ἀστηρίκτους,

- нетвёрдые,

Лексема: ἀστήρικτος


Номер Стронга: 793


Определения: 793, ἀστήρικτος
нестойкий, неутвержденный, лишенный опоры.


Словарь Дворецкого:

793: ἀστήρικτος

ἀ-στήρικτος 2
1) не нуждающийся в опоре
Пр.:(γρῆϋς «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
2) лишенный опоры
Пр.:(ψυχαί Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀστηρίκτους,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀστήρικτος


Перевод: unsteady, unstable


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский