ἀξίως

- достойно

Лексема: ἀξίως


Номер Стронга: 516


Определения: 516, ἀξίως
достойно, заслуженно, прилично, как подобает.


Словарь Дворецкого:

516: ἀξίως

ἀξίως
1) достойно, как подобает
Пр.:(πράττων ἀ. ἀνδρὸς ἀγαθοῦ Платон (427-347 до н.э.); ἀ. σέθεν λέγεις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἀ. τῆς ἐλπίδος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — как он и надеялся

2) по достоинству, заслуженно Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.)
Пр.:οὐκ ἄ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — незаслуженноМорфологичский анализ слова ἀξίως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀξίως


Перевод: worthily, in a manner worthy of