αἰσχρολογίαν

- сквернословие

Лексема: αἰσχρολογία


Номер Стронга: 148


Определения: 148, αἰσχρολογία
сквернословие, непристойная речь, грязный разговор; син.2160 (εὐτραπελία), 3473 (μωρολογία); 148 (αἰσχρολογία) подчеркивает непристойность речи, а 2160 (εὐτραπελία) - глупость и безрассудность, а 3473 (μωρολογία) говорит о пустоте и бесцельности речи.


Словарь Дворецкого:

148: αἰσχρολογία

αἰσχρολογία непристойная речь, сквернословие Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.: κατά τινος αἰ. Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — брань по чьему-л. адресуМорфологичский анализ слова αἰσχρολογίαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: αἰσχρολογία


Перевод: filthy speech


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский