ἁγιότητος

- святости

Лексема: ἁγιότης


Номер Стронга: 41


Определения: 41, ἁγιότης
святость (отделение от нечистоты и греха), моральная чистота.


Словарь Дворецкого:

41: ἁγιότης

ἁγιότης -ητος святость Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἁγιότητος:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁγιότης


Перевод: holiness


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский