ἠχρεώθησαν·

- стали бесполезны;

Лексема: ἀχρειόομαι


Номер Стронга: 889


Определения: 889, ἀχρειόω
делать не(при)годным илибесполезным.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἠχρεώθησαν·:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀχρειόομαι


Перевод: I am good for nothing


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное