ἁγνῶς,

- чисто,

Лексема: ἁγνῶς


Номер Стронга: 55


Определения: 55, ἁγνῶς
непорочно, чисто, искренно.


Словарь Дворецкого:

55: ἁγνῶς

ἁγνῶς
с чистой душой, непорочно
Пр.:(ἁ. καὴ καθαρῶς Гомеровские гимны, X-IX вв., Гесиод (IX в. до н.э.))
ἁ. ἔχειν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — быть невиннымМорфологичский анализ слова ἁγνῶς,:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἁγνῶς


Перевод: purely, sincerely