ἁμαρτίαι

- грехи

Лексема: ἁμαρτία


Номер Стронга: 266


Определения: 266, ἁμαρτία
грех, прегрешение, преступление, провинность, проступок, греховность; а тж. употр. о жертве за грехЛев 4:24 (LXX) и возм. в 2Кор 5:21; син.51 (ἀγνόημα), 265 (ἁμάρτημα), 458 (ἀνομία), 2275 (ἥττημα), 3847 (παράβασις), 3876 (παρακοή), 3892 (παρανομία); LXX: 02403 (חַטָּאָה‎), а тж. 05771 (עָוֹן‎), 06588 (פֶּשַׂע‎).


Словарь Дворецкого:

266: ἁμαρτία

ἁμαρτία Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) = ἁμάρτημα I и
II
ἁμάρτημα, ατος τό
1) промах, ошибка
Пр.:τὸ παρὰ τέν τέχνην ἁ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — погрешность против (правил) искусства
2) прегрешение, грех, проступок, провинность, преступление
Пр.:(εἴς τινα Платон (427-347 до н.э.); ἁμαρτήματα ἁμαρτάνειν περί τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
3) недостаток, изъян или болезнь
Пр.:τὰ περὴ τὸ σῶμα ἁμαρτήματα Платон (427-347 до н.э.) — телесные недугиМорфологичский анализ слова ἁμαρτίαι:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁμαρτία


Перевод: a sin


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Женский