ἀγρυπνίαις,

- бодрствованиях,

Лексема: ἀγρυπνία


Номер Стронга: 70


Определения: 70, ἀγρυπνία
бессонница, бдение, бодрствование.


Словарь Дворецкого:

70: ἀγρυπνία

ἀγρυπνία ион. ἀγρυπνίη тж. pl. бодрствование, бессонница Исократ (436-338 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
Пр.:ἀγρυπνίῃσι ἔχεσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ἐν ἀγρυπνίᾳ εἶναι Платон (427-347 до н.э.) — страдать бессонницейМорфологичский анализ слова ἀγρυπνίαις,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀγρυπνία


Перевод: sleeplessness, watching


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Женский