γενέσεως

- происхождения

Лексема: γένεσις


Номер Стронга: 1078


Определения: 1078, γένεσις
1. происхождение, рождение, образование, начало; возм. природа, жизнь; LXX: 08435 (תּוֹלָדוֹת‎).


Словарь Дворецкого:

1078: γένεσις

γένεσις -εως
1) возникновение, зарождение
Пр.:(γ. καὴ φθορά Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
2) первоисточник, первоначало
Пр.:(Ὠκεανὸς γ. πάντεσσι τέτυκται Гомер (X-IX вв. до н.э.); γ. τῶν πάντων Ὠκεανός τε καὴ Τηθύς Платон (427-347 до н.э.))
3) происхождение, рождение
Пр.:(γενεηλογεῖν τέν γένεσίν τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); χρόνος ἀνθρώπου γενέσεως Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) образование, появление
Пр.:(ποταμῶν, ἀνέμων Аристотель (384-322 до н.э.))
5) изготовление, выработка
Пр.:(ἱματίων Платон (427-347 до н.э.))
6) филос. становление
Пр.:(γ. τὸ μεταξὺ τὸ εἶναι καὴ μέ εἶναί, sc. ἐστιν Аристотель (384-322 до н.э.))
7) творение, природа
Пр.:(πᾶς τ΄ οὐρανὸς πᾶσά τε γ. Платон (427-347 до н.э.))
8) род
Пр.:( τῶν βασιλέων γ. Платон (427-347 до н.э.))
9) век, поколение
Пр.:(τέν πρώτην γένεσιν βιοτεύειν Платон (427-347 до н.э.))
τρίτη γ. Аристотель (384-322 до н.э.) — третья метаморфоза (бабочек)

10) гороскоп
Пр.:(τέν γένεσίν τινος διαθεῖναι «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
11) вид, категория (sc. ζῴων Платон (427-347 до н.э.))
12) женский половой орган
Пр.:(παιδοπόρος γ. «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова γενέσεως:


Часть речи: Существительное


Лексема: γένεσις


Перевод: birth, lineage


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский