ἀπρόσιτον,

- неприступный,

Лексема: ἀπρόσιτος


Номер Стронга: 676


Определения: 676, ἀπρόσιτος
неприступный, недоступный, недосягаемый.


Словарь Дворецкого:

676: ἀπρόσιτος

ἀ-πρόσῐτος 2
1) неприступный
Пр.:(ἄνοδος Полибий (ок. 200-120 до н.э.); καταφυγή Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
2) недоступный, недосягаемый
Пр.:(λόγοις παρρησία Плутарх (ок. 46 — ок. 126): δύναμις τοῦ λόγου Лукиан (ок. 120 — ок. 190))Морфологичский анализ слова ἀπρόσιτον,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀπρόσιτος


Перевод: unapproachable


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний