ἄρα

- итак

Лексема: ἄρα


Номер Стронга: 685


Определения: 685, ἄρα
проклятье; LXX: 0422 (אלה‎), 0423 (אָלָה‎).


Словарь Дворецкого:

685: ἄρα

ἄρᾰ эп. ἄρ (перед согласн.) и ῥα (энклит.) (ᾰρ) частица со значением:
1) логической связи, перехода к другому предмету в речи итак, таким образом, а, и, и вот
Пр.:ὅτε δή ῥα …, καὴ τότ΄ ἄρα … Гомер (X-IX вв. до н.э.) — и вот когда …, тогда-то …;
ὣς ἄρα φωνήσας κατ΄ ἄρ΄ ἕζετο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — и сказав это, он сел;
ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω Платон (427-347 до н.э.) — ну а я вот ничего такого не сделаю

2) следствия стало-быть, следовательно
Пр.:(ἀνάγκη ἄρα Аристотель (384-322 до н.э.))
μάτην ἄρ΄ ἥκομεν (pl. = sing.) Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я, стало-быть, пришел напрасно

3) усиления, нетерпения же, в самом деле
Пр.:τίς ἄρα ; Гомер (X-IX вв. до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — кто же?;
τί ποτ΄ ἄρα ; Платон (427-347 до н.э.) — что же именно?

4) пояснения а именно
Пр.:τόν ῥα βάλε δουρί Гомер (X-IX вв. до н.э.) — его-то он и ударил копьем;
ἐρῶ καὴ μάλ΄ οὐ φαῦλον λόγον, ὡς ἄρα … Платон (427-347 до н.э.) — я скажу нечто, и далеко не маловажное, а именно …

5) недостоверности, сомнительности будто, якобы
Пр.:ὡς ἐγὼ ἄρα ἐξαπατήσας μέλλω … Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — будто я обманным образом собираюсь …
6) возможности, вероятности возможно, как-либо
Пр.:ἢν ἄρα ποτὲ βιασθῶσιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — если они когда-л. подвергнутся какому-л. нападению
7) ограничения, оговорки
Пр.:εἰ μέ ἄρα … Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) или ἐὰν μέ ἄρα … Платон (427-347 до н.э.) — если только не …, разве что …Морфологичский анализ слова ἄρα:


Часть речи: Союз


Лексема: ἄρα


Перевод: then, therefore, since