διαπαρατριβαὶ

- страстные споры

Лексема: διαπαρατριβή


Номер Стронга: 3859


Определения: 3859, παραδιατριβή
пустое занятие, возм.пустой спор.


Словарь Дворецкого:

3859: παραδιατριβή

παρα-διατριβή пустое занятие
Пр.:( Новый Завет — v. l. διαπαρατριβή)Морфологичский анализ слова διαπαρατριβαὶ:


Часть речи: Существительное


Лексема: διαπαρατριβή


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Женский