δυσνόητά

- неудобопонятное

Лексема: δυσνόητος


Номер Стронга: 1425


Определения: 1425, δυσνόητος
непонятный, неудобовразумительный.


Словарь Дворецкого:

1425: δυσνόητος

δυσ-νόητος 2
трудный для понимания, неудобопонятный
Пр.:(χρησμός Лукиан (ок. 120 — ок. 190); λόγος Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.))Морфологичский анализ слова δυσνόητά:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δυσνόητος


Перевод: hard to understand


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний