ἀκροθινίων

- лучших добыч

Лексема: ἀκροθίνιον


Номер Стронга: 205


Определения: 205, ἀκροΘίνιον
1. мн.ч.первые плоды;
2. лучшая добыча, отборная часть добычи.


Словарь Дворецкого:

205: ἀκροΘίνιον

ἀκρο-θίνιον (θῑ) τό (преимущ. pl.)
1) первые плоды сбора
Пр.:( Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἀκροθίνια τοῖς θεοῖς ἐξελεῖν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) отборная часть добычи Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)
Пр.:τὰ ἀκροθίνια ἀποπέμψαι ἐς Δελφούς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — отослать лучшую часть добычи в ДельфыМорфологичский анализ слова ἀκροθινίων:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀκροθίνιον


Перевод: spoil, treasure


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Средний