ἀνθρωπίνων

- человеческих

Лексема: ἀνθρώπινος


Номер Стронга: 442


Определения: 442, ἀνΘρώπινος
человеческий, в меру человеческих возможностей.


Словарь Дворецкого:

442: ἀνΘρώπινος

ἀνθρώπινος 3
Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190) = ἀνθρώπειος
человеческий (φύσις Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πήματα Эсхил (525/4-456 до н.э.); τέχνη Фукидид (460-396 до н.э.): πράγματα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)).Морфологичский анализ слова ἀνθρωπίνων:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνθρώπινος


Перевод: belonging to human beings, human


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Женский