᾿Ανδρόνικον

- Андроника

Лексема: Ἀνδρόνικος


Номер Стронга: 408


Определения: 408, Ἀνδρόνικος
Андроник (евр. христианин, родственник ап. Павла).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ᾿Ανδρόνικον:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀνδρόνικος


Перевод: Andronicus


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской