ἀρχάγγελος,

- архангел,

Лексема: ἀρχάγγελος


Номер Стронга: 743


Определения: 743, ἀρχάγγελος
Архангел (букв. главный ангел).


Словарь Дворецкого:

743: ἀρχάγγελος

ἀρχ-άγγελος архангел Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀρχάγγελος,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρχάγγελος


Перевод: a ruler of angels, a superior angel, an archangel


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской