ἀπορφανισθέντες

- быв разлучены

Лексема: ἀπορφανίζω


Номер Стронга: 642


Определения: 642, ἀπορφανίζω
осиротеть, стать сиротой, быть разлученным.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀπορφανισθέντες:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀπορφανίζω


Перевод: I separate from some one, bereave


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской