ἀμετανόητον

- нераскаянному

Лексема: ἀμετανόητος


Номер Стронга: 279


Определения: 279, ἀμετανόητος
нераскаянный, не склонный к раскаянию.


Словарь Дворецкого:

279: ἀμετανόητος

ἀ-μετανόητος 2
= ἀμεταμέλητος I Лукиан (ок. 120 — ок. 190) и 2
Новый Завет 278Морфологичский анализ слова ἀμετανόητον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀμετανόητος


Перевод: unrepentant


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский