ἀγροῦ

- по́ля

Лексема: ἀγρός


Номер Стронга: 68


Определения: 68, ἀγρός
1. поле, участок земли;
2. деревня, селение.


Словарь Дворецкого:

68: ἀγρός

ἀγρός преимущ. pl.
1) поле, пашня Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.)
Пр.:τὰ ἐξ ἀγρῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и τὰ ἐκ τοῦ ἀγρο ὡραῖα или τὰ ἐν ἀγρῷ γιγνόμενα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — сельскохозяйственные продукты
2) сельская местность, деревня
Пр.:ἐπ΄ ἀγροῦ Гомер (X-IX вв. до н.э.), ἐπ΄ ἀγρῶν и ἀγροῖσι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), κατ΄ ἀγρούς Платон (427-347 до н.э.) и ἐπ΄ ἀγροῖς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — в деревне;
ἐν οἴκοις ἢ ἐν ἀγροῖς Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — в городе или в деревне

3) поместье, именье Гомер (X-IX вв. до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀγροῦ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀγρός


Перевод: a field, the country


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской