: 16:20 - И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.
МБО16:20 - Ахаз упокоился со своими предками и был похоронен с ними в Городе Давида. А Езекия, его сын, стал царем вместо него.

LXX Септуагинта: καὶ И ἐκοιμήθη умер Αχαζ Ахаз μετὰ с τῶν - πατέρων отцами αὐτοῦ своими καὶ и ἐτάφη был погребён ἐν в πόλει городе Δαυιδ, Давида, καὶ и ἐβασίλευσεν воцарился Εζεκιας Езекия υἱὸς сын αὐτοῦ его ἀντ вместо αὐτοῦ. него.

Масоретский:
וַ and יִּשְׁכַּ֤ב lie down אָחָז֙ Ahaz עִם־ with אֲבֹתָ֔יו father וַ and יִּקָּבֵ֥ר bury עִם־ with אֲבֹתָ֖יו father בְּ in עִ֣יר town דָּוִ֑ד David וַ and יִּמְלֹ֛ךְ be king חִזְקִיָּ֥הוּ Hizkiah בְנֹ֖ו son תַּחְתָּֽיו׃ פ under part

Открыть окно