ἁρπαγῆς

- грабительства

Лексема: ἁρπαγή


Номер Стронга: 724


Определения: 724, ἁρπαγή
1. (по)хищение, расхищение, грабеж;
2. добыча, похищенное, награбленное;
3. жадность, алчность.


Словарь Дворецкого:

724: ἁρπαγή

ἁρπᾰγή дор. ἁρπᾰγά тж. pl.
1) похищение
Пр.:(χρημάτων Исократ (436-338 до н.э.); παίδων Полибий (ок. 200-120 до н.э.); γυναικῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) грабеж, разбой
Пр.:(ἁ. καὴ βία Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); εἰς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и ἐφ΄ ἁρπαγέν τρέπεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) добыча
Пр.:(τοῦ φθάσαντος Эсхил (525/4-456 до н.э.); θηρσίν τινα ἁρπαγέν προθεῖναι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) жадность, алчность Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἁρπαγῆς:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁρπαγή


Перевод: the act of plundering, plunder, spoil


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский