ἀνεπίλημπτον

- безупречным

Лексема: ἀνεπίλημπτος


Номер Стронга: 423


Определения: 423, ἀνεπίληπτος
безупречный, непорочный, безукоризненный, неуязвимый для нападок; син.273 (ἄμεμπτος), 299 (ἄμωμος), 410 (ἀνέγκλητος).


Словарь Дворецкого:

423: ἀνεπίληπτος

ἀν-επίληπτος 2
1) неуязвимый для нападок
Пр.:(τοῖς ἐχθροῖς Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ὦδ΄ ἔσται ἀνεπιληπτότερον τὸ λεγόμενον Платон (427-347 до н.э.) — правильнее будет сказать вот как

2) безупречный, непорочный
Пр.:(βίος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀνεπίλημπτον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνεπίλημπτος


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской