γογγυσταί,

- ропотники,

Лексема: γογγυστής


Номер Стронга: 1113


Определения: 1113, γογγυστής
ропотник, ворчун, недовольный.


Словарь Дворецкого:

1113: γογγυστής

γογγυστής -οῦ ропщущий Новый ЗаветМорфологичский анализ слова γογγυσταί,:


Часть речи: Существительное


Лексема: γογγυστής


Перевод: a murmurer, grumbler


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской