ἀδυνατεῖ

- ослабевает

Лексема: ἀδυνατέω


Номер Стронга: 101


Определения: 101, ἀδυνατέω
быть бессильным илинемощным; нелич.быть невозможным.


Словарь Дворецкого:

101: ἀδυνατέω

ἀδῠνᾰτέω
1) ослабевать, слабеть, терять силы
Пр.:(ἀ. καὴ παυεσθαι Аристотель (384-322 до н.э.))
2) не мочь, не быть в состоянии
Пр.:(ποιεῖν τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
3) impers. быть невозможным Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀδυνατεῖ:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀδυνατέω


Перевод: to be impossible