ἀκατάγνωστον,

- неопровержимое,

Лексема: ἀκατάγνωστος


Номер Стронга: 176


Определения: 176, ἀκατάγνωστος
безукоризненный, безупречный.


Словарь Дворецкого:

176: ἀκατάγνωστος

ἀ-κατάγνωστος 2
безукоризненный, неопровержимый
Пр.:(λόγος Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀκατάγνωστον,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκατάγνωστος


Перевод: uncondemned, unimpeachable


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской