⸂ἀμώμητοι⸃

- безупречные

Лексема: ἀμώμητος


Номер Стронга: 298


Определения: 298, ἀμώμητος
безукоризненный, безупречный, невинный.


Словарь Дворецкого:

298: ἀμώμητος

ἀ-μώμητος 2
безукоризненный, безупречный Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграммМорфологичский анализ слова ⸂ἀμώμητοι⸃:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀμώμητος


Перевод: without blame or fault


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской