ἀγάμοις

- неженатым

Лексема: ἄγαμος


Номер Стронга: 22


Определения: 22, ἄγαμος
неженатый, холостой, безбрачный; ж.р.незамужняя.


Словарь Дворецкого:

22: ἄγαμος

ἄ-γᾰμος 2
1) неженатый, холостой Гомер (X-IX вв. до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:Ἑλλάδος ἄ. στάχυς «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — не находящееся в браке население Эллады
2) незамужняя Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид)
3) не заслуживающий названия брака
Пр.:γάμος ἄ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — несчастный бракМорфологичский анализ слова ἀγάμοις:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄγαμος


Перевод: unmarried


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Мужской