διαθρύψεις

- разорвёшь

Лексема: διαθρύπτω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова διαθρύψεις:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαθρύπτω


Перевод: to break apart