βρώσιμον

- съедобное

Лексема: βρώσιμος


Номер Стронга: 1034


Определения: 1034, βρώσιμος
съедобный.


Словарь Дворецкого:

1034: βρώσιμος

βρώσῐμος 2
съедобный Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова βρώσιμον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: βρώσιμος


Перевод: eatable, suitable for food


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний