⸂ἀφθορίαν⸃,

- непорочность,

Лексема: ἀφθορία


Номер Стронга: 90


Определения: 90, ἀδιαφΘορία
чистота, букв. неиспорченность.


Словарь Дворецкого:

90: ἀδιαφΘορία

ἀδιαφθορία неиспорченность Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ⸂ἀφθορίαν⸃,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀφθορία


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский