⸂᾿Αβαδδὼν⸃

- Аваддон

Лексема: Ἀβαδδών


Номер Стронга: 3


Определения: 3, Ἀβαδδών
Аваддон (ангел Разрушитель, в Отк 9:11 перев. на греч. Аполлион, см.623 (Ἀπολλύων); см. евр. 011 (אֲבַדּוֹן‎).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ⸂᾿Αβαδδὼν⸃:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀβαδδών


Перевод: Abaddon


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской