δικαιοσύνην.

- праведность.

Лексема: δικαιοσύνη


Номер Стронга: 1343


Определения: 1343, δικαιοσύνη
1. праведность, справедливость, законность, правда;
2. оправдание; LXX: 06664 (צֶדֶק‎); син.1345 (δικαίωμα), 1347 (δικαίωσις).


Словарь Дворецкого:

1343: δικαιοσύνη

δῐκαιοσύνη
1) справедливость, законность, праведность Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) правосудие, судопроизводство Платон (427-347 до н.э.)
3) благодеяние Новый Завет



Морфологичский анализ слова δικαιοσύνην.:


Часть речи: Существительное


Лексема: δικαιοσύνη


Перевод: justice, justness, righteousness


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский