ἀπεσπασμένον,

- отрезанного,

Лексема: ἀποσπάω


Номер Стронга: 645


Определения: 645, ἀποσπάω
1. вытаскивать, извлекать;
2. утаскивать, увлекать, уводить; страд.отходить, удаляться.


Словарь Дворецкого:

645: ἀποσπάω

ἀπο-σπάω
1) отрывать, разлучать
Пр.:(τινα ἀπό τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τινά τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) вырывать
Пр.:(τινα ἐκ χερῶν τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) отвлекать, уводить в сторону
Пр.:(τινά τινος и ἀπό τινος Платон (427-347 до н.э.))
τέν μάχην μακρὰν ἀποσπάσασθαί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — оттянуть сражение на большое расстояние от чего-л.

4) лишать
Пр.:(τινά τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), редко τινά τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) срывать, взламывать
Пр.:(θύρας Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
6) оттаскивать, тащить
Пр.:(τινα κόμης Эсхил (525/4-456 до н.э.))
7) разрывать, разделять
Пр.:(τὸ στράτευμα ἀπεσπάσθη τε καὴ ἀτακτότερον ἐχώρει Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
8) отделяться, уходить прочь
Пр.:( ὄρνις ἀπέσπα φεύγουσα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — v. l. ἀπεσπᾶτο)Морфологичский анализ слова ἀπεσπασμένον,:


Часть речи: Глагол


Время: Перфект


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἀποσπάω


Перевод: to draw out/away