γεγυμνασμένην

- приученное

Лексема: γυμνάζω


Номер Стронга: 1128


Определения: 1128, γυμνάζω
1. упражнять, приучать, тренировать, развивать.


Словарь Дворецкого:

1128: γυμνάζω

γυμνάζω
1) med. (для гимнастических упражнений) обнажаться, раздеваться
Пр.:(λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἀλείψασθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) упражнять, развивать, тренировать
Пр.:(ἑαυτὸν καὴ τοὺς ἵππους Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τὸ σῶμα καὴ τέν ψυχήν Исократ (436-338 до н.э.))
γ. τινά τινι или τινά ποιεῖν τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и τινὰ περί τι Исократ (436-338 до н.э.) — приучать кого-л. к чему-л.

3) med. упражняться
Пр.:(ἐν ταῖς παλαίστραις Платон (427-347 до н.э.))
ναῦς γυμναζόμεναι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — учебные маневры флота;
γεγυμνάσθαι πρός τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), ἔν τινι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.), περι τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и τινί Новый Завет — приучиться или быть приученным к чему-л.;
γυμνάσασθαι τέν τέχνην Платон (427-347 до н.э.) — овладеть мастерством

4) изнурять, мучить Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)
Пр.:ἄδην με πλάναι γεγυμνάκασιν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — достаточно измучили меня скитания;
ὑπερμήκεις δρόμους γυμνάζεσθαι Эсхил (525/4-456 до н.э.) — устать от бесконечных странствийМорфологичский анализ слова γεγυμνασμένην:


Часть речи: Глагол


Лексема: γυμνάζω


Перевод: I train by physical exercise


Время: Перфект


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский