ἀντιλαμβανόμενοι.

- принимающие участие.

Лексема: ἀντιλαμβάνομαι


Номер Стронга: 482


Определения: 482, ἀντιλαμβάνομαι
1. поддерживать, помогать, благодетельствовать;
2. заниматься, предаваться, браться (за что-либо).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀντιλαμβανόμενοι.:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντιλαμβάνομαι


Перевод: I take hold of, help, share in


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской