ἁρπαγμὸν

- хищением

Лексема: ἁρπαγμός


Номер Стронга: 725


Определения: 725, ἁρπαγμός
1. (по)хищение, расхищение, грабеж;
2. добыча, похищенное, награбленное.


Словарь Дворецкого:

725: ἁρπαγμός

ἁρπαγμός
1) похищение Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) грабеж, кража
Пр.:(οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγεῖσθαί τι Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἁρπαγμὸν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁρπαγμός


Перевод: spoil, an object of eager desire, a prize


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской