ἀπόλαυσιν,

- использования,

Лексема: ἀπόλαυσις


Номер Стронга: 619


Определения: 619, ἀπόλαυσις
наслаждение, удовольствие.


Словарь Дворецкого:

619: ἀπόλαυσις

ἀπό-λαυσις -εως
1) (ис)пользование, потребление (sc. τῶν ἀγαθῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.)); вкушение
Пр.:(σίτων καὴ ποτῶν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) наслаждение, удовольствие
Пр.:(ἀπολαύσεις σωματικαί Аристотель (384-322 до н.э.))
3) воздаяние
Пр.:(ἀδικημάτων Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
ἀπόλαυσίν τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — в воздаяние за что-л.Морфологичский анализ слова ἀπόλαυσιν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπόλαυσις


Перевод: the faculty or experience of enjoyment


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский