ἀπόκριμα

- приговор

Лексема: ἀπόκριμα


Номер Стронга: 610


Определения: 610, ἀπόκριμα
решение (суда), приговор.


Словарь Дворецкого:

610: ἀπόκριμα

ἀπό-κρῐμα -ατος τό
1) ответ Полибий (ок. 200-120 до н.э.)
2) решение, приговор Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀπόκριμα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπόκριμα


Перевод: an answer, a judicial decision


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний