αὔξησιν

- приращение

Лексема: αὔξησις


Номер Стронга: 838


Определения: 838, αὔξησις
рост, увеличение, приумножение, приращение.


Словарь Дворецкого:

838: αὔξησις

αὔξησις -εως
1) тж. pl. рост, увеличение, приумножение Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) рит. возвеличивание
Пр.:(τοῖς ἐπαίνοις Аристотель (384-322 до н.э.))
3) преувеличение
Пр.:( μετ΄ αὐξήσεως λόγος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) грам. приращение"Морфологичский анализ слова αὔξησιν:


Часть речи: Существительное


Лексема: αὔξησις


Перевод: increasing, increase, growth


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский