ᾐχμαλώτευται

- стал пленён

Лексема: αἰχμαλωτεύω


Номер Стронга: 162


Определения: 162, αἰχμαλωτεύω
1. пленить, брать в плен; перен. улавливать, обольщать; LXX: 07617 (שׂבה‎).


Словарь Дворецкого:

162: αἰχμαλωτεύω

αἰχμᾰλωτεύω
Новый Завет = 163 αἰχμαλωτίζω



Морфологичский анализ слова ᾐχμαλώτευται:


Часть речи: Глагол


Время: Перфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: αἰχμαλωτεύω


Перевод: to capture