διηνεκές.

- постоянно.

Лексема: διηνεκής


Номер Стронга: 1336


Определения: 1336, διηνεκής
постоянный, вечный; с1519 (εἰς) обозн.навсегда, навеки.


Словарь Дворецкого:

1336: διηνεκής

δι-ηνεκής
атт. тж. διᾱνεκής 2
[ἐνεγκεῖν]
1) длинный
Пр.:(ῥάβδοι, ῥίζαι, ἀτραπιτοί Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) цельный, сплошной, связный
Пр.:(σώματα Платон (427-347 до н.э.); κόσμος Аристотель (384-322 до н.э.))
3) долгий
Пр.:(νύξ Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
4) постоянный
Пр.:(νόμος Платон (427-347 до н.э.))
δ. λόγος τῆς οὐσίας Платон (427-347 до н.э.) — незыблемая основа сущности

5) бот. многолетний
Пр.:(φυτόν Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова διηνεκές.:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: διηνεκής


Перевод: continuous, continually


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний