δογματίζεσθε;

- соблюдаете догмы?

Лексема: δογματίζομαι


Номер Стронга: 1379


Определения: 1379, δογματίζω
постановить, утверждать; страд. держаться постановления.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова δογματίζεσθε;:


Часть речи: Глагол


Лексема: δογματίζομαι


Перевод: I subject to regulations, decree


Лицо: 2-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное